Ελληνικά English
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀριθ. Πρωτ. 01/09

1η Ἰανουαρίου 2009
Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέον Ἔτος 


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, 

Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους 2009 ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἑνός ἐκ τῶν μεγίστων Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων καί Ἱεραρχῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ὁ τιμητικός ἑορτασμός τῆς ζωῆς καί κληρονομιᾶς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου αὐτό τό Νέο Ἔτος πραγματοποιεῖται σέ μία ἰδιαιτέρως ἐξαιρετική ἐποχή στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί κοινωνίας μας, διότι αὐτός ὁ μεγάλος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ ἐξαίσια ἐνσάρκωση τῆς ἀρετῆς τῆς φιλανθρωπίας. Εἶναι σημαντικό, ὡς Ἐκκλησία, νά ἀδράξουμε τήν εὐκαιρία γιά νά τονίσουμε τόν ρόλο τῆς φιλανθρωπίας καί τήν ἐπείγουσα ἀνάγκη διευρύνσεως τῶν φιλανθρωπικῶν πρωτοβουλιῶν λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τίς ὑφιστάμενες κοινωνικές καί οἰκονομικές συνθῆκες στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τό ἐξωτερικό. 

Τό παράδειγμα τῆς ἀκλόνητης ἐπιμονῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στήν προσφορά φιλανθρωπίας ἀποτελεῖ δυναμικό παράδειγμα πίστεως γιά μᾶς σήμερα, ἰδιαιτέρως, δέ, ἡ ἀποφασιστικότητά του νά ἱδρύσῃ μεγάλα, βιώσιμα ἱδρύματα τά ὁποῖα ἔφεραν τό ὄνομα «Βασιλειάς», καί τά ὁποῖα εὑρίσκοντο πλησίον τῆς ἀρχαίας πόλεως Καισαρείας ὅπου ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπηρετοῦσε ὡς ἀρχιεπίσκοπος. Φαντασθῆτε τήν ἀποφασιστικότητα ἡ ὁποία συνόδευε αὐτή τήν δυναμική προσπάθεια! Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὑπῆρξε ἀπό κάθε ἄποψη πραγματικός καινοτόμος, ἅγιος καί λαμπρός ἄνδρας ὁ ὁποῖος προπορεύετο τῆς ἐποχῆς του. Φαντασθῆτε ἀκόμη, ὅπως συμβαίνει μέ ὅλες τίς καινούργιες καί πρωτοποριακές ἰδέες, τίς φωνές ἀπαισιοδοξίας ἤ ἀμφιβολίας πού θά πρέπει νά ἀντιμετώπισε στήν προσπάθεια νά καταστήσῃ τήν «Βασιλειάδα» τό πλέον ἐπιτυχημένο καί πρωτοποριακό ἵδρυμα φιλανθρωπίας στά χρονικά τῆς ἱστορίας. Αὐτό πού γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα εἶναι ὅτι ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ἐμπνευσμένος καί ἐνδυναμωμένος μέ τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀντιστάθηκε σ’ αὐτές τίς φωνές καί συνέχισε τήν προσπάθεια γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ στόχου του. Εἶδε τήν ἄμεση ἀνάγκη τῶν χρηζόντων βοηθείας καί κατενόησε τήν σπουδαιότητα τῆς φιλανθρωπίας καί τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στήν κάλυψη αὐτῆς τῆς ἀνάγκης. Στίς ἐνέργειές του ὡς ἀρχιεπίσκοπος γιά τήν προώθηση τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, λειτούργησε μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα γνωρίζοντας ὅτι τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν (Λουκ. 18:27).
Σήμερα, ἡ ἀξία τῆς φιλανθρωπίας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας γενικά, καί ἡ εὔρωστη ἐπέκταση τῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς εἰδικά, πρέπει νά συνεχίσῃ ν’ἀποτελῇ προτεραιότητα γιά μᾶς, ἀσχέτως τῶν ἐξωτερικῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν οἱ ὁποῖες ἐνδέχεται νά μᾶς δημιουργοῦν τόν πειρασμό νά σκεπτόμεθα διαφορετικά. Ἕνα ἀπ’ αὐτά τά φιλανθρωπικά ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τό ὁποῖο δικαίως φέρει τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἶναι ἡ Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου στό Garrison τῆς Νέας Υόρκης. 

Γιά περισσότερα ἀπό πενῆντα χρόνια ἡ Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἔχει προσφέρει στέγη σέ παιδιά ἀπό ὁλόκληρη τήν χώρα, πολλά ἀπό τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό οἰκογένειες μέ δυσκολίες καί ἔχουν ἀνάγκη μιᾶς κοινότητος ἀγάπης καί ἀληθινῆς κοινωνίας μέ τόν Χριστό. Τό ἔργο τῆς Ἀκαδημίας ἀντικατοπτρίζει ἀκριβῶς τήν κύρια ἀρχή τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν διδαγμάτων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Ὁποῖος μᾶς εἶπε τό ἀγαπᾶτε ἀλλήλους (Ἰωάν. 15:17). Αὐτό ἰσχύει περισσότερο γιά τούς νέους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη μιᾶς ἀληθινά ὁλοκληρωτικῆς φροντίδος σώματος, νοῦ καί ψυχῆς. Παρόλο πού αὐτό τό ἔργο τῆς ἀγάπης πραγματοποιεῖται μέ τήν ἐργατικότητα, τήν εἰδικότητα καί τήν δύσκολη ἐργασία ἐθελοντῶν οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐπαγγελματικές ὑπηρεσίες στήν Ἀκαδημία, στούς διευθυντές καί τό προσωπικό, ἡ ἱκανότητα λειτουργίας τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου δέν θά ὑφίστατο χωρίς τίς δικές σας ἄμεσες οἰκονομικές εἰσφορές, τίς εἰσφορές τῶν πιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 

Ὅπως συνηθίζεται κάθε Νέο Ἔτος, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα Κυριῶν καί τά πολλά τοπικά παραρτήματά της στίς ἐνορίες ὅλης τῆς χώρας ἡγoῦνται προσπαθείας συγκεντρώσεως οἰκονομικῆς βοηθείας γι’ αὐτή τήν σημαντική διακονία. Γι’ αὐτό τόν λόγο, καθώς ἀρχίζουμε τό Νέο Ἔτος, σᾶς παρακαλῶ νά προβῆτε σέ εἰδική οἰκονομική βοήθεια πρός τήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου, καθώς ἡ προσφορά σας σ’ αὐτήν προάγει τήν φιλανθρωπική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας μέ πολύ ἀληθινό καί ἔμπρακτο τρόπο. Προσεύχομαι, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, νά μή λησμονοῦμε ποτέ τόν πρωτεύοντα ρόλο τῆς φιλανθρωπίας στήν Ἐκκλησία μας, καί τήν πολύ ἀληθινή, ἐνεργό καί προωθητική δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς ζωές μας αὐτή τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους 2009, καί ὅλες τίς ἡμέρες ὅλων τῶν ἐτῶν. 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals