Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντένβερ, κ. Ἠσαΐας (Χρονόπουλος) ἐγεννήθη εὶς τό Portsmouth τῆς περιοχῆς New Hamshire. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε μαθήματα εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης. Τό ἔτος 1962 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος Ἁγίας Τριάδος Salt Lake – Utah, Ἁγίου Ἰωάννου Youngstown – Ohio, προχειρισθείς εἰς Ἀρχιμανδρίτην τήν 30ήν Νοεμβρίου 1969. Τό ἔτος 1971 διωρίσθη ἐπιμελητής τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἐνεγράφη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διά τήν ἀναγνώρισιν τοῦ πτυχίου αὐτοῦ. Ἐπανελθών εἰς Ἀμερικήν ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησίαν ὡς Ἐπιμελητής, Κοσμήτωρ τῶν Διοικητικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου (1976), ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Portsmouth - New Hamshire καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἐπισκοπῆς Σικάγου (1979). Τόν Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους 1986 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἀσπένδου, χειροτονηθείς εἰς Ἀρχιερέα τήν 25ην Μαΐου 1986 εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης. Διετέλεσε Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Τήν 23ην Ἰουνίου 1992 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ντένβερ καί ἐνεθρονίσθη τήν 10ην Σεπτεμβρίου 1992 εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ντένβερ. Κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 24ης Νοεμβρίου 1997 ἐξελέγη Μητροπολίτης Προικονήσου, συνεχίζων προεδρικῶς τήν διαποίμανσιν τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ντένβερ, ἕως τῆς ἀνυψώσεως αὐτῆς εἰς Μητρόπολιν (Δεκέμβριος 2002) καί τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ εἰς Μητροπολίτην Ντένβερ. Κατά δέ τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 1997-1998 ἀνέλαβε τά καθήκοντα τοῦ Σχολάρχου εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον καί τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Metropolis of Denver Website: http://www.denver.goarch.org/

Ονομαστική: 9 Μαΐου


Members of the Holy Eparchial Synod Members of the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: March 01, 2011
Name day: November 2

His Eminence Metropolitan Methodios of Boston

Consecration date: April 08, 1984
Name day: June 14

His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver

Consecration date: May 25, 1986
Name day: May 9

His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta

Consecration date: May 17, 1987
Name day: March 17

His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit

Consecration date: April 03, 1999
Name day: December 6

His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh

Consecration date: February 02, 2002
Name day: December 5

His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Consecration date: February 09, 2002
Name day: October 20

His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago

Consecration date: March 17, 2018
Name day: June 11

Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 09, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Sevastianos of Zela

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 17, 2011
Name day: December 18

His Grace Bishop Apostolos of Medeia

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 22, 2019
Name day: September 9

His Grace Bishop Spyridon of Amastris

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: November 14, 2020
Name day: December 12

His Grace Bishop Timothy of Hexamilion

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 05, 2020
Name day: January 22

His Grace Bishop John of Phocaea

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 19, 2020

Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: September 17, 1967
Name day: October 26

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 01, 1985
Name day: December 12

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 30, 1998
Name day: October 26

His Grace Bishop Andonios of Phasiane

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: February 23, 2002
Name day: January 17