Ἀριθ. Πρωτ.: 167 / 12

6 Νοεμβρίου 2012

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐπικοινωνῶ μαζί σας μετά ἀπό τήν καταστρεπτική ἐπέλαση τοῦ Τυφῶνος Sandy καί μιά πολύ δύσκολη ἑβδομάδα γιά τήν Νέα Ὑόρκη, τήν Νέα Ἰερσέη καί ἄλλες περιοχές στίς βορειο-ανατολικές Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὅπως πολλοί ἀπό σᾶς γνωρίζετε, ὁ φοβερός αὐτός τυφώνας προκάλεσε ἀπώλειες ζωῆς καί τεράστιες καταστροφές σέ σπίτια καί ἐπιχειρήσεις. Προκάλεσε, ἐπίσης, ριζικές ἀλλαγές σέ πόλεις καί κωμοπόλεις καθώς οἱ πλημμῦρες καί τό εὖρος τῆς καταστροφῆς ὁδήγησαν σέ ἐκκενώσεις πληθυσμῶν. Ἐπί πλέον ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπων δοκιμάσθηκαν ἀπό τήν διακοπή ρεύματος καί τήν μή πρόσβαση σέ βασικές δημόσιες ὑπηρεσίες.

Ἡ πρώτη μας ἀπάντηση σ’ αὐτή τήν καταστροφή ἦταν νά προσευχη-θοῦμε θερμά στόν Παντοδύναμο Θεό ὁ Ὁποῖος εἶναι στερέωμά μας καί καταφυγή μας, καί ῥύστης μας σέ στιγμές μεγάλης θλίψεως καί ἀνάγκης (Ψαλ. 18:2-4). Ἐξακολουθοῦμε νά προσευχόμεθα καί καλοῦμε ὅλους τούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας ἀνά τήν ἐπικράτεια τῆς Ἀμερικῆς νά προσευχηθοῦν θερμά γιά ἄνωθεν παρηγορία. Προσευχόμεθα ὑπέρ αἰωνίας μνήμης αὐτῶν πού σκοτώθηκαν καί παρακαλοῦμε τόν Θεό νά παρηγορήσῃ αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἔχασαν μέλη τῆς οἰκογενείας των. Προσευχόμεθα ἐπίσης ὑπέρ τῶν πολλῶν πού ἔχασαν τά σπίτια των καί ὑπερ αὐτῶν πού ἀντιμετωπίζουν ἀβεβαιότητα σέ σχέση μέ τήν ἐργασία καί ἐπιβίωσή των. Συνεχίζουμε νά προσευχόμεθα γιά τά σωστικά συνεργεῖα καί πολλούς ἄλλους πού σώζουν ζωές καί προσφέρουν ἀνακούφιση σέ αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη. Προσευχόμεθα, ἀκόμη καί γιά τούς ἡγέτες τῶν κοινοτήτων, τῶν πόλεων, τῶν πολιτειῶν καί τῆς χώρας μας, πού ἀντιμετωπίζουν πολλαπλές κρίσεις καί καλοῦνται νά λάβουν δύσκολες ἀποφάσεις μέσα στίς ἑπόμενες ἡμέρες.

Καθώς ὑπολογίζουμε τίς ζημιές καί δυσκολίες πού ὑπέστησαν οἱ πιστοί καί οἱ ἐνορίες μας σ’ ὅλες τίς πληγεῖσες περιοχές, ἀνταποκρινόμεθα καί στίς πολλές ἀνάγκες πού ὑπάρχουν γύρω μας. Στηρίζοντας αὐτή τήν διακονία εὐσπλαγχνίας καί θεραπείας, ἀνακηρύσσουμε τήν Κυριακή, 11 Νοεμβρίου, ἡμέρα προσευχῆς καί προσφορᾶς ὑπέρ τῶν θυμάτων τοῦ Τυφῶνος Sandy. Ἐκτός ἀπό τίς προσευχές ὑπέρ αὐτῶν πού ἀναφέραμε ἀνωτέρω, ζητοῦμε ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νά περιαγάγουν εἰδικό δίσκο συγκεντρώσεως εἰσφορῶν γιά τό «Ταμεῖο Ἀνακουφίσεως πληγέντων τοῦ Τυφῶνος Sandy». Οἱ εἰσφορές αὐτές πρέπει νά ἀποσταλοῦν στήν Ἀρχιεπισκοπή καί ἐμεῖς θά συντονίσουμε τίς προσπάθειές μας μέ τήν Ἐθνική Φιλόπτωχο, τήν Μητρόπολη Νέας Ἰερσέης, τήν Ἄμεση Ἀρχιεπισκο-πική Περιφέρεια καί ἄλλες τοπικές, πολιτειακές καί ἐθνικές προσπάθειες μέσῳ τῶν ὁποίων παρέχεται ἄμεση βοήθεια σ’ αὐτούς πού τήν χρειάζονται.

Διά τῆς γενναιοδωρίας καί τῶν προσευχῶν σας, θά χαρίσετε ἐλπίδα σέ πολλούς ἐν μέσῳ μεγάλων ἀπωλειῶν. Διά τῆς μαρτυρίας τῆς πίστεώς μας σ’ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες, πολλοί θά ἀνακαλύψουν τήν δύναμη τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης καί θά ἀναγνωρίσουν πώς ὁ Κύριος ἰσχύν τῷ λαῷ Αὐτοῦ δώσει, καί εὐλογήσει αὐτόν ἐν εἰρήνῃ (Ψαλ. 29:11).

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος