Back

Archiepiscopal Encyclical: Feast of Christmas

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Ἀριθ. Πρωτ. 225/2020

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων

25 Δεκεμβρίου 2020

«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι᾽ ἡμᾶς;» 

(Στιχηρὸν ἰδιόμελον τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων).

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Μέσα στὸ σκοτάδι τῆς φετινῆς χρονιᾶς, ἔφτασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ ὁ λαμπρότερος ἀστέρας τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας φωτίζει ξανὰ τὶς καρδιές μας, ὁδηγώντας μας στὸ σπήλαιο τῆς πόλης τοῦ Δαβίδ. Ἀντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκολίες αὐτὴ τὴ χρονιά, ἀλλὰ σήμερα τὸ βρέφος τῆς Βηθλεὲμ μᾶς καλεῖ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸ παγωμένο καὶ σκοτεινὸ σπήλαιο, νὰ γίνουμε συναντιλήπτορες καὶ συνοδοιπόροι στὶς δυσκολίες ποὺ τὸ ἴδιο ἀντιμετώπισε γιὰ τὴ σωτηρία μας. Κατέβη ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ ἐνανθρώπησε μέσα στὴ μήτρα τῆς νεαρῆς παρθένου Μαρίας, παραδίδοντας τὸν ἑαυτό του στὰ χέρια τοῦ Ἰωσήφ, ἀνθρώπου γεμάτου ἀπορίες γιὰ τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονὸς τῆς γεννήσεως. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, ὅπως ἡ Μαρία καὶ ὁ Ἰωσήφ, μὲ ἀφελότητα καρδίας, ἂς ξεπεράσουμε τὶς ὅποιες ἀμφιβολίες μας καὶ ἂς πιστέψουμε στὰ λόγια τοῦ ἀγγέλου, ποὺ μᾶς βεβαιώνει «ὅτι αὐτὸς ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα».

Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα τῆς πανδημίας ἀντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις καὶ προβλήματα, μὲ οἰκονομικὰ ἀδιέξοδα καὶ ἐνίοτε καὶ ἀπώλειες ἀγαπημένων προσώπων, ἀλλὰ ἂς θυμηθοῦμε τὴ Μαρία καὶ τὸν Ἰωσήφ στὸ ταξίδι τους γιὰ τὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. Ὑπάκουσαν στὴν ἐντολὴ τοῦ Καίσαρα καὶ ἔγιναν οἱ συντελεστὲς τοῦ θαύματος: «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ἰωάν. 1:14). Στερήθηκαν καταλλήλου καταλύματος ἀλλὰ βρῆκαν τὴ θαλπωρὴ στὴ φάτνη μὲ τὰ ἄλογα ζώα τῆς γῆς, προσκυνούμενοι ἀπὸ Μάγους ἐξ Ἀνατολῶν. Γεύθηκαν τὸ θαῦμα τῆς ἐπισκέψεως τῶν ποιμένων καὶ τῆς δοξολογίας τῶν ἀγγέλων. Τί θαυμάσια δῶρα ἀλήθεια, μέσα στὴν ἀπόλυτη ταπείνωση, μέσα στὴν ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν!

Προσκυνώντας τὸ θεῖο βρέφος στὴν ταπεινὴ φάτνη τῶν ζώων, ἂς ὁλοκληρώσουμε αὐτὸ τὸ ταξίδι τῆς πίστεως προσφέροντας καὶ ἑμεῖς τὸ ταπεινό μας δῶρο ὡς εὐχαριστία. Τὸ ἰδιόμελο τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς συνεχίζει: «ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον. Ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς».

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀκόμη καὶ μέσα στὶς πολλαπλὲς δυσκολίες τῆς πανδημίας, τὸ δῶρο ποὺ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε εἶναι ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός: μιμούμενοι τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωση μὲ τὴν ὁποία ἡ ἀειπάρθενος Μαρία προσέφερε τὸν ἑαυτό της στὸ Θεό. Ἐμεῖς προσφέρουμε Μητέρα Παρθένον, διότι ἔχουμε τὴν ἴδια φύση μὲ αὐτή, τὴν ἀνθρώπινη φύση, τὴν ὁποία προσλαμβάνει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ γίνεται ἄνθρωπος, ἐρχόμενος στὸν κόσμο. Ἑορτάζοντας τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2020, εὔχομαι τὸ φῶς τοῦ Κυρίου νὰ λάμψει στὶς καρδιές σας, σὰν τὸ φῶς τοῦ ἀστέρα τῆς Βηθλεὲμ στὸν χριστουγεννιάτικο οὐρανό, ὁδηγώντας σας σὲ ἕνα εὐλογημένο καὶ εὐτυχὲς νέο ἔτος.  

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε.

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος