COVID-19

COVID-19 Relief Fund

Make a Donation

Ἀριθ. Πρωτ. 109 / 12

1 Σεπτεμβρίου 2012
Ἀρχή τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους
Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἀρχίζουμε αὐτό τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος λατρεύοντας τόν Παντοδύναμο Θεό, προσφέροντάς Του δοξολογία καί εὐχαριστία γιά τό μέγα ἔλεός Του. Στούς ὕμνους καί τίς προσευχές μας τήν ἡμέρα αὐτή, ζητοῦμε ὅλα ὅσα ἔχουμε ἀνάγκη γιά νά ζήσουμε καί νά διακονήσουμε, ἀποζητῶντας νά προχωρήσουμε στή ζωή σέ κοινωνία μαζί Του. Διά τῆς ἀφοσιώσεώς μας στήν προσευχή, τήν συμμετοχή μας στίς Ἑορτές καί παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τῆς προσφορᾶς μας γιά προώθηση τῆς Βασιλείας Του, ἀνανεώνεται ἡ ἐλπίδα μας γιά πλησμονή ζωῆς ἐν Χριστῷ.

Στήν ἑορτή αὐτή ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό νά εὐλογήσῃ τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του (Ψαλ. 65:11). Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀγαθότητά Του, ἡ καλωσύνη Του εἶναι ἀληθινή καί παντοτινή. Ἡ καλωσύνη Του πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς, καί ἡ καλωσύνη αὐτή τρέφει καί συντηρεῖ τίς ζωές μας. Διά τῆς ἐμπιστοσύνης μας στόν Θεό, οἱ ζωές μας γεμίζουν μέ τήν ἀγαθότητά Του, καί ἔτσι γινόμαστε μάρτυρες τῆς ἀγαλλιάσεως πού Ἐκεῖνος μᾶς ἔχει χαρίσει.

Ζητοῦμε, ἐπίσης, ἀπό Ἐκεῖνον νά μᾶς διατηρῇ σέ κατάσταση εἰρήνης. Ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ἡ εἰρήνη εἶναι ἰδανική κατάσταση γιά ἥρεμη καί ἀσφαλῆ ζωή στόν κόσμο μας, γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι αὐτή ἡ εἰρήνη συχνά εἶναι ἐφήμερη ἤ ἀπειλεῖται. Βέβαια, ἀποζητοῦμε καιρούς εἰρηνικούς, ἀλλά ταυτοχρόνως πιστοποιοῦμε ὅτι ἡ ἀληθινή εἰρήνη προέρχεται ἀπό τόν Χριστό. Ὁ Κύριός μας εἶπε: εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν∙ οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγώ δίδωμι ὑμῖν∙ Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδέ δειλιάτω (Ἰωάν. 14:27).

Βασισμένοι στήν ἀγαθότητα καί τήν εἰρήνη Του, ζητοῦμε ἐπίσης ἀπό τόν Κύριό μας νά εὐλογῇ ὅλες τίς προσπάθειές μας στό ἔτος πού ἀρχίζει, καί νά ὁδηγῇ τά ἔργα τῶν χειρῶν μας. Ἀκολουθῶντας τίς ὁδηγίες Του σέ ὅ,τι κάνουμε ἐξασφαλίζουμε τήν παραγωγή μεγάλων πνευματικῶν καρπῶν στή ζωή μας καί στίς ζωές τῶν ἄλλων. Μέ τήν προσφορά τοῦ ἑαυτοῦ μας σ’ Ἐκεῖνον συνταυτίζεται ἡ καρδιά καί ἡ διάνοιά μας μέ τό θέλημά Του καί γεμίζουν οἱ πράξεις καί οἱ λόγοι μας μέ τήν ἁγιότητα καί τή χάρη Του. Ὅταν ὁμολογοῦμε τόν Χριστό σέ κάθε ἐκδήλωσή μας, οἱ στόχοι καί οἱ προθέσεις μας εἶναι καθαρές, ἡ ζωή μας μεταμορφώνεται καί Ἐκεῖνος δοξάζεται.

Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, ἑορτάζουμε ἐπίσης καί τήν Ἡμέρα γιά τήν Προστασία τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντός μας. Ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας λόγῳ τῆς συνειδητοποιήσεως ὅτι ἡ καλωσύνη, ἡ εἰρήνη καί ἡ καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ ἐπεκτείνονται σέ ὅλη τή δημιουργηθείσα κτίση καί στή φροντίδα της ἐκ μέρους μας. Ὁ Θεός τά ἔπλασε ὅλα μέ τήν ἀγαθότητά Του καί διεκήρυξε ὅτι εἶναι ὅλα καλά λίαν (Γένεσις 1: 13). Σέ ἕνα πεπτωκότα κόσμο πού στενάζει ὑπό τό βάρος τῆς διαφθορᾶς, Ἐκεῖνος ἔφερε ἀληθινή εἰρήνη. Μᾶς ἔδειξε τήν ὁδό τῆς εἰρήνης, ἔτσι ὥστε νά ζοῦμε ἔχοντας σωστή σχέση μέ τό φυσικό περιβάλλον μας καί μέ ὅλους τούς γύρω μας προσμένοντας τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 8:21). Ὁ Κύριός μας μᾶς καθοδηγεῖ στήν φροντίδα καί μέριμνά μας γιά ὅλα ὅσα Ἐκεῖνος δημιούργησε. Μέ τό παράδειγμά Του καί τή διδασκαλία Του, γνωρίζουμε πώς ἡ ζωή τῆς χάριτος συμπεριλαμβάνει καί τόν φυσικό κόσμο, καί μᾶς καθοδηγεῖ νά προστατεύουμε καί νά διατηροῦμε τόν κόσμο αὐτό μέ ἀγάπη.

Καθώς ξεκινοῦμε αὐτό τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ὅλοι μαζί μέ λατρεία τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφοσύνη, προσεύχομαι ὁ Κύριος νά εὐλογῇ ἐσᾶς, τίς οἰκογένειές σας καί τήν ἐνορία σας μέ ἕνα ἕτος πλήρες τῆς ἀγαθότητος καί τῆς εἰρήνης Του.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος