Ἀριθ. Πρωτ.: 03 / 12

6 Φεβρουαρίου 2012

Ἑορτή Ἁγίου Φωτίου

Ἡμέρα Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Μέ τήν Γιορτή τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, εὑρισκόμεθα χρονικά στήν ἔναρξη μιᾶς ἰδιαιτέρας περιόδου λατρείας, καθημερινῶν προσευχῶν καί στοχασμῶν μας. Ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, οἱ τρεῖς ἑβδομάδες πρό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί στήν παροῦσα περίοδο οἱ λατρευτικές εὐκαιρίες, τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα καί οἱ ὕμνοι κατευθύνουν τήν προσοχή μας πρός τήν ἀνάγκη νά προετοιμασθοῦμε γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα: τήν ἑβδομάδα τῆς Σταυρώσεως καί Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Καλούμεθα, ἐπίσης, νά ἀναλογισθοῦμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας ὡς Χριστιανῶν καί νά βιώσουμε τή δύναμη καί τίς εὐλογίες οἱ ὁποῖες πηγάζουν ἀπό τή ζωή τῆς πίστεως.

Οἱ δυσκολίες αὐτές ἐμπεριέχονται ἐπίσης καί σ’ ἕναν ἄλλον ἑορτασμό τῆς ἡμέρας αὐτῆς, δηλαδή στήν ἀναγνώριση καί τήν προσφορά στηρίξεώς μας στό προσφιλές μας Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν πόλη Ἁγίου Αὐγουστίνου, Φλόριδας. Ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, τέσσερις δεκαετίες πρίν, τό Προσκύνημα ἔχει προσφέρει μαρτυρία τῶν δυσκολιῶν ζωῆς καί πίστεως πολλῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι μετανάστευσαν σ’ αὐτή τήν χώρα. Αὐτή ἡ κληρονομιά καρτερικότητος τονίζεται ἀπό τήν τοποθεσία τοῦ Προσκυνήματος, ὅπου πρωτοπόροι Ἕλληνες μετανάστες συναντήθηκαν καί λάτρευσαν τόν Θεό. Τό 1768 ἦλθαν στή χώρα αὐτή ἀναζητώντας συνθῆκες ἐλευθερίας καί εὐημερίας. Ἀντ’ αὐτοῦ, στήν ἀρχή ἀντιμετώπισαν καταστά-σεις σκλαβιᾶς καί τεραστίων δυσκολιῶν. Τό Προσκύνημά μας ἀποτελεῖ φόρο τιμῆς σ’αὐτούς τούς προγόνους πού ἐπέδειξαν θαυμαστό θάρρος καί πίστη καί θυσίασαν τόσο πολλά.

Τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου εἶναι ἐπίσης τόπος στόν ὁποῖον διατηρεῖται ἡ ἱστορία μας ὡς Ἑλληνοαμερικανῶν καί τόπος πού προσφέρει μαρτυρία τοῦ ρόλου καί τῆς σπουδαιότητος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί Ἐκκλησίας μας. Μέσα ἀπό ἐκθέσεις, ἐκδόσεις καί εἰδικές ἐκδηλώσεις, τό Προσκύνημα μᾶς ἐνημερώνει καί ὑπενθυμίζει τίς προκλήσεις καί εὐκαιρίες πού εἴχαμε στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καθώς καί τίς συνδρομές πολλῶν Ἑλληνοαμερικανῶν στήν πολιτιστική, πολιτική καί θρησκευτική ζωή τῆς χώρας. Ἐπίσης, μέ τό ὡραῖο παρεκκλήσιό του καί τό πληροφοριακό ὑλικό πού προσφέρει σχετικά μέ τήν Ὀρθόδοξο πίστη μας, τό Προσκύνημα ἀποτελεῖ μαρτυρία γιά χιλιάδες ἐπισκέπτες κάθε χρόνο τού γεγονότος ὅτι ἡ πίστη μας συνεχίζει νά χαρίζει σέ κάθε ἄτομο τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καί τῆς σωτηρίας.

Ἐκφράζοντας τήν ὑποστήριξή μας σ’ αὐτή τή ζωτική διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική, ἄς προσευχηθοῦμε γιά τούς διευθυντές, τά μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου, τό προσωπικό καί τούς δωρητές τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Εἶναι καλό, ἐπίσης, νά συνδεόμεθα μέ τήν κληρονομιά μας αὐτή καί τήν μαρτυρία πίστεως διά γενναιοδώρων εἰσφορῶν καί διά τῆς συμμετοχῆς μας στά προγράμματα καί στίς ἐκδηλώσεις του. Μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ Προσκυνήματος ὡς τόπου μνήμης καί προσευχῆς, θά διαφυλάξουμε στό διηνεκές τή μαρτυρία τῆς ζωῆς καί τῶν θυσιῶν αὐτῶν πού προηγήθηκαν καθώς καί τῆς ἐλπίδος καί ζωῆς πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος