Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 119/16

4 Ἰουλίου 2016
Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ἑορτάζουμε τήν ἐτήσια ἐπέτειο τῆς Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας, 

Ἱεράρχες, κληρικοί καί λαϊκοί ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἀρχιεπισκοπή συγκεντρωνόμεθα στήν πόλη Nashville γιά τήν 43η Διετῆ Κληρικο-Λαϊκή Συνέλευσή μας. Βεβαίως, συναντώμεθα γιά νά ἀντιμετωπίσουμε ἀνάγκες καί νά ἐξερευνήσουμε δυνατότητες στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική. Συγκεντρωνόμεθα, ἐπίσης, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστιάζοντας σ’ ἕνα συγκεκριμένο θέμα τό ὁποῖο καθοδηγεῖ καί προσφέρει προκλήσεις στό ἕργο τῆς διακονίας μας: Εἶσθε ἡ Φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο. Τήν ἡμέρα αὐτή καί στόν ἑορτασμό μας τῆς ἐλευθερίας πού ἀπολαμβάνουμε σ’ αὐτή τήν χώρα, ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά διαδίδεται ἀπό μᾶς ἔτσι ὥστε ὅλοι νά γνωρίσουν τό ἀληθινό βάθος καί τήν πνευματική δύναμη τῆς ἐλευθερίας πού ἔχουμε ἐν Αὐτῷ.

Ἡ ἐλευθερία μας ἐν Χριστῷ εἶναι ἐλευθερία ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Μέ τήν χάρη, τήν συγχώρηση καί τήν δύναμη τῆς παρουσίας Του καί διά τῆς πίστεώς μας, εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ζήσουμε τήν ζωή ὅπως τήν δημιούργησε ὁ Θεός. Εἴμεθα ἐλεύθεροι σε κοινωνία μαζί Του νά ξαναδοῦμε τήν εἰκόνα Του ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν (Ἰωάν. 10:10).

Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας εἶναι ἐλευθερία ἀπό τήν αἰχμαλωσία τοῦ θανάτου. Ἡ ἐλευθερία αὐτή μᾶς δίδεται ὡς δῶρο ἀπό τόν Θεό. Μέσα ἀπό τήν δύναμη τῆς ἀναστάσεώς Του, τῆς δυνάμεώς Του νά δημιουργῇ καί να δίδῃ ζωή, ὁ Κύριός μας μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου στήν τέλεια ἐλευθερία τῆς σωτηρίας. Ὁ Ἰησοῦς εἴπε, τοῦτο γάρ ἐστιν τό θέλημα τοῦ Πατρός μου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τόν Υἱόν καί πιστεύων εἰς Αὐτόν ἔχῃ ζωήν αἰώνιον καί ἀναστήσω Αὐτόν ἐγώ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ (Ἰωάν. 6:40).

Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας εἶναι ἐλευθερία τῆς μαρτυρίας, τῆς ὑπηρεσίας καί τῆς προσφορᾶς τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς φωνῆς Του σ’ ἕναν κόσμο μέ ἀνάγκες. Σέ μία ἀπό τίς πρῶτες ἐνέργειές Του, ὁ Κύριός μας παρέστη στη συναγωγή στή Ναζαρέτ καί διάβασε δημοσίως ἀπό τό βιβλίο τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα: Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ἐμέ οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν (Λουκ. 4:18-19).

Αὐτή εἶναι ἡ φωνή ἡ ὁποία θά πρέπει νά εἶναι ἡ φωνή μας. Οἱ λόγοι Του πρέπει νά ἀκούγονται καί τό Εὐαγγέλιο νά διαδίδεται δι’  ὅλων τῶν πράξεών μας. Τώρα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή νά γίνουμε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ γιά νά χρησιμοποιήσουμε τήν ἐλευθερία που μᾶς δίδει γιά νά προσφέρουμε ἀλήθεια, χάρη καί αἰώνια ζωή σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ζητῶ τίς προσευχές σας ὥστε νά ἔχουμε τίς ἄφθονες εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας ἐπί τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεώς μας καί τοῦ προγράμματός μας ὥστε νά προσφέρουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ διά τῆς μαρτυρία καί τῆς διακονίας μας ὡς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική. Σας παρακαλῶ ἐπίσης νά ἀναλογισθεῖτε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσφέρετε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ στή ζωή σας ἔτσι ὥστε νά μπορέσουν οἱ ἄλλοι νά ἀκούσουν καί νά δοῦν Ἐκεῖνον καί νά χαροῦν τήν ἄφθονη καί αἰώνια ζωή.

Μέ πατρική ἐν Αὐτῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριο

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals