Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος (Παναγιωτόπουλος) ἐγεννήθη τήν 25ην Δεκεμβρίου, 1943 εἰς Πάτρας. Ἐκάρη Μοναχός ἐν τῇ Ἱερᾷ Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Βατοπεδίου τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 1963 καί ἀπεφοίτησε ἐκ τῆς Ἱστορικῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς κατά τό ἔτος 1964. Χειροτονηθείς Διάκονος κατά μῆνα Νοέμβριον, 1965, ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἕως ὅτου εἰσήχθη ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Θεολογικῇ Σχολῇ. Κατά δέ τήν ἐν Ἀθήναις διάρκειαν τῶν σπουδῶν αὐτοῦ ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροδιάκονος εἰς τάς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἀχαρνῶν) καί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (Παγκρατίου). Τήν 27ην Αὐγούστου, 1972 ἐχειροτονήθη Ἱερεύς καί διωρίσθη ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν, διαμένων ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Παναγίας Γηροκομείου. Περατώσας τάς σπουδάς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῶν Ἀθηνῶν, εἰσήχθη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Βοστώνης διά μεταπτυχιακάς σπουδάς, λαβών τό δίπλωμα Doctor of Ministry (D. Min.) τό ἔτος 1977. Κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐν Βοστώνῃ σπουδῶν ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Burlington, Vermont. Μετά τό πέρας τῶν ἐν Βοστώνῃ σπουδῶν του ἐπανῆλθεν εἰς Πάτρας, ὅπου καί ὑπηρέτησεν ὡς Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου. Ἐπανακληθείς δέ παρά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ ἐν ΒRΟΟΚLΥΝ, Νέας Ὑόρκης Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τό ἐπόμενον ἔτος 1979 μετετέθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα τῆς Ἀστορίας. Τήν 7ην Ἀπριλίου, 1987 ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε αὐτόν Τιτουλάριον Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Τρωάδος. Ἕνα μῆνα μετά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν του ὁ Τρωάδος Ἄλέξιος ἐνεθρονίσθη (14 Ιουνίου, 1987) ὡς Χωρεπίσκοπος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς Ἄστορίας ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τήν 1ην Ἰανουαρίου 1989 ὁ πρώην Ἄμερικῆς κ. Ἰάκωβος ἀνέθεσε ὑπό τήν Ἐπισκοπικήν ἡγεσίαν καί φροντίδα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τρωάδος Ἄλεξίου τάς Κοινότητας ἐν Queens Long Island, Southern Connecticut καί Upstate New York καθώς καί τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐν Ἄστορίᾳ Πολιτιστικοῦ Κέντρου. Διακριθείς εἰς τήν θέσιν αὐτήν ἐπί ὀκταετίαν διωρίσθη Ἀρχιεπισκοπικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀτλάντας, ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 1997. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρωάδος Ἀλέξιον Ἐπίσκοπον τῆς Θεοσώστου Ἐπισκοπῆς Ἀτλάντας τήν 13ην Μαρτίου 1999. Κατά Δεκέμβριον τοῦ 2002, ἀνυψωθείσης τῆς Ἐπαρχίας εἰς τάξιν Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Μητροπολίτης Ἀτλάντας.

Metropolis of Atlanta Website: http://www.atlmetropolis.org/

Ονομαστική: 17 Μαρτίου


Members of the Holy Eparchial Synod Members of the Holy Eparchial Synod

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

Consecration date: March 01, 2011
Name day: November 2

His Eminence Metropolitan Methodios of Boston

Consecration date: April 08, 1984
Name day: June 14

His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver

Consecration date: May 25, 1986
Name day: May 9

His Eminence Metropolitan Alexios of Atlanta

Consecration date: May 17, 1987
Name day: March 17

His Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit

Consecration date: April 03, 1999
Name day: December 6

His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh

Consecration date: February 02, 2002
Name day: December 5

His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco

Consecration date: February 09, 2002
Name day: October 20

His Eminence Metropolitan Nathanael of Chicago

Consecration date: March 17, 2018
Name day: June 11

Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Auxiliary Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Grace Bishop Demetrios of Mokissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 09, 2006
Name day: October 26

His Grace Bishop Sevastianos of Zela

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 17, 2011
Name day: December 18

His Grace Bishop Apostolos of Medeia

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 20, 2014
Name day: June 30

His Grace Bishop Joachim of Amissos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: December 22, 2019
Name day: September 9

Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America Retired Metropolitans and Bishops of the Greek Orthodox Archdiocese of America

His Eminence Archbishop Demetrios

Consecration date: September 17, 1967
Name day: October 26

His Eminence Metropolitan Spyridon

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 01, 1985
Name day: December 12

His Grace Bishop Dimitrios of Xanthos

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: May 30, 1998
Name day: October 26

His Grace Bishop Andonios of Phasiane

Greek Orthodox Archdiocese of America
Consecration date: February 23, 2002
Name day: January 17