Asset Publisher
Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ.: 16 / 11

7 Μαρτίου 2011

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή


Τῷ γάρ ἔχοντι παντί δοθήσεται

καί περισσευθήσεται... (Ματθ. 25:29)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Αἰσθανόμεθα τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί εἴμεθα γεμᾶτοι μέ προσδοκίες καθώς εἰσερχόμεθα στήν ἁγία καί οἰκοδομητική περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μία περίοδο πού εἶναι εὐλογημένη διότι στή διάρκειά της προσευχόμεθα, νηστεύουμε, λατρεύουμε καί διακονοῦμε ἔντονα καί ὁδηγούμεθα σέ μεγαλύτερη κοινωνία μέ τόν Δημιουργό, Ὑποστηρικτή καί Λυτρωτή μας. Πρόκειται, ἐπίσης, γιά περίοδο στοχασμοῦ ὅπου ἐξετάζουμε ὁλόκληρο τό εἶναι μας – διάνοια, σῶμα καί ψυχή – καί ἀναζητοῦμε διά τῆς δυνάμεως καί τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ τήν πνευματική νίκη ἐπί ὅλων ἐκείνων πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ἐπίσης περίοδος πνευματικῆς προετοιμασίας καί ἀναπτύξεως. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Τριωδίου, ἀκούσαμε τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας στίς παραβολές τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ καί τῆς Ἐσχάτης Κρίσεως. Διά τοῦ τονισμοῦ τῆς μετανοίας, τῆς χάριτος καί τῆς συγχωρήσεως, καλούμεθα νά ἀναλογισθοῦμε τήν πνευματική κατάσταση τῆς ζωῆς μας καί τήν ἑτοιμότητά μας νά σταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ ὅταν ἔλθει ἐν τῇ δόξῃ Του.

Τώρα, εἰσερχόμεθα σέ μία περίοδο ἡσυχίας καί περισυλλογῆς ἡ ὁποία μᾶς βοηθᾶ νά προοδεύσουμε ἀπό ἐκεῖ ὅπου εὑρισκόμεθα σέ μία βαθύτερη σχέση μέ τόν Θεό σέ μεγαλύτερη κατανόηση τῆς σοφίας καί ἀληθείας Του, σέ ὕψη χαρᾶς καί εἰρήνης τά ὁποῖα δέν εἴχαμε γνωρίσει προηγουμένως καί σέ σοβαρή εὐαισθητο-ποίηση πρός τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων. Πρόκειται περί περιόδου πνευματικῆς εὐημερίας.

Εἶναι περίοδος πού θυμίζει τήν παραβολή τῶν ταλάντων τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Λαμβάνουμε τόν θησαυρό τῆς ζωῆς καί τῆς ψυχῆς μας τόν ὁποῖο μᾶς δίδει ὁ Θεός, καί καλούμεθα νά ἐργασθοῦμε ἐπιμελῶς γιά νά ἐνισχύσουμε τήν πνευματική εὐεξία μας. Ὡς καλοί καί πιστοί διάκονοι  ἀγωνιζόμεθα διά τῆς λατρείας καί τῆς προσευχῆς νά ἀποκτήσουμε ὑψηλούς βαθμούς πνευματικῆς ὡριμότητος στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι περίοδος κατά τήν ὁποία ἀπαρνούμεθα τίς ἐγωιστικές ἐπιθυμίες μας διά τῆς νηστείας, ἀποφεύγοντας τόν κίνδυνο νά ἀκολουθήσουμε τήν στάση τοῦ νωθροῦ καί μή παραγωγικοῦ ὑπηρέτη, καί ἀκολουθώντας τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας, Τῷ γάρ ἔχοντι παντί δοθήσεταικαί περισσευθήσεται, τοῦ δέ μή ἔχοντος καί ὅ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ (Ματθ. 25:29)

Οἱ ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς οἱ ὁποῖες ἔρχονται μᾶς ἔχουν δοθεῖ ἀπό τόν Κύριο γιά τήν πνευματική ἀνάπτυξή μας. Ἔχουμε τήν εὐκαιρία γιά τεράστια ἐπένδυση προσευχῆς, στοχασμοῦ καί διακονίας ἡ ὁποία θά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἄφθονη συγκομιδή πνευματικῶν δώρων καί εὐλογιῶν. Χρησιμοποιεῖστε αὐτή τήν περίοδο μέσα ἀπό τίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιά νά ἀνοίξετε τούς πνευματικούς ὀφθαλμούς τῆς καρδιᾶς καί τῆς διανοίας σας, καί ἑτοιμασθῆτε νά ὑποδεχθῆτε τόν Νυμφίο Χριστό καί νά προσέλθετε στό μεγάλο Δεῖπνο. Καλλιεργεῖστε καί γαλουχεῖστε τίς ζωές σας διά τῆς καθημερινῆς προσευχῆς καί τῆς ἐνασχολήσεώς σας μέ τίς πηγές τῆς πίστεώς μας, οὕτως ὥστε ὅταν ὁ Κύριος ἐπιστρέψει νά ἀναφωνήσῃ: εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ, ἐπί ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπί πολλῶν σε καταστήσω (Ματθ. 25:23). Μέ τήν προσφορά καί τήν διακονία στίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων, καταστῆτε ζωντανοί μάρτυρες τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, οὕτως ὥστε ὅταν ὁ Κύριος ἔλθει ἐν τῇ βασιλεία Του νά εἴπῃ στόν καθένα ἀπό μᾶς: δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου (Ματθ. 25:34).

Στό ξεκίνημα αὐτῆς τῆς ἁγίας καί εὐλογημένης περιόδου, σᾶς προσφέρω τίς προσευχές μου καί τίς θερμότατες εὐχές μου γιά μία περίοδο πνευματικῆς οἰκοδομῆς, φωτισμοῦ καί ἄφθονων εὐλογιῶν διά τῆς παρουσίας καί χάριτος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν Αὐτῷ,

† ὁ  Ἀρχιεπἰσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Navigation Menu