Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 203 / 11

1 Νοεμβρίου 2011

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σ’ αὐτή τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τιμοῦμε δύο μεγάλους θεραπευτές καί κήρυκες οἱ ὁποῖοι προσέφεραν πιστή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅταν διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή διαπιστώνουμε τίς πολλές ἀναφορές οἱ ὁποῖες γίνονται στή θεραπευτική καί διδακτική διακονία τοῦ Κυρίου μας. Στό κατά Ματθαῖον διαβάζουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς περιῆγεν τάς πόλεις πάσας καί τάς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καί κηρύσσων τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν (Ματθ. 9:35). Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς γράφει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀποδεξάμενος αὐτούς ἐλάλει αὐτοῖς περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί τούς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾷτο (Λουκ. 9:11).

Ἡ διακονία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων εἶναι ὅμοια μέ αυτή τοῦ Χριστοῦ. Καθώς ἐκήρυτταν τό Εὐαγγέλιο καί ἐθεράπευαν τούς ἀρρώστους, διεπνέοντο ἀπό αἰσθήματα εὐσπλαγχνίας γιά τούς ἀνθρώπους σέ κατάσταση ἀνάγκης. Ἐχάριζαν τά δῶρα καί τίς ἱκανότητές των ἄνευ ἀμοιβῆς, ἀποζητώντας μόνο τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀνταπόκριση διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ. Οἱ λόγοι καί ἡ προσέγγισή των ἦτο πλήρης τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Κυρίου μας, ἡ ὁποία γέμιζε μέ εἰρήνη, παρηγορία καί χάρη τίς ζωές τῶν διακονηθέντων.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας προσφέρει τήν ἴδια διακονία εὐσπλαγχνίας μέσα ἀπό τά φιλανθρωπικά προγράμματα μέ ἀποδέκτες τούς χρήζοντες βοηθείας. Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἱεράρχες, κληρικοί καί ἡ ἡγεσία τῶν ἐνοριῶν καί διακονιῶν ὑπηρετοῦν μέσα ἀπό τό Νοσοκομεῖο καί τόν Οἶκο Εὐγηρίας Βαλουκλῆ καί μέσα ἀπό ἄλλους θεσμούς καί προγράμματα τά ὁποῖα παρέχουν ὑπηρεσίες σέ ὀρφανά καί πτωχούς. Καθημερινά, ἀντιμετωπίζονται στοργικά οἱ ἀνάγκες ἡλικιωμένων, ἀρρώστων, ἐγκαταλελειμμένων καί ἀστέγων, οἱ ὁποῖοι θεραπεύονται σωματικά καί ψυχικά.

Καλούμεθα νά προσφέρουμε τήν ἴδια διακονία εὐσπλαγχνίας στίς ἐνορίες μας καί μέσα ἀπό τά προγράμματα καί τούς θεσμούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Εἴμεθα ἐπίσης εὐλογημένοι εὑρισκόμενοι σέ θέση νά στηρίξουμε αὐτό τό ζωτικό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τῶν προσπαθειῶν τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν ἡ ὁποία κάθε χρόνο ἡγεῖται τῆς προσπαθείας ἀρωγῆς αὐτοῦ τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Καλοῦμε ὅλες τίς ἐνορίες μας στίς 30 Ὀκτωβρίου νά περιαγάγουν εἰδικό δίσκο γιά τή συγκέντρωση χρημάτων γι’ αὐτό τόν σκοπό. Τό ἔργο αὐτό πού προσφέρει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας καί ἡ ἡγεσία τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου μας μαζί μέ τά τοπικά παραρτήματα προσφέρει πιστή μαρτυρία τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Κυρίου μας καί μιμεῖται τό ὑπέροχο ἔργο τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ. Ἐμπνέει, ἐπίσης, ὅλους ἐμᾶς ν’ ἀναλογισθοῦμε τά πλήθη τῶν ἀνθρώπων γύρω μας πού χρειάζονται βοήθεια, πνευματική καί σωματική, καί νά νιώσουμε στοργή διά τῆς παρουσίας καί τῆς δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας. Ὡς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ πηγή τῆς εὐσπλαγχνίας πρέπει νά προσφέρουμε τό θεραπευτικό καί λυτρωτικό ἄγγιγμα τῆς χάριτός Του.

Πρoσευχόμενοι, ἄς προβοῦμε σέ γενναιόδωρη προσφορά γιά τίς φιλανθρωπικές διακονίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ἄς συνεχίσουμε τήν ὑποστήριξή μας γιά τίς διακονίες τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν καί τῶν τοπικῶν παρατημάτων της, καί ἄς προσφέρουμε στοργή καί ἀγάπη στούς χρήζοντες βοηθείας, περιποιούμενοι τίς πληγές τους, προσφέροντας παρηγορία στίς ταλαιπωρημένες ψυχές των, καί ὁδηγώντας τους σέ ὁδούς ἀσφαλείας περιβάλλοντάς τους μέ τήν παρουσία καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals