19 Οκτωβρίου 2017

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 18ην καί 19ην Ὀκτωβρίου 2017 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου Γέροντος Ἀμερικῆς καί τήν συμμετοχήν ἀπάντων τῶν Μελῶν αὐτῆς.

Ἡ Σύνοδος ἀνεθεώρησε ἄπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει λειτουργικά, κανονικά, διοικητικά, ποιμαντικά, διορθόδοξα καί ἐκπαιδευτικά θέματα καί κατόπιν ἐκτενῶν συζητήσεων ἔλαβε τάς ἁρμόζουσας ἀποφάσεις.

Ἐπιπροσθέτως ἡ Ἱ. Σύνοδος τήν προτεραίαν τῆς συνεδρίας ἤτοι τήν Τρίτην 17ην Όκτωβρίου εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά πραγματοποιήσῃ ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Στυλιανοῦ Χριστοφόρου (Steven Christoforou) πρός ἀναθεώρησιν τοῦ προγράμματος καί τῶν κανονισμῶν διά τόν καταρτισμόν στελεχῶν διά τήν νεολαίαν. Τό ἐν λόγῳ πρόγραμμα θά τεθῇ εἰς ἐφαρμογήν ὑπό τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τό ἐγγύς μέλλον.

Τήν ἐπομένη κατά τήν διάρκειαν τῆς τακτικῆς συνεδρίας τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ἐνημερωθοῦν ἐκτενῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου διά τό οἰκονομικόν ἔλλειμα καί τῶν προβλημάτων διαχείρισεως, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή. Συνεζητήθησαν αἱ προγραμματιζόμεναι ἐνέργειαι διά τῶν ὁποίων ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή θά δυνηθῆ νά ἀντιμετωπίσῃ τάς δυσχερίας. Συγκεκριμένως, ἀνεκοινώθη ὅτι πραγματοποιείται οἰκονομικός ἔλεγχος εἰς βάθος ὑπό ἐπαγγελματικοῦ λογιστικοῦ οἴκου, ἐνῶ ἕτερος εἰδικός οἶκος ἐπί θεμάτων ὀργανώσεως προετοιμάζει σχέδια καί εἰσηγήσεις διά τῶν ὁποίων θά διορθωθοῦν ἐλλείψεις τοῦ παρελθόντος καί θά τεθοῦν εἰς ἐφαρμογήν περισσότερα ἐλεγκτικά μέτρα διά τῶν ὁποίων θά γίνεται καλύτερος ἔλεγχος.

Τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασαν τήν ὑποστήριξιν τῶν ἐνεργειῶν, τάς ὁποίας ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ἀνέλαβε νά πραγματοποιήσῃ καί τήν αἰσιοδοξίαν των ὅτι αἱ σχετικαί δυσκολίαι θά ξεπερασθοῦν συντόμως. Ἐπί πλέον ἀπεφασίσθη ὁμοφώνως διά λόγους ἐλαφρύνσεως τοῦ οἰκονομικοῦ βάρους τῶν ἐνοριῶν ὅτι αἱ λογίαι τῶν ἐνοριῶν νά παραμείνουν εἰς τό παρόν ἐπίπεδον χωρίς αὔξησιν εἰς τό ἐπόμενον ἔτος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος παρακαλεῖ τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί τάς ἐνορίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νά συμβάλλουν θετικῶς εἰς τό ἔργον τῆς ἀνοικοδομήσεως τῶν οἰκονομικῶν πόρων καί τῆς βελτιώσεως τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως οὕτως ὥστε ἀπροσκόπτως καί δυναμικῶς ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή νά συνεχίσῃ τό πνευματικόν αὐτῆς ἔργον πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.  

Μετά τήν περάτωσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, τά Μέλη αὐτῆς προήδρευσαν τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου καί συμμετέσχον εἰς τάς ἐν γένει ἐργασίας αὐτοῦ.

Γραφεῖο Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου