Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός ἐγεννήθη ἐν Ἄνω Ζωδίᾳ, Κύπρου, τό ἔτος 1955. Εἰς τά πλαίσια τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν του εἰς τήν γενέτειρά του ἀπεφοίτησεν ἐκ τοῦ Οἰκονομικοῦ Γυμνασίου Μόρφου τό 1973 καί ἐν συνεχείᾳ ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1978. Τό ἔτος 1979, λαβών ὑποτροφίαν ἐκ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, συνέχισεν τάς μεταπτυχιακάς σπουδάς του εἰς ΗΠΑ εἰς τό Πανεπιστήμιον Emory εἰς Decatur, Georgia, ΗΠΑ καί εἰς τό Columbia Theological Seminary ἐκ τοῦ ὁποίου ἔλαβεν τό πτυχίον Master of Theology μέ εἰδικότητα εἰς τήν Ποιμαντικήν Ψυχολογίαν τό 1982. Ἐξηκολούθησεν τάς μεταπτυχιακάς του σπουδάς εἰς τήν Κλινικήν Ποιμαντικήν Ἐκπαίδευσιν (Clinical Pastoral Education) εἰς τό Νοσοκομεῖον Caraway Methodist Medical Center, Birmingham, Alabama, ΗΠΑ (1980-1982) καί εἰς τόν τομέαν τῆς Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας εἰς τά πανεπιστήμια Vanderbilt εἰς Nashville, Tennessee, καί Middle Tennessee State University (1982-1984).

Ἔχειροτονήθη Διάκονος τήν 17ην Ἰανουαρίου 1974 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μόρφου Χρυσάνθου καί Ἱερεύς τήν 4ην Μαρτίου 1979 εἰς Λονδῖνον, Μεγάλης Βρεττανίας, ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Τροπαίου καί νῦν Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεττανίας Γρηγορίου. Προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεττανίας Ἀθηναγόρου. Ὡς Διάκονος καί Ἱερεύς ὑπηρέτησεν εἰς διαφόρους ἐνορίας ἐν Κύπρῳ, Ἑλλάδι, Μεγάλῃ Βρεττανίᾳ καί ΗΠΑ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξεν αὐτόν παμψηφεί τήν 2αν Δεκεμβρίου 2011 Ἐπίσκοπον παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς Δημητρίῳ ὑπό τόν ψιλόν τίτλον Ζήλων. Ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον τήν 17ην Δεκεμβρίου 2011 ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τῶν Ἀρχιερέων μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, ΗΠΑ.

Τήν 1ην Ἰουνίου 2006, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος διώρισεν αὐτόν Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, θέσιν τήν ὁποίαν ὑπηρετεῖ ἕως σήμερον. Ἐπίσης, τήν 7ην Νοεμβρίου 2012, διωρίσθη παρά τοῦ ἰδίου ὡς Πνευματικός Σύμβουλος τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος ἐν Ἀμερικῇ. Ταυτοχρόνως μέ τά ἐνοριακά καί ἐπισκοπικά καθήκοντά του, ὑπηρέτησεν εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀτλάντας καί τό Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Διοικητικῶν Θεμάτων μέ ἁρμοδιότητα τήν ἐκπαίδευσιν τῶν ἐνοριακῶν συμβουλίων. Συμμετέχει, ἐπίσης, καί ὡς μέλος εἰς τήν Ἐπιτροπήν Νομικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ονομαστική: 18 Δεκεμβρίου


Members of the Holy Eparchial Synod Members of the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: March 01, 2011
Name day: November 2

His Eminence Metropolitan Methodios of Boston

Consecration date: April 08, 1984
Name day: June 14

His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver

Consecration date: May 25, 1986
Name day: May 9

His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta

Consecration date: May 17, 1987
Name day: March 17

His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit

Consecration date: April 03, 1999
Name day: December 6

His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh

Consecration date: February 02, 2002
Name day: December 5

His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Consecration date: February 09, 2002
Name day: October 20

His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago

Consecration date: March 17, 2018
Name day: June 11

Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 09, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Sevastianos of Zela

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 17, 2011
Name day: December 18

His Grace Bishop Apostolos of Medeia

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 22, 2019
Name day: September 9

Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: September 17, 1967
Name day: October 26

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 01, 1985
Name day: December 12

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 30, 1998
Name day: October 26

His Grace Bishop Andonios of Phasiane

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: February 23, 2002
Name day: January 17