Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 52 / 04
 

4 Ἰουλίου 2004

Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας, σᾶς χαιρετῶ μέ πνεῦμα ἀγάπης καί χαρᾶς τίς ὁποῖες ἐμπνέει ὁ φιλεύσπλαγχνος Θεός μας, ὁ δότης τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας. Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός μας τῆς 4ης   Ἰουλίου ὡς ἐθνικῆς ἐπετείου, ἡ ὁποία τιμᾶ τήν ἀνεξαρτησία καί ἵδρυση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, εἶναι μία εὐκαιρία νά ἐπιβεβαιώσουμε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐλευθερίας γιά τήν προαγωγή σχέσεων διαρκείας καί ἀγάπης μέ τούς ἄλλους καί μέ τόν Θεό. Ἐπίσης, εἶναι εὐκαιρία γιά νά ἀναλογισθοῦμε τίς τεράστιες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, ἀλλά ἰδιαιτέρως τό μεγάλο δῶρο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας καί ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

 

            Ἡ πολιτισμική καί θρησκευτική κληρονομιά μας ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στήν Ἀμερική διατρανώνει τήν πραγματική πηγή τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας, διότι ἐμεῖς βιώνουμε τή διπλή εὐλογία τοῦ νά καταγόμεθα ἀπό τόν Ἑλληνικό πολιτισμό τῆς ἐλευθερίας καί νά ζοῦμε σέ μία ἐλεύθερη καί δημοκρατική χώρα, ἐνῶ παράλληλα ζοῦμε ὡς πολίτες τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἀπολαμβάνοντας τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 8, 21). Ἔτσι, ἡ πολιτογράφησή μας στό γήινο καί τό οὐράνιο πολίτευμα, μᾶς ἐπιφορτίζει μέ τήν εὐθύνη προαγωγῆς τῆς ἐλευθερίας γιά ὅλους, καί τήν πρόσκληση πρός τούς ἄλλους ἀνθρώπους νά συμμετάσχουν σέ μία ἀδελφότητα ἀγάπης μέ μᾶς καί μέ τούς συνανθρώπους των σέ πνεῦμα ἐλευθερίας ἐμπλουτισμένο ἀπό τήν ἀγάπη, καί πνεῦμα ἀγάπης ἐμπλουτισμένο ἀπό τήν ἐλευθερία.

Καθώς διακηρύσσουμε τήν ἀναγκαιότητα τῶν ἀγαθῶν τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας καί ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας στόν κόσμο, καθώς πανηγυρίζουμε γιά τά ἀγαθά αὐτά μέ ὅλη μας τήν δύναμη αὐτή τή μεγάλη Ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας, προσκαλῶ ὅλους νά μή λησμονοῦμε τήν εὐθύνη μας ὡς  Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί νά ἀναγγέλλουμε ὅ ἑωράκαμεν καί ἀκηκόαμεν (Α´ Ἰωάν. 1, 3), αὐτό πού κληρονομήσαμε ἀπό τούς προγόνους μας, καί αὐτό πού πλήρεις χαρᾶς βιώνουμε σ' αὐτή τήν εὐλογημένη χώρα τῆς ἐλευθερίας, στήν Ἀμερική. Εἴθε ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογήσῃ ὅλους αὐτή τή σημαντική ἡμέρα. Εἴθε νά χαρίζῃ ἐλευθερία, εὐημερία καί εἰρήνη σέ σᾶς καί δύναμη στό Ἀμερικανικό ἔθνος μας μέ ἀπώτερο σκοπό τήν προσφορά τοῦ δώρου τῆς ἐλευθερίας σ' ὅλους τούς ἀνθρώπους καί σέ ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου.   

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals