Ἀριθ. Πρωτ.: 239 /14


25 Δεκεμβρίου 2014

Χριστούγεννα

Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν...

(Ἠσαΐας 9:6)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἁγία καί ὑπέροχη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι μία χαρμόσυνη ἡμέρα ἡ ὁποία μᾶς ἑνώνει στή λατρεία καί τήν δοξολογία τοῦ Δημιουργοῦ καί Λυτρωτοῦ μας. Σήμερα ὁ αἰώνιος Θεός εἰσέρχεται στήν ἀνθρώπινη κατάστασή μας γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν ἁμαρτία τό κακό καί τόν θάνατο. Σήμερα, ἡ ἄπειρη σοφία τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται στή γέννηση τοῦ Σωτῆρος, καί ἡ ἀλήθεια τῆς θεϊκῆς δυνάμεώς Του γίνεται γνωστή. Σήμερα, ἑδραιώνεται μία διαρκής ὑπόσχεση εἰρήνης ἀπό ἕνα βρέφος τό ὁποῖο εἶναι ὁ Πρίγκηψ τῆς Εἰρήνης τό ὄνομα τοῦ ὁποίου εἶναι Ἐμμανουήλ τό ὁποῖο σημαίνει Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Τήν ἡμέρα αὐτή, ἡ μεγάλη ἀγάπη Του για μᾶς γίνεται φανερή καθώς ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (Ἰωάν. 1:14).

Ἡ Σάρκωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας. Σήμερα, ἡ λαμπρότητα τῆς θεϊκῆς σοφίας, ἡ δόξα τοῦ Κυρίου, καί ἡ ἐλπίδα σωτηρίας τοῦ Εὐαγγελίου ἀποκαλύπτονται. Ἡ ἀρχαία ὑπόσχεση πού δόθηκε στόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, στόν Ἀβραάμ, τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ καί σέ τόσο πολλούς ἄλλους ἐκπληρώνεται. Ὅλα αὐτά πού προφήτευσαν οἱ Προφῆτες ἔγιναν πραγματικότητα. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά λυτρωθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι καί γιά νά μᾶς ἀποκαταστήσῃ σέ εὐλογημένη κοινωνία καί περίσσεια ζωῆς μαζί Του.

Ἡ Σάρκωση ἀποτελεῖ ἐπίσης ἀποκάλυψη τῆς ἀληθινῆς καί αἰώνιας εἰρήνης. Διά τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ δρόμος γιά τήν συμφιλίωσή μας μέ τόν Θεό εἶναι ὁρατός. Ἡ ἀναταραχή πού προκλήθηκε ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἀπελπισία ἀπαντᾶται μέ τήν γαλήνη τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Πρίγκηπος τῆς Εἰρήνης. Ἡ Θεοτόκος καί ὁ Ἰωσήφ βρίσκουν ἀνάπαυση στά μάτια τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου. Οἱ βοσκοί ἀκοῦν τούς ἁγίους ἀγγέλους νά διακηρύσσουν, Καί ἐπί γῆς εἰρήνη! Οἱ Μάγοι βρίσκουν βεβαιότητα στό θαυματουργό σημεῖο τό ὁποῖο τούς ὁδηγεῖ στή Βηθλεέμ καί σέ Ἐκεῖνον πού ἐκπληρώνει τά πάντα.

Ἡ Σάρκωση τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιά ἀποκάλυψη ἀγάπης. Προσφέροντας τόν Ἑαυτόν Του πρός χάριν μας, καθίσταται μέγιστο δῶρο. Τό φῶς τῆς χάριτος ἀποκαλύπτει τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιά τή δημιουργία Του, καί ἡ δύναμη τῆς χάριτος ἡ ὁποία εἶναι ὁρατή στό βρέφος ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἔχει ἐπέλθει ἴαση. Στήν ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς πού Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε, ἦλθε ὁ Χριστός γιά νά μᾶς ὁδηγήσῃ ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Στήν ὡραιότητα ἑνός παιδιοῦ, καί ὄχι μέ κατακλυσμιαία ἤ πρόσκαιρη ἰσχύ, ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μᾶς φέρνει ἀνείπωτη χαρά καί ἄσβεστη ἐλπίδα!

Ὁ ἑορτασμός μας τῆς ἐνδόξου Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἐπιβεβαιώνει αὐτή τήν ἀποκάλυψη καί προσφέρει μαρτυρία τῆς δυνάμεώς της στή ζωή μας. Ἡ λατρεία καί δοξολογία τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου προσφέρει ζωηρή μαρτυρία ἀληθείας σέ ἕναν κόσμο γεμᾶτο ἀπό σύγχυση καί ἐξαπάτηση. Μέσα στό ζόφος καί τήν ἀπελπισία πού βρῆκε πολλούς, ἐμεῖς διακηρύσσουμε τήν θεϊκή σοφία ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στό νόημα τῆς ὑπάρξεώς μας καί στήν ἀληθινή ζωή γιά τήν ὁποίαν ἔχουμε πλασθεῖ. Οἱ καρδιές μας γεμίζουν μέ εἰρήνη, τήν ὁποία μοιραζόμεθα μέ ἄλλους, διότι ἡ ἐλπίδα μας ἔχει ἀνανεωθεῖ ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό. Βιώνουμε τήν βεβαιότητα τῶν αἰωνίων εὐλογιῶν, καί προσκαλοῦμε ἄλλους νά ἔλθουν καί νά δοῦν ὅλα ὅσα Ἐκεῖνος ἔχει κάνει γιά μᾶς. Τέλος, οἱ συνάξεις μας στίς ἐνορίες καί στά σπίτια μας, κάθε ἡμέρα καί κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας εἶναι πλήρεις τῆς ἀγάπης Του. Ὅπως Ἐκεῖνος ἀπεκάλυψε τήν μεγάλη ἀγάπη Του γιά μᾶς στή γέννησή Του, ἔτσι κι’ ἐμεῖς ἀποκαλύπτουμε τήν θεϊκή χάρη μέσα διά τῆς πίστεώς μας, τίς πράξεις καλωσύνης καί διακονίας, καί τή γενναιοδωρία μας στούς ἄλλους ἰδιαιτέρως στούς ἔχοντες ἀνάγκη βοηθείας. Ἡ εὐσπλαγχνία μας, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ νά προσφέρουμε δοξολογία στόν ὕψιστο Θεό, θά ὁδηγήσει ἄλλους στόν Βασιλέα τῶν βασιλέων, στόν Σωτῆρα μας πού εἶναι ὁ Χριστός καί Κύριός μας!

Εἴθε ἐσεῖς καί οἱ κοινότητες καί οἰκογένειές σας νά εἶσθε πλήρεις χαρᾶς καί εἰρήνης αὐτή τήν εὐλογημένη Ἑορτή καθώς ἑορτάζετε τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στή γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἐν μέσῳ τεραστίων δυσκολιῶν καί ἀναγκῶν, εἴθε νά ἐπιβεβαιώνετε ἐπίσης ὅτι ζεῖτε μέσα στήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας πού σᾶς ὁδηγεῖ στό νά μοιράζεσθε τήν χάρη καί τήν ἀλήθεια ἡ ὁποία θά ὁδηγήσει ἄλλους σέ Ἐκεῖνον καί σέ περίσσεια ζωῆς. Καλά Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό νέο Ἔτος.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ ἐνανθρωπήσαντι,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος