Ἀριθ. Πρωτ.: 250/16
25 Δεκεμβρίου 2016
Χριστούγεννα

 

Καθώς ἀπέσταλκέν με ὁ Πατήρ, κἀγώ πέμπω ὑμᾶς
Ἰωάν. 20:21

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στή λαμπρή Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας ἀκοῦμε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς ὑπέροχους ὕμνους τῶν ἀκολουθιῶν μας τήν ἱερή ἱστορία τῆς Γεννήσεως τοῦ βρέφους Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, τό Ὁποῖο τύλιξε σέ σπάργανα καί τοποθέτησε σέ μιά φάτνη. Θεωροῦμε τήν θαυματουργική καί χαρμόσυνη ἐμφάνιση τῶν ἀγγέλων οἱ ὁποῖοι ἀνήγγειλαν στούς βοσκούς τήν καλή εἴδηση: Ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ Ὅς ἐστιν Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαυίδ (Λουκ.: 2:11). Θαυμάζουμε τήν ἔμπνευση τῶν μάγων οἱ ὁποῖοι ταξίδευσαν ἀπό μακρινές χῶρες γιά νά προσφέρουν τά δῶρα καί τόν σεβασμό των στό νεογέννητο Βασιλέα.

Ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή καί τό γεγονός αὐτό πλημμυρισμένοι ἀπό χάρη, καθώς πανηγυρίζουμε τή Σάρκωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία μας. Ἐστάλη γιά μᾶς. Ἐστάλη γιά νά ἀποκαλύψῃ τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, γιά νά μᾶς ὁδηγήσῃ στήν ὁδό τῆς δικαιοσύνης, καί νά καταστήσῃ δυνατή τή σωτηρία μας καί τήν πλήρη συμφιλίωσή μας μέ τόν Θεό. Ἦλθε γιά νά Τόν γνωρίσουμε, καί νά ἀνακαλύψουμε τήν ἀλήθεια καί τή ζωή ἐν Αὐτῷ.

Σήμερα, Τόν γνωρίζουμε ὡς τό παιδίον Ἰησοῦν, τήν ἐλπίδα τῆς ἀνθρωπότητος, καί τήν ἐκπλήρωση τῆς θείας ὑποσχέσεως. Εἶναι ἡ ἀνατολή ἐξ ὕψους (Λουκ. 1:78), Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος ἐχρίσθη καί ἔχει ἔλθει εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν (Λουκ. 4:18).

Τόν γνωρίζουμε ὡς ἀλήθεια καί ἀγάπη. Στόν Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς διακη-ρύσσουμε ὅτι ὅταν ὁ Χριστός γεννήθηκε ἐκ Παρθένου, ὅλος ὁ κόσμος φωτίσθηκε. Ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια, καί τό φῶς τῆς ἀλήθειας λάμπει μέσα στίς καρδιές καί τό νοῦ μας, διαλύοντας τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ βάση τῆς ἀλήθειας εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, καί μέ τήν ἀγάπη αὐτή ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, οὕτως ὥστε νά Τόν δοῦμε στήν δόξα Του πλήρη χάριτος καί ἀληθείας (Ἰωάν. 1:14).

Σήμερα Τόν γνωρίζουμε διά τῆς δυνάμεώς Του νά δίδῃ ζωή. Τόν γνωρίζουμε διότι Ἐκεῖνος γνωρίζει τήν ἀνθρώπινη κατάστασή μας, τίς ἀγωνίες, τά ὅρια καί τίς προκλήσεις μας. Ὁ Χριστός εἰσῆλθε στή ζωή μας μέ θαυματουργικό τρόπο γιά νά ἁγιοποιήσῃ τήν ἀνθρωπότητά μας καί νά ἀποκαταστήσῃ τήν κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση Θεοῦ ἰδιότητά μας. Πράττοντας αὐτό, ἔγινε ὁ Ἴδιος ἡ ὁδός πρός τόν οὐρανό καί τήν αἰώνια κοινωνία μέ τόν Θεό. Μέσα ἀπό τήν προσφορά Του νίκησε τό θάνατο καί ἀπεκάλυψε τή δύναμή Του νά χαρίζῃ ἄφθονη καί αἰώνια ζωή.

Μέ τόν Χριστό ἀνάμεσά μας προσφέρουμε ὡραία μαρτυρία τοῦ Ἰδίου διά τῆς λατρείας μας. Ἐπιβεβαιώνουμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἑορτή προσκλήσεως. Μᾶς ἐβεβαίωσε πώς ὅπως Ἐκεῖνον Τόν ἔστειλε ὁ Πατήρ Θεός, Ἐκεῖνος στέλλει ἐμᾶς νά προσκαλέσουμε ἄλλους νά ἔλθουν καί νά Τόν γνωρίσουν (Ἰωάν. 20:21). Μᾶς στέλλει ὡς φωνή Του σ’ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο γεμᾶτο προκλήσεις. Ὅπως οἱ βοσκοί ἀνταποκρίθηκαν στήν ἀναγγελία τῶν ἀγγέλων, ἐμεῖς δοξάζουμε καί ὑμνοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε δεῖ καί ἀκούσει. Μᾶς στέλλει ὁ Ἴδιος γιά νά μεταφέρουμε τήν καλή εἴδηση. Ὅπως ἦλθαν οἱ μάγοι καί τόν προσκύ-νησαν, ἔτσι καί οἱ καρδιές μας εἶναι γεμᾶτες ἀπό λατρευτική χαρά καί εὐχαριστία. Μᾶς στέλλει σ’ ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο ὡς μάρτυρες τῆς χάριτός Του διακηρύσσοντας , ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν, καί καλεῖται τό ὄνομα Αὐτοῦ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος (Ἠσαΐας 9:6).

Εἴθε οἱ εὐλογίες τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μέ τόν καθέναν ἀπό σᾶς καί μέ τίς οἰκογένειές σας αὐτή τήν ἑορταστική περίοδο τῶν Χριστουγέννων, καί εἴθε ὅλοι μαζί νά γίνουμε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ πού καλεῖ ὅλους νά ἔλθουν νά δοῦν καί νά Τόν δοξάσουν.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος