Ἀριθμός Πρωτοκόλλου: 127/18                                        

24 Ἰουλίου 2018

Μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι· μὴ πλανῶ, ἐγὼ
γάρ εἰμι ὁ Θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε καὶ
ἐβοήθησά σοι καὶ ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ
τῇ δικαίᾳ μου. (Ἠσ. 41:10)

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τό θεοσεβές Ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Πληροφορηθήκαμε ὅλοι μας γιά τίς καταστροφικές πυρκαϊές στήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα στην Ἀττική, οἱ ὁποῖες στέρησαν τή ζωή δεκάδων ἀνθρώπων, προξένησαν τόν τραυματισμό πολλῶν ἄλλων καί κατέστρεψαν ἀμέτρητα σπίτια καί περιουσίες. Νοιώθουμε ἀπέραντη ἀγωνία καί πόνο παρακολουθῶντας τίς τρομακτικές εἰκόνες καί ἀκούγοντας τίς τραγικές ἱστορίες ἀπό τήν Ἑλλάδα.

Ὁμοῦ μετά τῶν Ἰεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συμπάσχουμε μέ τήν ὀδύνη τοῦ προσφιλοῦς Ἑλληνικοῦ λαού καί ἀναπέμπομε θερμές προσευχές. Εἴθε ὁ φιλεύσπλαγχνος Κύριος νά χαρίσῃ αἰώνια ζωή σέ ἐκείνους πού χάθηκαν καί κουράγιο σέ ἐκείνους πού ἐπιβίωσαν.    

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀφείλουμε νά προσφέρουμε ἐλπίδα καί στήριξη. Γιά τοῦτο τόν λόγο, τήν Κυριακή 29 Ἰουλίου 2018, καλοῦμε ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά δεηθοῦν ὑπέρ ὐγείας καἰ ανακουφίσεως τῶν πληγέντων ἀπό τίς πυρκαϊές καί νά τελέσουν εἰδική Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τή ζωή τους σέ αὐτή τήν τραγωδία. Παρακαλοῦμε, ἐπίσης, τήν Κυριακή 29 Ἰουλίου καθώς καί τήν Κυριακή 5 Αὐγούστου νά περιαχθῇ εἰδικός δίσκος γιά τήν ἀνακούφιση τῶν θυμάτων καί τήν προσφορά βοηθείας καί ἐλπίδος στούς ἀνθρώπους ἐκείνους τῶν ὁποίων οἱ κοινότητες καί τά σπίτια ἔχουν καταστραφεῖ. Ὅλες οἱ προσφορές, εἴτε ἐνοριῶν, εἴτε ἀτομικές πρέπει να αποστέλλονται στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπή (8 East 79th Street, NY, NY 10075) μέ τήν ἔνδειξη Attica Fires Relief Fund. Οἱ προσευχές καί ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης μας θά βοηθήσουν τούς ἀνθρώπους πού εὑρίσκονται σέ κατάσταση ἀνάγκης καί θά ἀποτελέσουν μαρτυρία τῶν ἰσχυρῶν δεσμῶν Πίστεως καί Κληρονομιᾶς πού μοιραζόμεθα μέ τούς Ἕλληνες ἀδελφούς μας, εἰδικά σέ τραγικές συνθῆκες.

Γνωρίζοντας τήν ἀπεριόριστη γενναιοδωρία καί ἀγάπη σας, ὡς πιστῶν τῆς Ἀμερικῆς, εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι θά ἀνταποκριθεῖτε μέ μεγάλη γενναιοδωρία στην ἔκκληση βοηθείας γιά τόν Ἑλληνικό λαό. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θά χρειαστοῦν τήν ἀρωγή και συμπαράστασή μας βραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα γιά νά μπορέσουν να συνέλθουν ἀπό τήν τρομακτική αὐτή τραγωδία.

Mέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

†  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος