Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 109 / 06

8η  Νοεμβρίου 2006

Ἑορτή Συνάξεως Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Μέ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί σας ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, μιά ἡμέρα τήν ὁποία ἐπέλεξε ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά τιμήσουμε τόν ἐνεργό ρόλο πού ἔχουν στή ζωή μας οἱ μυριᾶδες τῶν μυριάδων καί χιλιᾶδες τῶν χιλιάδων ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς ἐπαινοῦν καί δοξολογοῦν τόν Θεό (Ἀποκ. Ἰωάννου 5:11-14). Δεδομένου τοῦ ὑψηλοῦ βαθμοῦ προσοχῆς  τήν ὁποία προσφέρει στούς ἀγγέλους ἡ σημερινή κοινωνία, ἡ ἡμέρα αὐτή μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά ἀναλογισθοῦμε τήν ἐξαιρετική πνευματική των ὕπαρξη, ὅπως τήν ἐννοεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας.

Ἡ πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή περιγράφει τούς ἁγίους ἀγγέλους ὡς λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν (Ἑβρ. 1:14). Ἡ  δέ Ἱερά Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας διδάσκει ὅτι κατά τήν βάπτισή μας ἀνατίθεται σέ ἕναν ἄγγελο ἡ φύλαξή μας καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἄγγελοι ἐπιτελοῦν ἔργο ζωτικό, τό ὁποῖο εἶναι σημαντικότατο γιά τή ζωή μας. Μᾶς διακονοῦν διά τῶν ἐνεργειῶν των ὡς ἀγγελιαφόροι τοῦ Θεοῦ καί προστάτες μας.

Ὡς ἀναγνώριση αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ἔργου καί ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας ἔχει καθιερώσει μία ὡραία παράδοση νά ἀφιερώνῃ αὐτή τήν ἡμέρα στό ἔργο τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, τοῦ σπουδαίου Ἑλληνορθοδόξου οἴκου εὐγηρίας στίς ΗΠΑ, ὁ ὁποῖος φέρει τό ὄνομα αὐτό πρός τιμήν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ὁ Οἶκος αὐτός ἀποτελεῖ ἐπί 48 καί πλέον ἔτη Ὀρθόδοξο Χριστιανικό καταφύγιο διακονίας, φροντίδος καί ἀξιοπρεπείας γιά ἀνθρώπους ἀπό ὅλη τήν ἐπικράτεια. Καθώς ὁ λειτουργικός προϋπολογισμός τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας ἐξαρτᾶται πρωτίστως ἀπό  δωρεές τῶν πιστῶν ὅπως ἐσεῖς, ἡ συνεχής στήριξη πού παρέχετε σ' αὐτή τή ζωτικῆς σημασίας διακονία εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη. Γι' αὐτόν τόν λόγο, ὡς ἐτήσια προσφορά, οἱ ἐνορίες μας θά περιφέρουν εἰδικό δίσκο γιά τή συγκέντρωση χρημάτων πρός στήριξη τοῦ Οἴκου τοῦ «Ἁγίου Μιχαήλ» αὐτή τήν Κυριακή, 12 Νοεμβρίου. Ἡ οἰκονομική συνδρομή σας θά ὠφελήσῃ στό νά ἀνταποδώσουμε τά πολύτιμα δῶρα τῆς ἀγάπης καί φροντίδος στούς γήινους προστάτες μας, γονεῖς καί συγγενεῖς μας πού διαβιοῦν σήμερα σ' αὐτόν τόν Οἶκο Εὐγηρίας. Ἐάν θέλετε νά προσφέρετε ἐπιπλέον οἰκονομική ἐνίσχυση παρακαλοῦμε ἀποστείλετε τήν ἐπιταγή σας πληρωτέα στόν Οἶκο Ἁγίου Μιχαήλ στό Γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Οἱ προσφορές σας δέν θά ὠφελήσουν μόνον τούς τροφίμους τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, ἀλλά θά στηρίξουν τήν συνεχιζόμενη ἀνάπτυξη καί ἐξάπλωση αὐτῆς τῆς σημαντικῆς διακονίας γιά τίς ἑπόμενες γενιές.  

            Ἐκφράζω τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μου γιά τήν προσφορά στηρίξεως, καί τήν ἐπιμελῆ ἐργασία τοῦ κλήρου, τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου, τοῦ προσωπικοῦ, τῶν ἐθελοντῶν, καί τῶν οἰκογενειῶν πού πράγματι καθιστοῦν τόν Οἶκο Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ ἱερό καί τιμημένο ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Καί προσφέρω ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν τίς ὁλόθερμες προσευχές μου γιά συνεχῆ φυσική καί πνευματική ὑγεία ὅλων τῶν τροφίμων τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ. Ἐπίσης, προσεύχομαι ἡ θεϊκή προστασία τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων νά εἶναι μαζί σας αὐτή τήν ἡμέρα καί κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς σας.  

  Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals