Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 165/13

1η Νοεμβρίου 2013                                                              
Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἀποτελεῖ  εὐκαιρία γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς νά προσφέρουμε τήν στήριξή μας στίς φιλανθρωπικές διακονίες τοῦ προσφιλοῦς μας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὑπό τήν καθοδήγηση τῶν Κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου καί τῶν τοπικῶν παραρτημάτων τῶν ἐνοριῶν μας, καλούμεθα νά ὑποστηρίξουμε μέ γενναιοδωρία ὑπηρεσίες καί προγράμματα πού ἔχουν ἀποδέκτες ὀρφανά, ἡλικιωμένους, ἀσθενεῖς καί πτωχούς. Ἡ προσφορά μας σέ αὐτή τήν ἔκκληση ἐμφορεῖται σαφῶς ἀπό τήν ἀγάπη καί ὑποστήριξή μας πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τούς πιστούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς στήν Τουρκία καί τήν δέσμευσή μας νά προσφέρουμε τήν μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελί-ου μέ φιλεύσπλαγχνες πράξεις σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

Αὐτή ἡ ἀπότιση τιμῆς στούς Ἁγίους Κοσμᾶ καί Δαμιανό καί ἡ προσφορά στηρίξεως τῶν φιλανθρωπικῶν διακονιῶν τοῦ Πατριαρχείου μας ἀντανακλοῦν τήν ἔννοια αὐτή καθ’ ἑαυτή τῆς φιλανθρωπίας. Ἀποδεχόμενοι τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τά τάλαντα τά ὁποῖα Ἐκεῖνος τούς ἐχάρισε, οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Κοσμᾶς καί Δαμιανός, προσέφεραν φιλεύσπλαγχνη διακονία σέ ὅλους. Δέν τούς ἐνδιέφεραν τά ἐπί μέρους στοιχεῖα τοῦ κάθε ἀσθενοῦς, ἀλλά οὔτε ἡ κοινωνική ἤ οἰκονομική θέση αὐτοῦ. Εἶχαν ἀποκτήσει τό χάρισμα τῆς θεραπείας ὡς δωρεά ἀπό τόν Θεό τό ὁποῖο προσέφεραν στόν κόσμο ὡς μαρτυρία τῆς ἀληθινῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, συνεχιστές τῆς κληρονομιᾶς αὐτῆς καλούμεθα νά ἀκολουθήσουμε τήν ὁδό τῆς φιλανθρωπίας. Πρῶτον, καλούμεθα νά στηρίξουμε τά ἄτομα ἐκεῖνα ἐντός τῆς κοινότητος τῆς πίστεώς μας. Εἴμεθα ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ καί μαζί πρέπει νά μοιραζόμεθα τίς χαρές καί τίς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζουν οἱ πιστοί στίς ἐνορίες μας, στήν Ἐκκλησία μας στήν Ἀμερική, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας καί σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Εἰδικά στήν περίπτωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, οἱ ἀνάγκες αὐτοῦ θά πρέπει νά ἀποτελοῦν τόν γνώμονα τῆς γενναιόδωρης προσφορᾶς μας πρός αὐτό.

Δεύτερον, καλούμεθα νά προσφέρουμε διακονία καί θεραπεία σέ ὁποιοδήποτε ἄτομο χρειάζεται βοήθεια. Ὁ Κύριός μας ὁ Ὁποῖος ἦτο φιλεύσπλαγχνος στούς ἀρρώστους καί στούς πτωχούς, πού ἔδωσε στούς μαθητές Του τήν δύναμη νά κηρύττουν καί νά θεραπεύουν, πού εὐλόγησε τούς Ἁγίους Κοσμᾶ καί Δαμιανό καί πλείστους ἄλλους ἁγίους μέ τήν ἱκανότητα νά προσφέρουν ἀνακούφιση καί ἀποκατάσταση, ἀνέθεσε σέ ἐμᾶς νά κινητοποιηθοῦμε καί νά βοηθήσουμε ἐκείνους πού εἶναι βασανιστικά πτωχοί, ἄστεγοι, πεινασμένοι καί ἁμαρτωλοί. Μᾶς καλεῖ νά στηρίξουμε διακονίες οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦν ἀκριβῶς αὐτή τήν ἀποστολή ἀνά τήν ὑφήλιο.

Γι’ αὐτό τόν λόγο, καλούμεθα ἀπό τήν Φιλόπτωχο Κυριῶν νά στηρίξουμε τίς φιλανθρωπικές διακονίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας. Τήν Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, οἱ ἐνορίες μας θά περιάγουν εἰδικό δίσκο γι’ αὐτό τόν σκοπό, καί ζητῶ ἀπό τούς πιστούς ὁλοκλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νά βοηθήσουν ἁπλόχερα. Μέ τήν στήριξη αὐτῶν τῶν διακονιῶν, δέν προσφέρουμε μόνον ἐνθάρρυνση καί ἐλπίδα σέ πολλούς ἀδελφούς καί ἀδελφές μας, ἀλλά ἐπίσης ἐνδυναμώνουμε τήν μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ διά τοῦ ἔργου τῶν ἱεραρχῶν, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν Μητροπόλεων στήν Τουρκία.

Εἴθε ὁ Κύριος νά συνεχίζῃ νά εὐλογῇ αὐτές τίς ἱερές διακονίες καί νά μᾶς καθοδηγῇ στήν προσφορά ὑλικῶν καί πνευματικῶν ἀγαθῶν ὥστε ὅσοι χρήζουν ἀνάγκης νά λαμβάνουν τίς δωρεές τῆς ἀνακουφίσεως, ἐλπίδος καί σωτηρίας ἐν Κυρίῳ.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals