Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 98 / 17

 4 Ἰουλίου 2017

 Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός μας τῆς 4ης Ἰουλίου, Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά ἀναλογισθοῦμε τίς εὐλογίες πού χαρίζει ἡ ἐλευθερία καί νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στούς προγόνους μας γιά τήν ἐλευθερία ἡ ὁποία ἔχει προαχθεῖ καί διατηρηθεῖ καθ’ὅλη τήν ἱστορική πορεία τῆς χώρας αὐτῆς. Ἔχουμε καί βιώνουμε πλῆθος κοινωνικῶν, πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν ἐλευθεριῶν διότι πολλοί θυσίασαν πολλά μέ θάρρος γιά νά προστατεύσουν τά ὑψηλά ἰδανικά, ἄλλοι ἔλαβαν μέρος σέ ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις καί ὑπηρέτησαν σέ γνωμοδοτικά σώματα σχετικά μέ τή μορφή τῆς διακυβερνήσεως καί κοινωνίας, καί ἀμέτρητοι ἄλλοι ἀπήλαυσαν τήν ἐλευθερία σεβόμενοι τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν ἄλλων.

            Εἴμεθα ὄντως εὐλογημένοι πού ζοῦμε σέ μία χώρα ὅπου ἡ ἐλευθερία ζωῆς, μετακινήσεως καί ἀναζητήσεως ἀπεριορίστων εὐκαιριῶν παριστοῦν τά τεράστια ὀφέλη καί δυναμικό τῆς ἐλεύθερης κοινωνίας. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἴμεθα ἐπίσης εὐλογημένοι διότι βιώνουμε αὐτή τήν ἐλευθερία διά τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Θεό καί γιά τήν ἐλευθερία πού ἔχουμε διά τοῦ Χριστοῦ. Στήν ἐπιστολή του πρός Γαλάτας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπιβεβαιώνει αὐτή τή σύνδεση: ὑμεῖς γάρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις (Γαλ. 5:13).

          Ὡς ἄνθρωποι πού ἔχουμε κληθῆ νά εἴμεθα ἐλεύθεροι, ἀντιμετωπίζουμε τήν ἐλευθερία σ’αὐτή τή χώρα ὡς εὐκαιρία προσφορᾶς διακονίας. Ἡ ἐλευθερία μας εἶναι εὐκαιρία νά προσφέρουμε μαρτυρία ἀληθινῆς καί ἄφθονης ζωῆς ἐν Χριστῷ. Σέ μιά ἐλεύθερη κοινωνία ἔχουμε τήν δυνατότητα νά πορευθοῦμε καί νά μεταδώσουμε τήν καλή εἴδηση τῆς χάριτος, σωτηρίας καί ἱάσεως ἡ ὁποία προσφέρεται ἀπό τόν Θεό πρός ὅλους. Εἴμεθα πράγματι ἐλεύθεροι νά προσφέρουμε τά ἀγαθά καί τόν χρόνο μας γιά νά καλύψουμε τίς ἀληθινές ἀνάγκες συνανθρώπων μας, χρησιμοποιώντας τήν ἐλευθερία μας ὡς εὐκαιρία διακονίας τοῦ πλησίον μας. Αὐτή εἶναι ἡ εὐλογία τῆς ἐλευθερίας, καί ἀπό τή διακονία πού προσφέρουμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον θά ἐκπηγάσουν περισσότερες εὐλογίες. Ἔτσι θά δοῦμε ζωές ἀνθρώπων νά μεταμορφώνονται μέ τήν δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

            Καθώς θά εἶσθε συγκεντρωμένοι καί θά ἑορτάζετε τήν 4η Ἰουλίου μέ τίς οἰκογένειες καί κοινότητές σας, παρακαλῶ τόν καθέναν ἀπό σᾶς νά ἀναλογισθῆτε τήν εὐλογία τῆς ἐλευθερίας καί πῶς αὐτή ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιά τή φροντίδα καί διακονία ἄλλων. Σκεφθεῖτε τρόπους διά τῶν ὁποίων μπορεῖτε νά προσφέρετε διακονία μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ μέλη τῆς οἰκογενείας σας, συναδέλφους, γείτονές σας  καί ἄλλους οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν ἀνάγκες στήν κοινότητά σας. Ὡς ἄνθρωποι μέ ἱερή κλήση τήν ἐλευθερία, καθώς ἔχουμε τό δῶρο νά ζοῦμε σέ ἐλεύθερη κοινωνία, θά διαπιστώσουμε ὅτι ἡ διακονία μας θά ὁδηγήσῃ σέ ὑπέροχα καί θαυμάσια ἔργα πρός τιμήν καί δόξαν Θεοῦ. Χαρῆτε τήν 4η Ἰουλίου, τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας, τό μεγάλο χάρισμα τοῦ Θεοῦ.

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,   

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals