Ἀριθ. Πρωτ.: 11 /14

 

6 Φεβρουαρίου 2014

Ἑορτή τοῡ Ἁγίου Φωτίου

Ἐθνική Ἡμέρα τοῦ Προσκυνήματος

τοῦ Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Kάθε χρόνο τό ἀγαπημένο μας Ἐθνικό Ἑλληνορθόδοξο Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν πόλη St. Augustine, Florida, διοργανώνει ἕνα ἑορταστικό Σαββατοκύριακο μέ ἐκδηλώσεις καί τελετές συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐτησίας συνεδριάσεως τοῦ Ἱδρύματος Ἁγίου Φωτίου, δεξιώσεως καί δείπνου, καί Θείας Λειτουργίας στό ὡραῖο Παρεκκλήσιον τοῦ Προσκυνήματος. Οἱ ἐκδηλώσεις αυτές λαμβάνουν χώρα τήν ἡμέρα ἤ περί τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ προστάτου ἁγίου τοῦ Προσκυνήματος, τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Παράλληλα μέ τήν μνήμη τῆς μεγάλης προσφορᾶς μαρτυρίας πίστεως τοῦ ἱερωτάτου αὐτοῦ πρωταθλητοῦ τῆς πίστεως, ἀξίζει νά ἀναλογισθοῦμε τά ἐπιτεύγματα καί τίς δραστηριότητες τοῦ Προσκυνήματος κατά τό παρελθόν ἔτος καί νά ἐπιβεβαιώσουμε τό ὅραμα καί τόν προγραμματισμό τοῦ μέλλοντος.

Ἐφέτος, τό Σαββατοκύριακο 7-9 Φεβρουαρίου, τό Ἵδρυμα τοῦ Προσκυνήματος, μεταξύ ἄλλων ἐκδηλώσεων, θά καλωσορίσει καί θά τιμήσει τήν Ἀμερικανο - Ἑλληνική Προοδευτική Ἐκπαιδευτική Ἕνωση (AHEPA) ἡ ὁποία προσέφερε σημαντικά ποσά στό παρελθόν γιά τήν ἀποπληρωμή τῆς ὑποθήκης τοῦ Προσκυνήματος. Ἡ AHEPA ἀπό τήν πλευρά της θά τιμήσει τό Προσκύνημα μέ τήν συμμετοχή της στίς ἑορταστικές δραστηριότητες καί τήν ἀναγνώριση τῆς διαρκοῦς σχέσεως μεταξύ τῶν δύο ὀργανισμῶν. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές θά ὑποδείξουν σαφῶς τήν μακριά ἱστορία ὑποστηρίξεως πού προσφέρθηκε στό Προσκύνημα ἀπό μέλη τῆς οἰκογενείας τῆς AHEPA ἐνῶ ταυτοχρόνως θά ἀποτελέσουν εὔγλωττο δεῖγμα τῶν ἱσχυρῶν δεσμῶν ταυτότητος καί πίστεως ἐντός τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς κοινότητός μας.

Τόσον τό Ἐθνικό Προσκύνημα Ἁγίου Φωτίου ὅσον καί ἡ AHEPA ἔχουν κάνει σημαντικές προσφορές γιά τή διατήρηση καί διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομίας. Μέσα ἀπό γνήσιες καί συνεπεῖς προσπάθειες, οἱ ἡγέτες καί τά μέλη τῶν ὀργανισμῶν αὐτῶν ἔχουν ἐπιβεβαιώσει τήν σημασία τῆς ἱστορίας μας καί τῶν δεσμῶν μας μέ τούς τόπους καταγωγῆς μας. Ἐργάσθηκαν, ἐπίσης, γιά να ἐξασφαλίσουν ὅτι ἡ κληρονομιά μας θά μεταδοθεῖ στίς νέες γενιές, οἱ ὁποῖες, μέσα ἀπό ἐκπαιδευτικά προγράμματα εἶναι σέ θέση νά ἑνωθοῦν μέ τόν Ἑλληνικό πολιτισμό μας, τίς παραδόσεις, καί τίς ἀξίες πού εἶναι σημαντικές γιά τήν ἀνθρωπότητα, τίς κοινότητες καί τή ζωή μας στό σύγχρονο κόσμο.

Ἐκδηλώσεις ὅπως οἱ παραπάνω, ἀποτελοῦν ἐπίσης προσφορά μαρτυρίας τῆς ἱσχύος τῆς πίστεως στή ζωή μας ἀτομικῶς ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί γενικῶς ἐντός τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς κοινότητός μας. Ἔχουμε δεῖ καί συνεχίζουμε νά βλέπουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ πίστη μᾶς ἑνώνει στήν ἀπό κοινοῦ στήριξη καί δέσμευση στήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας καί τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου. Πολλά μέλη τῶν Ἑλληνικῶν ὀργανισμῶν μας εἶναι ταυτόχρονα καί μέλη ἐνοριῶν καί χαρίζουν τό χρόνο καί τά μέσα των τακτικά στήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἐπίσης, ὁδηγοῦν καί ὑπηρετοῦν τόσο τήν ἐνορία ὅσο καί τήν Ἑλληνο - Ἀμερικανική κοινότητα στήν προώθηση τῆς πολύτιμης σχέσεως τῆς κληρονομιᾶς καί τῆς πίστεώς μας. Μέ αὐτό τόν τρόπο καί μέσα ἀπό τήν στήριξή των σέ ἱδρύματα ὅπως τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου καί ὀργανισμούς ὅπως ἡ AHEPA, προσφέρεται ἀληθινή μαρτυρία ὑπηρεσίας, ἀγάπης, προσηλώσεως στίς παγκόσμιες ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἀφιερώσεως στόν Θεό.

Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου καί τήν Ἡμέρα τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος, εὔχομαι νά προσφέρουμε τίς προσευχές καί στήριξή μας στό ἀγαπημένο μας αὐτό ἱερό Προσκύνημα καί τήν διακονία του. Εὔχομαι ἐπίσης νά συνεχίσουμε νά ἀναγνωρίζουμε τό ἔργο καί τήν γενναιοδωρία τῶν ὀργανισμῶν τῆς Ἑλληνο - Ἀμερικανικῆς κοινότητός μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ ὁποῖες διακονοῦν πιστά καί συστηματικά ὅταν καί ὅπου ὑπάρχουν ἀνάγκες. Ἐνεργῶντας μέ τόν τρόπο αὐτό, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουν ἐπιτευχθεῖ μέσῳ τῆς πίστεώς μας σ’ Ἐκεῖνον καί τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητός μας, καί προσβλέπουμε στά μεγάλα καί θαυμαστά ἔργα πού Ἐκεῖνος θά πράξει καθώς ἑνωμένοι προσπαθοῦμε νά Τοῦ ἀποδώσουμε τιμή καί δόξα.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

†  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος