Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 90 / 04

1η Νοεμβρίου 2004

Ἑορτή τῶν  Ἁγίων  Ἀναργύρων

Kοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.                      

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τήν 1η Νοεμβρίου, ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τῶν  Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ. Γνωστοί ὡς Ἀνάργυροι, οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ἰδιαιτέρων χαρισμάτων καί πίστεως, θεράποντες ἰατροί πού ἔζησαν αἰῶνες πρίν, καί οἱ ὁποῖοι κληροδότησαν στό σύγχρονο κόσμο μας μία διαχρονική κληρονομία ἀπεριόριστης φροντίδος καί ἀγάπης γιά τόν συνάνθρωπο.

Καθώς μελετοῦμε τό παράδειγμά των σήμερα, σκεπτόμεθα τά αἰώνια λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: Αὕτη ἐστίν ἡ ἐντολή ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς (Ἰωάννου 15:12). Αὐτά τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μᾶς προσκαλοῦν ν' ἀναλογισθοῦμε τήν εὐημερία καί τήν ἐλευθερία πού ἀπολαμβάνουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ζῶντες στήν Ἀμερική, καί τήν ταυτόχρονη εὐθύνη μας νά μοιρασθοῦμε μέ ἀληθινή ἀγάπη τά ἀγαθά τῆς εὐημερίας μας μέ τούς συνανθρώπους μας τῆς χώρας μας καί τοῦ κόσμου μας οἱ ὁποῖοι ζοῦν σέ κατάσταση ἀνάγκης. Ἐδῶ, πρέπει νά σημειώσουμε τίς σημαντικές προσπάθειες πού καταβάλλονται ἐκ μέρους τῶν Κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, αὐτῶν τῶν ταλαντούχων καί πιστῶν γυναικῶν πού προέρχονται ἀπό ἐνορίες ὅλου τοῦ μήκους καί πλάτους τῆς Ἀμερικῆς, καί τῶν ὁποίων οἱ φιλανθρωπικές καί ἀγαθοεργοί δραστηριότητες, πού ἀγγίζουν ὅλο τόν κόσμο, εἶναι πράγματι ἄξιες ἐπαίνου.

Κάθε χρόνο, ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος παρέχει εἰδική βοήθεια στούς ἀγαπητούς ἀδελφούς καί ἀδελφές μας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀποστέλλοντας οἰκονομική βοήθεια στούς οἴκους εὐγηρίας, στά νοσοκομεῖα καί

στά ἄλλα φιλανθρωπικά ἱδρύματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας. Ἐπί αἰῶνες, ἡ σεβάσμια Ἑλληνορθόδοξη κοινότητα τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀντιμετώπισε πολλές προκλήσεις, καί ἡ κλήση μας νά προσφέρουμε διακονία σ' αὐτήν ἀντηχεῖ μέ μεγαλύτερη σαφήνεια στίς ἡμέρες μας, καθώς οἱ δοκιμασίες συνεχίζονται. Ἔτσι, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὑπερόχου παραδείγματος τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τήν Κυριακή, 31 Ὀκτωβρίου, θά περιφερθῆ εἰδικός δίσκος σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς ἐπικράτειας γιά τήν στήριξη τοῦ Πατριαρχικοῦ Ταμείου τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου καί τίς ἀνάγκες τῆς Ἑλληνορθοδόξου κοινότητος τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ εἰσφορές σας πρός τό Ταμεῖο αὐτό, θά ἀποτελέσουν ἁπτή ἔκφραση ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπους μας πού ζοῦν σέ μακρινά μέρη, καί θά χαρίσουν παρηγοριά καί βοήθεια σέ πολλούς πού ζοῦν σέ καταστάσεις ἀνάγκης. Εὔχομαι, τό διαχρονικό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ νά γεμίζῃ τίς καρδιές σας μέ τήν ἰδιαίτερη ἀγάπη πού πηγάζει ἀπό τήν προσφορά Χριστιανικῆς διακονίας. Εἴθε οἱ πρεσβεῖες των νά σᾶς ὁδηγοῦν σέ ὁδούς ἀγάπης καί στοργῆς, καί εἴθε τό παράδειγμά τῆς καλωσύνης καί ἀγάπης των νά σᾶς ἐμπνέῃ πάντοτε.    

Μέ πατρική ἀγάπη ἐν Χριστῷ,

+ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals