Ελληνικά English

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου: 21 /18

                                                                                           19 Φεβρουαρίου 2018

                                                                              Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Ὅς δι᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω      

        αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.  

                           [Ἰωάν. 4:14]

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Εἴμεθα πράγματι εὐλογημένοι διότι ἀξιωνόμεθα νά εἰσέλθουμε καί πάλι σέ αὐτή τήν ἁγία καί ἱερά περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, περίοδο προσευχῆς καί διαλογισμοῦ, περίοδο νηστείας καί ἐγκρατείας, περίοδο διακονίας καί περίοδο πνευματικῆς ἀνακαινίσεως. Ξεκινήσαμε τήν πορεία αὐτή ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Τριωδίου, δηλαδή μέ τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου.  Μέσα ἀπό τίς ἀκολουθίες καί τούς ἑορτασμούς τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε ὁδηγηθῆ στό νά σκεφθοῦμε ὅλα ὅσα μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό, νά παραδεχθοῦμε τήν ἀνάγκη τῆς χάριτος καί συγχωρήσεώς Του καί νά ἀνακαλύψουμε ἐλπίδα σέ Ἐκεῖνον.

            Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ ὕμνοι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μᾶς παροτρύνουν νά εἴμεθα ἐγκρατεῖς καί προσεκτικοί μέ τήν φροντίδα τῆς καρδιᾶς, τοῦ νοῦ καί τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι ὁ καιρός πού ἐπαγρυπνοῦμε σχετικά μέ τίς ἐπιρροές καί τή δολιότητα τοῦ κακοῦ, τή δύναμη τῶν πειρασμῶν καί τίς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι ὁ καιρός πού πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε τίς δυνάμεις πού ὑπάρχουν στόν κόσμο μας οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν νά καταστρέψουν τή ζωή μας καί νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Θεό. Καλούμεθα νά διαφυλάξουμε τούς ἑαυτούς μας ἀπό τίς παγίδες τῆς ἁμαρτίας καί νά προσηλώσουμε τήν προσοχή μας πιό ἔντονα στόν Χριστό, τήν πηγή τῆς ζωῆς μας [Ἰωάν. 4:14].

            Στήν ἐπαγρύπνησή μας καλούμεθα ἐπίσης νά ἐξασκήσουμε περισυλλογή, ἡσυχία καί ἡρεμία, καί νά προσευχόμεθα, πάντοτε προσηλωμένοι στό Χριστό, ἔχοντάς Τον ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς μας. Στήν Τεσσαρακοστή ἀποζητοῦμε τήν ἀποχή ἀπό τούς φρενήρεις ρυθμούς τῆς ζωῆς οὕτως ὥστε μέ τήν ἐσωτερική ἀξιολόγηση τοῦ ἑαυτοῦ μας νά ἔλθουμε κοντύτερα στόν Θεό. Ἀφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στήν ἡρεμία, στήν προσευχή, στήν ἀναζήτηση τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ ἑστιάζοντας στήν παρουσία καί τή χάρη Του μέσα στή ζωή μας.

            Γιά νά γνωρίσουμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί νά βιώσουμε τή δύναμη τῆς χάριτος, πρέπει νά παρατηροῦμε καί νά ἀκοῦμε. Ἡ ἀλήθεια καί ἡ σοφία Του μᾶς ἐπισκέπτονται στήν ἡσυχία καί ἡρεμία. Τό θέλημά Του ἀποκαλύπτεται ὅταν ἡ καρδιά καί ὁ νοῦς μας εἶναι ἀνοικτά, δεκτικά καί προσμένουν. Βλέπουμε καί ἀκοῦμε τίς προσταγές τοῦ Κυρίου μας ὅταν Τόν ἀναζητοῦμε, ἀκόμη καί ὅταν δέν τό ἀντιλαμβανόμεθα ἄμεσα. Ἡ δύναμη καί ἡ ἐλπίδα μας ἀνανεώνονται καί ἡ καρδιά μας διασφαλίζεται. Μέσα ἀπό τήν λατρεία καί προσευχή μας, τή νηστεία καί τό διαλογισμό μας, καί μέσα ἀπό τήν πρόσέγγισή μας στόν Θεό μέ μεταμελημένη καρδιά, προετοιμαζόμεθα νά δοῦμε τά μεγάλα ἔργα Του καί νά ἀκούσουμε τή φωνή Του. Εἴμεθα ἕτοιμοι γιά βαθύτερη ἐπικοινωνία μαζί Του καθώς μᾶς εὐλογεῖ μέ συγχώρηση καί χάρη.

            Ἡ περίοδος τῆς μετανοίας ἔφθασε. Φαιδρῶς εἰσδεξώμεθα, τῆς Νηστείας τήν εἴσοδον πιστοί· καί μή σκυθρωπάσωμεν, ἀλλά νίψωμεν τά πρόσωπα ἡμῶν, ἀπαθείας τῷ ὕδατι, εὐλογοῦντες, καί ὑπερυψοῦντες, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας (Ὕμνος τοῦ Ὄρθρου –Δευτέρα τῆς Α΄ Ἑβδομάδος).

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

 

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals