Ἀριθ. Πρωτ.: 13 /16

6 Φεβρουαρίου 2016 
Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου
Ἡμέρα Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν εὐλογημένη αὐτή Ἑορτή τοῦ ἱεροῦ Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινου-πόλεως, τιμοῦμε ἕναν Ἅγιο ὁ ὁποῖος προσέφερε λαμπρή μαρτυρία τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Χαρακτηριζόμενος ἀπό τεράστια διανοητική δύναμη καί βαθειά ἀγάπη καί πίστη γιά τόν Χριστό, ὑπέμεινε ψευδεῖς κατηγορίες, ἀπειλές καί βασάνους ἀλλά παρέμεινε ἀληθινός κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του, ὁ Ἅγιος Φώτιος ἦτο πιστός πρέσβυς τοῦ Χριστοῦ, ἀταλάντευτος στήν ἀποστολική διακονία του νά κηρύττῃ τήν ἀλήθεια ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στόν Θεό καί τή σωτηρία.

Ἡ μαρτυρία καί ἡ πίστη τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἐπιβεβαιώνει τήν ἀποστολή καί τή διακονία τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν πόλη Ἅγιος Αὐγουστῖνος, Φλώριδα. Ἐπί σειρά δεκαετιῶν, οἱ διευθυντές, τό προσωπικό καί οἱ εὐεργέτες τοῦ Προσκυνήματος ὑπηρετοῦν ὡς πρεσβευτές τοῦ Χριστοῦ μέ πολλούς τρόπους. Τό Προσκύνημα ἔχει καταστεῖ τόπος μνήμης, τιμῶντας τόν χῶρο καί τήν κληρονομιά τῶν Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τό δύσκολο ταξίδι στή Βόρεια Ἀμερική τό ἔτος 1768, ὑπέφεραν πόνους καί ἐλλείψεις ὡς ἔμμισθοι ὑπηρέτες, καί συγκεντρώνονταν στό Avero House γιά νά ἀντλήσουν δύναμη καί ἐλπίδα μέσα ἀπό τήν πίστη καί τήν ζωή τῆς κοινότητος.

Τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου προσφέρει μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη μας καί τήν Ἑλληνική κληρονομιά μας. Τό ὡραῖο παρεκκλήσιο προσκαλεῖ ἐπισκέπτες νά προσευχηθοῦν μέσα σέ ἕναν πολύ ἱερό τόπο ἀφιερωμένο στόν Θεό. Διαφυλάττοντας τήν ἱστορία τῆς πίστεως στίς ζωές τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας οἱ ὁποῖοι ἦλθαν σέ αὐτή τήν χώρα, τό Προσκύνημα ἐπιβεβαιώνει τήν προτεραιότητα τῆς πίστεως στίς ζωές μας ὡς Ἑλληνο-Αμερικανῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Οἱ εὐεργέτες καί οἱ διευθυντές τοῦ Προσκυνήματος εἶναι ἐπίσης πρέσβεις τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τήν στήριξη πού προσέφεραν στούς σπουδαστές μας τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τά τελευταῖα τρία ἔτη, τό Προσκύνημα ἔχει ὑποδεχθεῖ σπουδαστές γιά τό ἐτήσιο Προσκυνηματικό Ταξίδι χάρις στήν γενναιοδωρία τῶν εὐεργετῶν μας. Ἔτσι, ἀρκετοί ἐκ τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν μας θά ἀποκτήσουν σχέση μέ τό Προσκύνημα ἡ ὁποία θά τούς ἀκολουθεῖ σέ ὁλόκληρη τή ζωή καί διακονία των στήν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του.

Στόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας τοῦ Ἁγίου Φωτίου, παρακαλοῦμε νά προσφέρετε τήν προσευχή καί τά δῶρα σας στό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Καθώς πολλοί πιστοί ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή θά συγκεντρωθοῦν τό Σαββατοκύριακο τῆς 6ηςΦεβρουαρίου στό ἐτήσιο Προσκυνηματικό Ταξίδι, ἄς ἐπιβεβαιώσουμε τή ζωτική διακονία τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματός μας, καί ἄς ἀναζητήσουμε παντοῦ στή ζωή μας τήν εὐκαιρία νά ἀναδειχθοῦμε σέ πρέσβεις γιά τόν Χριστό ἔτσι ὥστε οἱ ἄλλοι νά ἀνακαλύψουν τό φῶς καί τή ζωή ἐν Αὐτῷ.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος