Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀρ. Πρωτ.: 132 / 07

 

1 Νοεμβρίου 2007

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Τήν 1η Νοεμβρίου ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, δύο ἐξαίρετων ἰατρῶν καί ἀδελφῶν τοῦ 4ου Αἰῶνος στήν Μικρά Ἀσία οἱ ὁποῖοι ἦταν γνωστοί λόγῳ τῆς γενναιοδωρίας των ὡς Ἅγιοι Ἀνάργυροι. Στίς ἡμέρες μας, οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός παραμένουν σημαντικά παραδείγματα ὄχι μόνο ὡς πρωτοποριακοί φορεῖς ἰατρικῆς φροντίδος, ἀλλά καί ὡς ἄνθρωποι τῶν ὁποίων ἡ ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν πλησίον δέν εἶχε ὅρια. Ὡς Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ἔζησαν τή ζωή των λειτουργεῖ καί ὡς ὑπενθύμιση ὅτι καλούμεθα ὅλοι νά ἀναγάγουμε τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων σέ πρωταρχικό μας καθῆκον οὕτως ὥστε νά καταστοῦμε ἐργαλεῖα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖοςποιεῖ θαυμάσια.

 

            Καθώς ἀναλογιζόμεθα τήν ἐξέχουσα θέση τῆς ἀγάπης ὅπως αὐτή ἐκδηλώνεται στό παράδειγμα ζωῆς τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, δίδουμε ἰδιαίτερη προσοχή στούς λόγους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: αὕτη ἐστίν ἡ ἐντολή ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς (Ἰωάν. 15:12). Αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ μᾶς προσκαλοῦν νά ἀναλογισθοῦμε τήν προνομιούχα θέση πού κατέχουμε ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί οἱ ὁποῖοι διαμένουμε στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τήν εὐθύνη μας νά μοιραζόμεθα τούς καρπούς τῶν εὐλογιῶν μας μέ τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές μας σέ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου μας οἱ ὁποῖοι στεροῦνται τῶν ἀπολύτως ἀπαραιτήτων.

 

            Γι' αὐτό τόν σκοπό, κάθε χρόνο στήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν ἡγεῖται προσπαθείας ἐτησίας συγκεντρώσεως χρημάτων γιά τό Ταμεῖο τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὐτό τό Ταμεῖο στηρίζει νοσοκομεῖα, οἴκους εὐγηρίας καί φιλανθρωπικά ἱδρύματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας καί οὐσιαστικά τούς ἀνθρώπους πού ἀποτελοῦν τή σεβάσμια Ἑλληνορθό-δοξη κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως. Γιά τόν λόγο αὐτό, σᾶς παρακαλοῦμε νά περιφέρετε εἰδικό ἐρανικό δίσκο τήν Κυριακή, 4 Νοεμβρίου, στήν ἐνορία σας γιά τή στήριξη αυτοῦ τοῦ σημαντικοῦ Ταμείου, διακονία πού ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας. Μέ τήν προσφορά τῆς εἰσφορᾶς σας βοηθεῖτε τό ἀγαπημένο μας Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τούς πιστούς μας στήν Κωνσταντινούπολη σέ καιρό εἰδικῶν συνθηκῶν ἀνάγκης.

 

Παρακαλοῦμε, φανεῖτε γενναιόδωροι καί δώσετε ὅσο περισσότερο μπορεῖτε γνωρίζοντες ὅτι ἡ εἰσφορά σας θά ἐλαφρύνῃ τίς ὑλικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας. Εἴθε ἡ χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μαζί σας καί εἴθε τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ νά καθοδηγῇ τό νοῦ καί τήν καρδιά σας σέ συνεχῆ προσφορά στούς ἄλλους μέσῳ τοῦ πνεύματος ἀέναης ἀγάπης καί ὑπηρεσίας.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

The Feast of the Holy Unmercenaries
Sts. Cosmas and Damian


To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America


Beloved Brothers and Sisters in Christ,

On November 1, our Holy Orthodox Church celebrates the Feast of Sts. Cosmas and Damian, two remarkable physicians and brothers of 4th century Asia Minor known on account of their generosity as the Holy Unmercenaries.   Today, Sts. Cosmas and Damian remain important examples not only as persons who were early providers of medical care, but as men whose love for God and neighbor knew no boundaries.  As Saints of our Church, their lives also serve as reminders that all of us are called to place the needs of others as our primary interests, so that we might be instruments of the grace of God, Who alone works wonders.

As we contemplate the preeminence of love as seen in the example of the lives of Sts. Cosmas and Damian, we are mindful of the words of Jesus Christ: "This is my commandment, that you love one another as I have loved you" (John 15:12). These words of Christ invite us to consider our own privileged position as Greek Orthodox Christians living in the United States, and our responsibility to share the fruits of our blessings with our brothers and sisters elsewhere in our world who are in need and who are lacking in necessary resources.

To this end, each year on the Feast of Sts. Cosmas and Damian, our National Ladies Philoptochos Society leads us in gathering an annual collection for the National Philoptochos Ecumenical Patriarchate Fund.  This Fund supports the hospitals, nursing homes, and philanthropic agencies of our Ecumenical Patriarchate, and in turn the people who comprise the venerable Greek Orthodox community of Constantinople.  Therefore, you are kindly asked to pass a special tray on Sunday, November 4, in your parish to support this important Fund, a ministry which is a tangible expression of our love.  In supporting it, you will be helping the institutions of our beloved Ecumenical Patriarchate and our faithful in Constantinople at a time of particular necessity.  Please give generously to this Fund, knowing that your contributions will alleviate the material and spiritual needs of our brothers and sisters.  May the grace of our Lord Jesus Christ be with you, and may the example of Sts. Cosmas and Damian keep your minds and hearts focused upon giving to others through perpetual love and service.

With paternal love in Christ,

+DEMETRIOS
Archbishop of America

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals