Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 211/16

1 Νοεμβρίου 2016
Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Ἀμήν λέγω ὑμῖνμ ἐφ’ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶνἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε (Ματθ. 25:40)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κάθε χρόνο ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν ἡγεῖται προσπαθείας ἐνισχύσεως τῶν φιλανθρωπικῶν διακονιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Αὐτές οἱ διακονίες εἶναι ζωτικές γιά τίς ἀνάγκες πολλῶν καί ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ προσφέρεται μέ τή μορφή εὐσπλαγχνικῆς θεραπείας καί φροντίδος διά προγραμμάτων μέ ἀποδέκτες ὀρφανά καί πένητες, καθώς καί διά τοῦ Μπαλουκλείου Νοσοκομείου καί οἴκου εὐγηρίας. Ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας, Χριστιανοί ἀνά τούς αἰῶνες ἔχουν προσφέρει μαρτυρία αὐτῆς τῆς ἀγάπης χρησιμοποιῶντας ὑπηρεσίες καί φιλανθρωπικά ἔργα. Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός τῶν ὁποίων τή μνήμη τιμοῦμε τήν 1ηΝοεμβρίου εἶναι παραδείγματα αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ ἔργου.

Ἔχοντες διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τή δύναμη νά ἐκβάλουν πονηρά πνεύματα καί νά θεραπεύουν ἀσθένειες, οἱ ἅγιοι αὐτοί ἄνδρες χάριζαν ἴαση ἁπλόχερα καί χωρίς ἀνταμοιβή καί θεράπευαν τούς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός των. Ἐκδηλώνοντας τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τήν ἀγάπη των γιά τούς συνανθρώπους των, ὁδήγησαν πολλούς στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ χαρίζοντάς τους ὑγεία τόσο σωματική ὄσο καί ψυχική. Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός ὑπηρέτησαν τόν Χριστό ὑπηρετῶντας τούς ἔχοντες ἀνάγκη.

Αὐτός εἶναι καί ὁ πρώτιστος στόχος τῶν φιλανθρωπικῶν διακονιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οἱ πιστοί κληρικοί καί λαϊκοί τῶν κοινοτήτων ὑπηρετοῦν τόν Χριστό προσφέροντας βοήθεια καί θεραπεία σέ πολλούς ἐν ἀνάγκῃ εὑρισκομένους. Ἡ στήριξή μας πρός αὐτές τίς διακονίες διασφαλίζει ὅτι αὐτή ἡ φροντίδα δίδεται ἀνιδιοτελῶς καί ἡ μαρτυρία τῆς ὑπηρεσίας ἀποκαλύπτει τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ γιά παρηγορία, θεραπεία καί δωρεά ἄφθονης ζωῆς παρούσης τώρα καί αἰωνίου.

Μέ τήν ἱερά εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς αὐτῆς τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, προσκαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες νά προσευχηθοῦν γιά τίς φιλανθρωπικές διακονίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας καί γιά τά τρέχοντα προγράμματα τῆς Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν σέ τοπικό, μητροπολιτικό καί ἐθνικό ἐπίπεδο. Προσκαλῶ ἐπίσης τίς ἐνορίες μας νά περιαγάγουν εἰδικό δίσκο τήν Κυριακή, 30 Ὀκτωβρίου γιά τή στήριξη τοῦ εἰδικοῦ Ταμείου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν ὑπέρ τῶν διακονιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μέ τήν προσφορά μας αὐτή, μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά συμμετάσχουμε στίς διακονίες αὐτές καί νά ἀνανεώσουμε τή δέσμευσή μας στήν ἱερά ἀποστολή τῆς προσφορᾶς μας πρός τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ [Ματθ. 25:40], δηλαδή τῆς προσφορᾶς μας πρός τόν ἴδιο τόν Χριστό.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals