Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀρ. Πρωτ.: 82 / 08

1 Νοεμβρίου 2008

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

 Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Τήν 1η Νοεμβρίου κάθε ἔτους, ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, δύο ἐξαίρετων ἀδελφῶν οἱ ὁποῖοι ἦταν φημισμένοι ἰατροί καί μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Γεννημένοι στή Μικρά Ἀσία, αὐτοί οἱ προσφιλεῖς ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἀπέκτησαν ἰδιαίτερη φήμη λόγῳ τῆς προσφορᾶς των ἰατρικῶν τους ὑπηρεσιῶν στούς χρειομένους. Στή ζωή καί στίς πράξεις των, οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός ἀπετέλεσαν ζωντανά παραδείγματα τῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ στούς μαθητές Του:ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκρούς ἐγείρετε, λεπρούς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε (Ματθ. 10:8). Γι’ αὐτό τόν λόγο ἡ Ἐκκλησία μας ἀπένειμε στούς δύο αὐτούς Ἁγίους τόν τιμητικό τίτλο «Ἅγιοι Ἀνάργυροι» διότι οἱ δύο αὐτοί μεγάλοι ἄνδρες ἐνστερνίσθηκαν πλήρως τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ.

Ὅμως, τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ἡ Ἐκκλησία μέ τόν τίτλο «ἀνάργυροι;» Ἐδῶ πρέπει νά θυμηθοῦμε ὅτι ἡ λέξη ἀνάργυροι ἔχει νόημα ἀντίθετο πρός τήν λέξη «μισθοφόρος», ἡ ὁποία ἀναφέρεται σέ κάποιον πού συνάπτει συμφωνία μέ κάποιον ἄλλον προκειμένου νά προσφέρῃ ὑπηρεσίες σέ ἐργασιακή βάση. Ἡ ἀφοσίωση ἑνός μισθοφόρου ἐξαρτᾶται ἀπό τά χρήματα τά ὁποῖα αὐτός θά λάβη βάσει συμβολαίου μέ ἀντάλλαγμα τήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων του. Τόν μισθοφόρο τόν ἐνδιαφέρει μόνον ἡ οἰκονομική ἀποζημίωση ἀπό τή δουλειά του.

Ἀντιθέτως, ὁ «ἀνάργυρος» προσφέρει δωρεάν ὑπηρεσίες διά βίου. Ἡ πληρωμή δέν ἀποτελεῖ τή βάση τῆς προσφορᾶς του, ἀλλά μᾶλλον ἡ ἀνδιοτελής φύση τοῦ ἔργου του καί ἡ βαθειά ἀγάπη του γιά τό εὐεργετικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ. Τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἀποτελεῖ πράγματι ὑπέροχο καί ὄντως ἱερό παράδειγμα τῆς νοοτροπίας καί τῶν πράξεων ἑνός «ἀναργύρου». Αὐτό συμβαίνει διότι τό ἔργο αὐτῶν τῶν προσφιλῶν Ἁγίων βρῆκε τήν ἔκφρασή του στήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας πολλῶν εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τό μέγεθος τῆς ἀγάπης γιά τό ἔργο των ἰσοδυναμοῦσε μέ τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τό ὁποῖο εἶχαν γιά τόν Χριστό, δηλαδή ἦτο ἀπεριόριστο.

Σήμερα, ἡ κληρονομία τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἐξακολουθεῖ νά ζῇ, καί τό παράδειγμα τῆς προσφορᾶς των μᾶς προκαλεῖ νά ἀναλογισθοῦμε τήν ἐφαρμογή τῶν ἐννοιῶν τοῦ μόχθου, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεως μέ ἐπαναστατικούς τρόπους καθώς ἀναπτύσσουμε φιλανθρωπικές δραστηριότητες καί ὑπηρετοῦμε τόν πλησίον μας. Ὡς φόρο τιμῆς γιά τήν κληρονομία τῆς φιλανθρωπίας τήν ὁποία μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ μεγάλοι αὐτοί Ἅγιοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,  ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν ἡγεῖται προσπαθείας ἐτησίας συγκεντρώσεως χρημάτων γιά τήν ὑποστήριξη τῶν νοσοκομείων, οἴκων εὐγηρίας καί φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, καί κατά συνέπεια τῆς σεβάσμιας Ἑλληνορθοδόξου κοινότητος Κωνσταντινουπόλεως.  Γιά τόν λόγο αὐτό, σᾶς παρακαλοῦμε νά περιφέρετε εἰδικό ἐρανικό δίσκο τήν Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, στήν ἐνορία σας γιά νά στηριχθῇ τό Ταμεῖο Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν. Πρόκειται γιά ἱερή διακονία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας. Στηρίζοντας αὐτό τό σημαντικό Ταμεῖο, θά βοηθήσετε στήν προσφορά ὑλικῆς καί πνευματικῆς ἀνακουφίσεως στίς ζωές τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν στήν Κωνσταντινούπολη.

Προσεύχομαι ὁλόθερμα τήν ἡμέρα αὐτή ἀλλά καί πάντοτε, διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, καί ἐν ὄψει τοῦ ἐξαιρέτου παραδείγματος ἐργασίας καί ἀγάπης των, ὥστε ἡ ἀρετή τῆς γνησίας Χριστιανικῆς φιλανθρωπίας νά ἐντυπωθῇ ἀνεξίτηλα στίς καρδιές μας μέσα ἀπό τίς φιλανθρωπικές δραστηριότητές μας πρός ὅλους ἐκείνους πού τίς χρειάζονται. Εἴθε ἡ ἀγάπη, τό ἔλεος καί ἡ θεραπευτική παρουσία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας τήν ἡμέρα αὐτή καί πάντοτε.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

                       

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals