Ἀριθ. Πρωτ.: 186 /13

15 Νοεμβρίου 2013

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός διῆλθε τήν ζωή Του

εὐεργετῶν καί ἰώμενος (Πράξ. 10:38)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀπευθυνόμεθα σέ σᾶς εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί σᾶς ζητοῦμε νά στρέψετε τήν προσοχή σας στήν φοβερή καταστροφή πού προκάλεσε ὁ τυφώνας Haiyan στίς Φιλιππίνες στίς 8 Νοεμβρίου. Ζητοῦμε ἐπίσης τίς προσευχές καί τήν βοήθειά σας σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες πού βιώνουν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι.

Αὐτή ἡ τροπική θύελλα, πού καταγράφηκε ὡς μία ἐκ τῶν ἱσχυροτάτων, προξένησε τόν θάνατο χιλιάδων ἀνθρώπων καί ταυτόχρονα τήν  καταστροφή κατοικιῶν ἑκατομμυρίων ἄλλων οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν πρόσβαση οὕτε σέ βασικά ἀγαθά. Ἡ καταστροφή δέν περιορίζεται ὅμως μόνον στίς τεράστιες ἀρχικές ἀπώλειες καθώς στίς πληγεῖσες περιοχές τά φαινόμενα τῶν ἀστέγων, τῆς πείνας καί δίψας καθώς καί τῶν ἀσθενειῶν εἶναι ὁ κανόνας. Χωρίς τήν σημαντική συνδρομή τῶν κοινοτήτων ἀνά τόν κόσμο, ὑπάρχει κίνδυνος νά κινδυνεύσουν πολύ περισσότεροι ἄνθρωποι καί νά χάσουν τίς ζωές των.

Προσφιλεῖς πιστοί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ὁλόθερμα σᾶς ζητοῦμε νά συμμετάσχετε στήν προσπάθεια ἀνακουφίσεως καί βοηθείας τῶν ἀνθρώπων στίς Φιλιππίνες καί τήν ἀποκατάσταση τῶν πληγεισῶν περιοχῶν μέσῳ τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ τήν γενναιόδωρη προσφορά σας καί μαζί ὡς κοινότητα πίστεως, θά μπορέσουμε νά ὑποστηρίξουμε προσπάθειες ἀνακουφίσεως ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί νά συνενώσουμε τίς δυνάμεις μας μέ ἄλλες παρόμοιες προσπάθειες στίς Φιλιππίνες.

Γιά νά ὑποστηρίξουμε αὐτές τίς προσπάθειες, καθορίζουμε τίς Κυριακές, 17 καί 24 Νοεμβρίου ὡς ἡμέρες προσευχῆς καί βοηθείας πρός τούς ἀνθρώπους τῶν Φιλιππίνων. Παρακαλοῦμε ἀπό ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά διοργανώσουν εἰδικό ἔρανο γιά τό «Ταμεῖο Βοηθείας τῶν Φιλιππίνων» καί νά προωθήσουν τά ποσά πού θά συλλεγοῦν στήν Ἀρχιεπισκοπή καθώς ἡ ἀντιμετώπιση τῆς καταστροφῆς θά συντονισθῇ σέ ἐθνικό ἐπίπεδο. Σᾶς ζητοῦμε νά στείλετε τήν βοήθειά σας στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπή μέ την ἔνδειξη γιά τό «Ταμεῖο Βοηθείας τῶν Φιλιππίνων». Μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος μας www.goarch.org θά μπορέσετε  ἐπίσης νά προσφέρετε τήν βοήθειά σας διαδικτυακά καί νά λαμβάνετε περιοδικές ἐνημερώσεις γιά τήν πορεία τῶν προσπαθειῶν μας.

Παρακαλοῦμε τόν Θεό νά εὐλογήσῃ τίς προσπάθειές μας καί τίς προσπάθειες ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων πού ἐργάζονται ἀκούραστα γιά νά προσφέρουν ἀνακούφιση στούς πληγέντες. Προσευχόμεθα ἐπίσης σέ Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ Δημιουργός τῆς ζωῆς νά ἀναπαύῃ τίς ψυχές τῶν θυμάτων καί νά ἐμψυχώνῃ καί βοηθάῃ ἐκείνους πού ἀντιμετωπίζουν μεγάλες ἀνάγκες.

Καθώς πλησιάζουμε πρός τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί ἑτοιμαζό-μεθα νά ἑορτάσουμε καί νά χαροῦμε διότι Ἐκεῖνος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, θά γεννηθῇ στόν κόσμο μας, ἄς θυμηθοῦμε, ἄς προσευχηθοῦμε καί ἄς προσφέρουμε τήν γενναιόδωρη βοήθειά μας σέ ἀνθρώπους πού τήν ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη. Ἄς μιμηθοῦμε, λοιπόν, Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος διῆλθε τήν ἐπίγεια ζωή Του εὐεργετῶν καί ἰώμενος (Πράξεις 10:38).

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος