Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 24/12

27 Φεβρουαρίου 2012

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προσμένουμε τίς εὐλογίες τίς ὁποῖες θά λάβουμε ἀπό τήν κοινωνία μας μέ τόν Χριστό μέσῳ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἑορτασμῶν καί τηρήσεως τῶν κανόνων  πρακτικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας. Ξεκινοῦμε μία διαδρομή πίστεως μέ προορισμό τή χαρά τοῦ Πάσχα, γνωρίζοντας ὅτι μᾶς περιμένει ἄφθονος πνευματικός θησαυρός ἐάν ἐπιδοθοῦμε στήν ἐντατικοποίηση τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας καί τῆς προσφορᾶς διακονίας στούς ἄλλους μέ πνεῦμα ἀγάπης.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ Τριωδίου ἔχουμε ἀρχίσει νά προετοιμάζουμε τίς καρδιές μας γιά τήν εἴσοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί γιά τήν περίοδο τῆς μετανοίας καί συγχωρήσεως. Ἡ ἀποφασιστικότητά μας στό ν’ ἀκολουθήσουμε τίς ἱερές ἀκολουθίες καί νά πειθαρχήσουμε στίς ἱερές πρακτικές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι δυνατή, ἀλλά συνειδητοποιοῦμε ταυτόχρονα ὅτι ἀντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Καθώς διατρέχουμε τήν περίοδο αὐτή, ἀντιλαμβανόμεθα τό πλῆθος τῶν δυνατοτήτων πού μᾶς προσφέρει ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό.

Μέσα στίς ἑπόμενες ἡμέρες, θά ἔχουμε νά ἐκπληρώσουμε εὐθῦνες καί ὑπο-χρεώσεις. Ἔχουμε τήν οἰκογένειά μας πού ἐνδέχεται νά χρειάζεται φροντίδα καί στήριξη. Κάθε μέρα θά ἔχουμε πράγματα νά φροντίσουμε, ἐργασία νά ἐκπληρώσουμε καί ὑποχρεώσεις νά διευθετήσουμε. Ἐπί πλέον, γνωρίζουμε ὅτι θά προκύψουν νέες προκλήσεις καί νέες πιεστικές καταστάσεις θά ἐμφανισθοῦν πού θά καταστήσουν τήν πορεία μας δύσκολη. Ἡ ἀποφασιστικότητά μας νά δυναμώσουμε τήν πίστη μας μέσῳ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά δοκιμασθῆ. Πολλοί περισπαμοί θά ἀποπειραθοῦν νά τραβήξουν τήν προσοχή τῶν καρδιῶν καί τῶν διανοιῶν μας προκαλώντας μας νά παραμείνουμε πιστοί στήν ἀφοσίωσή μας στήν προσπάθειά μας γιά βαθύτερη ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό.

Μέσα στήν καθημερινή μας ζωή καί στή διάρκεια αὐτῆς τῆς ἱερῆς καί κατανυκτικῆς περιόδου, πρέπει νά ὑπενθυμίζουμε στόν ἑαυτό μας μέσῳ τῆς προσευχῆς καί τῆς σκέψεως ὅτι δέν πορευόμεθα σ’ αὐτή τήν διαδρομή μόνοι μας. Οἱ ἱερές ἀκολουθίες πού παρακολουθοῦμε εἶναι ὡραῖες καί ἱερές εὐκαιρίες λατρείας μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί τήν συμμετοχή τῶν ἀδελφῶν μας. Οἱ πρακτικές τῆς νηστείας καί τῆς φιλανθρωπίας εἶναι πρακτικές χάριτος ἡ ὁποία μᾶς συνδέει μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἐπιτρέπει στήν ἀγάπη αὐτή νά μᾶς μεταμορφώνει καί νά μεταδίδεται ἀπό ἐμᾶς στούς ἄλλους. Ἔτσι, ἡ ἀποφασιστικότητα καί ἡ ἀφοσίωσή μας στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρέπει νά ἐνισχύεται γνωρίζοντας ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ καί ἡ χάρη Του εἶναι πάντοτε μαζί μας. Κάνουμε αὐτή τήν πορεία ἐν Χριστῷ. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ πηγή τῆς πνευματικῆς δυνάμεως τήν ὁποία χρειαζόμεθα γιά νά ἑστιάζουμε τήν προσοχή μας μόνιμα στή σημασία αὐτῆς τῆς περιόδου. Ἐπίσης, ὁ Χριστός εἶναι καί ὁ προορισμός μας.

Καθώς ξεκινοῦμε μαζί αὐτή τήν πορεία, σᾶς προτρέπω νά ἀτενίζετε πάντοτε εἰς τόν τήν πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν (Ἑβρ. 12:2). Ἡ κάθε νέα ἡμέρα ἄς ἐπισφραγίζῃ τήν ἀπόφασή σας γιά συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες καί πρακτικές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καθώς ζῆτε μέσα στήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί βιώνετε τήν ἀγάπη Του γιά σᾶς. Ἄς μή λησμονοῦμε, ἐπίσης, ὅτι ἀκολουθώντας αὐτή τήν πορεία μαζί Του, μέσῳ τῆς ἐξετάσεως τῆς ψυχῆς μας, τῆς αὐταπαρνήσεως καί τῆς ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί μέσῳ τῆς Σταυρώσεώς Του, θά βρεθοῦμε μαζί μέ τόν Κύριό μας στό ἔνδοξο φῶς καί στή ζωή τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals