Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου:  193 / 15

1 Νοεμβρίου 2015

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Ἀλλ’ ὅταν δοχήν ποιῇς, κάλει πτωχούς,

ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς∙ καί μακάριος

ἔσῃ (Λουκ. 14: 13-14)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ μαρτυρία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τούς ὁποίους ἑορτάζομε σήμερα, μᾶς ὑπενθυμίζει, τήν προτεραιότητα τῆς φροντίδος τῶν ἐν χρείᾳ εὑρισκομένων συνανθρώπων μας καί ἰδιαιτέρως τῶν ἀρρώστων, πτωχῶν, ὑπερηλίκων καί ὀρφανῶν. Αὐτοί οἱ δύο ταπεινοί καί ἅγιοι ἄνθρωποι προσέφεραν τήν ζωή καί τίς ἱκανότητές των γιά νά βοηθήσουν ὅσους εἶχαν ἀνάγκη ἱάσεως καί παρηγορίας. Ὑπῆρξαν ἀληθινοί οἰκονόμοι τῆς δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀποκαταστάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς τήν ὁποία Ἐκεῖνος μᾶς προσφέρει.

Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός ἐπιβεβαίωσαν τίς διδασκαλίες τοῦ Κυρίου μας ὁ Ὁποῖος κήρυξε, ὅτι πᾶς ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται (Λουκ. 14:11). Δέν διεκδίκησαν μεγάλες κοσμικές ἀνταμοιβές ἤ ἀναγνώριση γιά αὐτά τά ὁποῖα προσέφεραν. Ἀναγνωρίζοντας καί βιώνοντας τό δυναμικό καί θαυματουργικό ἔργο τοῦ Θεοῦ στήν ἵαση τῶν ἐν ἀνάγκῃ τελούντων, προσέφεραν δόξα, τιμή καί ἔπαινο σέ Ἐκεῖνον. Μέ τήν εὐσπλαγχνική φροντίδα, τήν ἐπιδέξια θεραπεία καί τά θαυματουργικά ἀποτελέσματα, ὁδήγησαν τούς θεραπευθέντες στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή των ὑπῆρξε συνεχής πρόσκληση πρός τούς ἄλλους γιά νά προσέλθουν στή μεγάλη ἑορτή τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος μέ οἰκοδεσπότη τόν Θεό, ἰδιαιτέρως πρός ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καθοδηγούμεθα ἀπό τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί καλούμεθα ἀπό τόν Χριστό νά ἐξέλθουμε εἰς τάς ὁδούς καί φραγμούς καί νά ἀναγκάσουμε τούς πτωχούς καί ἀναπήρους καί τυφλούς καί χωλούς εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ (Λουκ. 14:23). Στό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας νά ἑορτάσουμε τήν μεγάλη ἑορτή στήν Θεία Λειτουργία, ὁδηγούμεθα καί ἐμπνεόμεθα νά καλέσουμε πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς καί τυφλούς (Λουκ. 14: 13-14), καί νά προσφέρουμε μέ ἀγάπη στήν καρδιά μας διακονία καί φροντίδα σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη εὐημερίας καί σωτηρίας. Μέ τό παράδειγμα τῆς ζωῆς μας, τῆς γενναιοδωρίας καί φροντίδος μας, καί τῆς ἱάσεως καί ἀνανεώσεως τήν ὁποία προσφέρει ὁ Χριστός, τιμοῦμε καί δοξάζουμε τόν Θεό. Μέ ταπεινότητα ἀναγνωρίζουμε ὅτι αὐτά τά μέγιστα δῶρα ἐκπορεύονται ἀπό τόν Θεό, τόν Δημιουργό καί Ὑποστηρικτή τῆς ζωῆς.

Αὐτή ἡ ἐξύμνηση τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ νά θεραπεύῃ καί νά σώζῃ εἶναι καί ἡ μαρτυρία τῶν φιλανθρωπικῶν διακονιῶν τοῦ προσφιλοῦς μας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Κάθε χρόνο, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, ἀναγνωρίζουμε τό ζωτικό ἔργο τῶν πιστῶν στήν Κωνσταντινούπολη προσφέροντας τίς προσευχές καί ὑποστήριξή μας στίς διακονίες του. Καθοδηγούμενοι ἀπό τήν Ἐθνική Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν καί τά τοπικά αὐτῆς παραρτήματα, καλούμεθα νά προσφέρουμε μέ γενναιοδωρία γιά νά συνεισφέρουμε στή συνεχιζομένη φροντίδα τῶν ἀρρώστων, ὑπερηλίκων καί ὀρφανῶν.

Ἡ ὑποστήριξη αὐτή εἶναι σημαντική ἐπίσης γιά τό εὑρύτερο ἀνθρωπιστικό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμε-νικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Πολλοί συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν καί ἀντιμετωπίζουν τεράστιες ἀνάγκες ἐξ αἰτίας σοβαρῶν κρίσεων στήν περιοχή ἐκεῖ. Μέσα ἀπό τό εὐσπλαγχνικό καί ταπεινό ἔργο διακονίας τό ὁποῖο προσφέρουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡ δύναμη τοῦ φόβου κατανικᾶται ἀπό τήν δύναμη τῆς ἐλπίδος, καί πραγματικές ἀπειλές ἐναντίον τῆς ζωῆς καί τῆς εὐημερίας ἀντιμετωπί-ζονται μέ χάρη καί πίστη. Γνωρίζοντας ὅτι τά δῶρα καί οἱ προσευχές μας προσφέρουν δύναμη καί πόρους στούς προσφιλεῖς μας ἀδελφούς καί ἀδελφές στήν Κωνσταντινούπολη, ἄς συνεχίσουμε νά συνδράμουμε αὐτό τό ἔργο ὅπως κάναμε πιστά τά προηγούμενα ἔτη. Μαζί μέ τήν βοήθειά μας, ἄς συνεχίσουμε νά προσφέρουμε σέ ὁποιονδήποτε ἔχει ἀνάγκη τήν πρόσκληση νά συμμετάσχῃ στήν μεγάλη ἑορτή τῆς ἀγάπης, τῆς ἱάσεως καί τῆς ζωῆς.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals