ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ.  35 / 05

 

Εἰδική Ἐγκύκλιος

  Ἡ εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ

  Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ἐπικοινωνῶ μαζί σας διά νά σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι τήν 10ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ πολυσέβαστος καί προσφιλέστατος πνευματικός μας ἡγέτης, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος πρώην Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κυρός Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος διηκόνησε ὡς Ἀρχιεπίσκοπός μας ἀπό τό 1959 ἕως τό 1996. Καθώς πενθοῦμε γιά τόν θάνατόν του, ἐνθυμούμεθα αὐτόν τόν ἀπόστολο τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου τό παράδειγμα θάρρους καί ἐμπνεύσεως ἐπηρέασαν σέ μεγάλο βαθμό τήν Ἐκκλησία καί τό ἔθνος μας.

            Ἐπί τριάντα-ἑπτά συναπτά ἔτη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος ὁδήγησε τούς Ἑλληνορθοδόξους πιστούς καί τίς ἀνά τήν Ἀμερική ἐνορίες σέ μία συνεχῆ ἀνάπτυξη διακονίας καί μαρτυρίας. Προήγαγε καί ἑδραίωσε τήν ἑνότητα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας μέσῳ τῆς ἱδρύσεως νέων ἐθνικῶν προγραμμάτων τά ὁποῖα συνεχίζουν νά προσφέρουν ὑπηρεσίες καί ἐφόδια εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ζωτικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας σήμερα ἀποτελεῖ ἁρμόζουσα τιμή στήν διά βίου προσφορά του, γιά τήν ὁποία καί εὐχαριστοῦμε τόν Θεό.

            Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος πίστευε ἔνθερμα στήν ἑνωτική καί θεραπευτική δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του βοήθησε στήν προσέγγιση ἀνθρώπων τῆς πίστεως, θεμελιώνοντας χρήσιμους διαλόγους μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, τούς Διαμαρτυρόμενους καί τήν Ἐβραϊκή κοινότητα. Ἦτο εὐαισθητοποιημένος ἔναντι τῆς ἀληθείας ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσίν Του. Ὑποστήριξε μέ δυναμισμό τήν νομοθεσία περί Πολιτικῶν Δικαιωμάτων καί ἐβάδισε τό 1965 στό πλευρό τοῦ Dr. Martin Luther King Jr. στή Selma, Alabama, διαδηλώνοντας ἔτσι τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἰσότητος γιά ὅλους τούς Ἀμερικανούς. Ἡ προσήλωσή του στό σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐξεφράσθη μέσῳ τῆς δραστηριότητός του γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν Ἑλληνοκυπρίων προσφύγων μετά τήν εἰσβολή τῆς Κύπρου τό 1974 καί μέσῳ τῶν πρωτοβουλιῶν του στήν στήριξη τοῦ προσφιλοῦς μας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ὑπῆρξε οἰκουμενικός ἡγέτης καί φίλος προέδρων τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ συμβολή του στήν παγκόσμια μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ὑπῆρξε τεράστια.

            Αὐτά εἶναι λίγα μόνον παραδείγματα τῆς κληρονομίας πίστεως καί προσφορᾶς πού μᾶς ἄφησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος, μίας κληρονομίας ἡ ὁποία θά μείνει ἀνεξίτηλη στή μνήμη τῶν ἑπομένων γενεῶν. Πρός τιμήν τῆς ζωῆς καί τῆς ἡγεσίας του ἡ Ἀρχιεπισκοπή μας θά τηρήσει ἐπίσημο πένθος γιά ἐννέα ἡμέρες ἀπό τήν 10η Ἀπριλίου, ἡμέρα ἐκδημίας του. Αὐτή τή χρονική περίοδο, παρακαλοῦμε ὅλες οἱ ἐνορίες νά ἀναβάλουν ὅλες τίς μή λειτουργικές δραστηριότητές των. Κάθε ἐνορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας πρέπει νά τελέσῃ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου. Τήν ἡμέρα τῆς κηδείας του, Πέμπτη 14 Ἀπριλίου, σέ ὅλα τά ἡμερήσια σχολεῖα μας πρέπει νά ψαλῇ Τρισάγιον στίς 9:00 π.μ. ἑνῶ ὅλες οἱ ἐνορίες καλοῦνται νά κτυπήσουν πένθιμα τίς καμπάνες των ἀπό τίς 11:00 π.μ. ἕως καί τίς 1:00 μ.μ. (ὥρα Ἀνατολικῆς Ἀκτῆς ΗΠΑ) ὥρα τῆς κηδείας του.

            Καθώς συνεχίζουμε τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί προετοιμάζουμε τίς ψυχές μας γιά νά ὑποδεχθοῦμε τήν λαμπρή Ἑορτή τοῦ Πάσχα, ἄς θυμηθοῦμε καί ἄς τιμήσουμε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἰάκωβο γιά τά πολλαπλά ἔτη ποιμαντορίας του καί γιά τήν πιστότητα καί ἀφοσίωσή του στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

  Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος