Ἀριθ. Πρωτ. 67 / 04
 

18 Αὐγούστου 2004

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Ἐπικοινωνῶ μαζί σας ἐξ αἰτίας τῶν τραγικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς πρόσφατης θεομηνίας Charley πού ἐπέφερε θανάτους, τεράστιες καταστροφές καί τραυματικές ἐμπειρίες στήν πολιτεία Φλόριδα, ὅπου καί ἐπηρέασε ὁλόκληρες κοινότητες. Στόν τραγικό αὐτό ἀπολογισμό προσμετροῦνται μερικές οἰκογένειες πού θρηνοῦν γιά τήν ἐπώδυνη ἀπώλεια ἀγαπημένων τους προσώπων ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς βίαιης θεομηνίας.

 

            Στίς ἡμέρες πού ἀκολουθοῦν τήν καταστροφή, ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, προτρεπόμεθα νά θυμηθοῦμε τά ἐμπνευσμένα λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, κλαίειν μετά κλαιόντων (Ρωμ. 12:15) καί ἐνδύσασθε οὖν σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ (Κολοσ. 3:12). Ἐπίσης, συνειδητοποιοῦμε ὀδυνηρά τήν ἐπίδραση τῆς καταστροφῆς αὐτῆς ἐπί τῶν δικῶν μας Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων. Στο Fort Myers καί στό Port Charlotte, τά ἐκκλησιαστικά οἰκήματα πού στεγάζουν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀντιστοίχως, ὑπέστησαν σοβαρότατες κτιριακές ζημίες. Στό Orlando καί στή Daytona Beach, καθώς καί σέ γειτονικές περιοχές, οἰκογένειες ἀντιμετωπίζουν σημαντικές οἰκονομικές δυσκολίες, ἐξ αἰτίας τῶν καταστροφῶν πού ἔπληξαν τά σπίτια τους καθώς καί τίς ἐπιχειρήσεις τους.   

 

            Καθώς οἱ μέρες πού περνοῦν ἀποκαλύπτουν τό μέγεθος αὐτῆς τῆς φυσικῆς καταστροφῆς, εἶναι πλέον φανερό ὅτι οἱ πληγεῖσες κοινότητες τῆς Φλόριδας θά χρειαστοῦν μεγάλη βοήθεια ἀπό τήν Ὁμοσπονδιακή Κυβέρνηση καί ἀπό ὀργανισμούς εἰδικά θεσμοθετημένους γιά τήν ἀνακούφιση πληγέντων, γιά νά μπορέσουν νά συνέλθουν ἀπό τά δεινά τοῦ φυσικοῦ αὐτοῦ ὀλέθρου. Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις τῆς Ἀτλάντα ἔχει σθεναρά ξεκινήσει τίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά νά βοηθήσῃ τίς κοινότητές μας πού χρήζουν συμπαραστάσεως. Ἡ IOCC (Διεθνεῖς Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Φιλανθρωπίες), ὀργανισμός τῆς δικῆς μας SCOBA (Μονίμου Ἐπιτροπῆς Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων εἰς τήν Ἀμερική), προσφέρει, ἐπίσης, τήν δική της εἰδική βοήθεια στίς πληγεῖσες περιοχές τῆς Φλόριδας. Εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, ὅμως, ὁ καθένας ἀπό μᾶς νά συνδράμῃ καί νά τείνῃ χείρα βοηθείας σ' ἐκείνους πού ἐπλήγησαν ἀπό τήν θεομηνία μέσῳ προσευχῆς καί οἰκονομικῆς προσφορᾶς. Γι'αὐτόν τόν λόγο, παρακαλῶ θερμά ὅλες τίς κοινότητές μας ἀνά τήν Ἀμερική νά περιφέρουν εἰδικό δίσκο τήν ἑπόμενη Κυριακή, 29 Αὐγούστου 2004. Κάνω ἔκκληση στίς καρδιές σας νά συνεισφέρετε γενναιόδωρα σ' αὐτή τήν ἰδιαίτερη συγκέντρωση χρημάτων. Οἱ εἰσφορές σας πρέπει ἐν συνεχείᾳ νά προωθηθοῦν στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπή καί μέ τήν ἀποκλειστική ἔνδειξη «Γιά τά Θύματα τῆς θεομηνίας τῆς Φλόριδας».

 

            Ἐπίσης, παρακαλῶ θερμά νά ἔχετε στίς σκέψεις σας καί στίς προσευχές σας τίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων αὐτῆς τῆς τραγωδίας, ἀλλά ἰδιαιτέρως, τά ἀθῶα θύματα πού ἔχασαν τή ζωή τους καί τούς ἀγαπημένους τους. Προσεύχεσθε νά βροῦν παρηγοριά καί γαλήνη στίς ἑπόμενες ἡμέρες. Εἴθε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά σᾶς χαρίζῃ τήν αἰώνια εἰρήνη καί ἀσφάλειά Του. Εἴθε ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεός Του νά εἶναι μαζί σας πάντοτε.  

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος