Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 20 /10

4 Ἀπριλίου 2010

Ἅγιον Πάσχα

Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν

Ὅτι ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὅς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ (Β’Κορ. 4:6)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

Στή χαρά καί στό φῶς τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, συγκεντρωνόμεθα αὐτή τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑορτή τοῦ Πάσχα γιά νά ἑορτάσουμε τήν ζωοποιό παρουσία καί δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἡμέρα αὐτή, προσφέρουμε τήν ὑπέρτατη δοξολογία στόν Θεό γιά τήν ἀγάπη Του. Στήν ἑορτή αὐτή, αἰσθανόμεθα ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη καθώς ἀναλογιζόμεθα τήν ἀποκατάστασή μας ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Σήμερα, προσφέρουμε τήν πιό λαμπρή μαρτυρία σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο καθώς διακηρύσσουμε τήν πίστη μας στόν Σωτήρα μας. Τήν ἡμέρα αὐτή, οἱ καρδιές μας ἀναζωογονοῦνται μέ τόν θρίαμβο ὅλων τῶν αἰώνων. Χριστός Ἀνέστη! Ὁ θάνατος νικήθηκε καί θά ζήσουμε γιά πάντα σέ εὐλογημένη κοινωνία μέ τόν Θεό.

Σ’ αὐτή τήν Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ σωτηρία μας εἶναι ἀπολύτως τό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Λόγῳ τῆς μεγάλης ἀγάπης Του γιά μᾶς, ἐξεπλήρωσε τήν θεϊκή ὑπόσχεσή Του γιά λύτρωση. Σ’ αὐτή τήν ἀγάπη ὀφείλουμε τή ζωή μας. Ἡ ἀγάπη Του παρά τήν ἀνυπακοή μας δέν μᾶς ἐγκατέλειψε. Σ’ αὐτή τήν μεγάλη ἀγάπη, θεμελίωσε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά συμφιλιωνόμασταν μαζί Του, ἐνῶ τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου θά ἔσπαζαν, καί θά εἴμασταν σέ θέση νά βιώσουμε τή ζωή ὅπως Ἐκεῖνος τήν ἤθελε. Αὐτό δέν μπορούσαμε νά τό ἐπιτύχουμε μόνοι μας. Εἶναι ὁ Θεός καί μόνον ὁ Θεός ὁ Ὁποῖος δίνει ἐντολή στό φῶς νά λάμψῃ μέσα στό σκοτάδι, ὁ Ὁποῖος μέσα στόν θάνατο φέρνει ζωή.

Τό ὡραῖο καί ἄσβεστο φῶς τοῦ Πάσχα λάμπει στίς καρδιές μας, φωτίζοντας τίς ψυχές μας μέ τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεως καί δίδοντάς μας μία ἰδέα τῆς αἰωνίου λυτρώσεώς μας. Ὁ Θεός ἐν τῇ μεγάλῃ σοφία Του κατευθύνει αὐτό τό φῶς στίς καρδιές, στίς ψυχές καί στήν ἴδια τήν ὕπαρξή μας, διαποτίζοντας ὁλόκληρο τόν ἑαυτό μας μέ ἀλήθεια καί χάρη. Αὐτό τό φῶς συντονίζεται μέ αὐτό πού εἴμεθα καί μέ αὐτό γιά τό ὁποῖο δημιουργηθήκαμε. Μέσα στό φῶς τοῦ Πάσχα, γνωρίζουμε ὅτι δέν δημιουργηθήκαμε γιά τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Ἔχουμε δημιουργηθεῖ γιά μία εὐλογημένη ζωή, μιά ζωή χωρίς τέλος. Ἔχουμε πλασθεῖ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ γιά νά ἔχουμε γνήσια καί ἀγαπητική σχέση μέ τόν Θεό καί μεταξύ τῶν συνανθρώπων μας. Ἐδῶ, δέν πρόκειται γιά γνώση ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό μεγάλες διανοητικές ἀναζητήσεις ἤ μπορεῖ ν’ ἀποκτηθῇ μέσῳ πλούτου ἤ κοινωνικῆς θέσεως. Πρόκειται μᾶλλον γιά θεϊκή γνώση ἡ ὁποία προσφέρεται σέ ὅλους, καί τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα τοῦ Πάσχα καλούμεθα ὅλοι νά ἔλθουμε καί νά λάβουμε τό φῶς ἔτσι ὥστε νά εἴμεθα πάντοτε φωτισμένοι ἀπό τήν ἀλήθεια καί μεταμορφωμένοι ἀπό τήν ἀγάπη.

Ἡ μεταμόρφωση αὐτή καί ἡ χαρά ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό φῶς τῆςγνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ (Β’Κορ. 4:6) εἶναι πολύ ἀληθινή καί δυνατή γιά μᾶς διότι ὁ Χριστός εἶναι ἀνάμεσά μας. Ὅλα αὐτά ἔχουν ἐπιτευχθεῖ καί ἐξακολουθοῦν νά ἐπιτυγχάνονται μέσῳ Ἐκείνου. Διά τῆς Σαρκώσεώς Του μετέσχε τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας μας, καί διά τῆς δυνάμεώς Του ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὑπερνίκησε τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Ἡ δόξα Του λάμπει στίς καρδιές μας ἀποκαλύπτοντας τόν σκοπό καί τίς δυνατότητες τῆς ζωῆς μας. Στό πρόσωπό Του βλέπουμε αὐτό τό ὁποῖο καλούμεθα νά γίνουμε. Βλέπουμε τήν βαθειά καί παντοτινή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Βλέπουμε τήν ἐκούσια θυσία γιά τή σωτηρία μας. Βλέπουμε τήν τρυφερή πρόσκληση γιά τήν ἐπιστροφή μας στήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Στήν ἐπώδυνη ἐμπειρία μας τοῦ τραυματισμένου κόσμου μέσα στόν ὁποῖον ζοῦμε, ὅπου ἐπικρατοῦν συνθῆκες τυφλώσεως, σκότους καί πλήρους συγχύσεως ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τή σύγχρονη ἀνθρωπότητά μας, βλέπουμε τόν Ἀναστάντα Κύριο σέ θρίαμβο καί δόξα, νά μᾶς καλεῖ ὅλους νά ἔλθουμε σ’ Ἐκεῖνον καί νά λάβουμε τό φῶς τῆς ζωῆς. Τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουμε τήν ὑπέροχη γνώση τῆς δόξας Του. Ὁ Χριστός εἶναι ἀνάμεσά μας, καί θά εἶναι πάντοτε.

Εἴθε αὐτό τό φῶς τῆς θεϊκῆς ἀλήθειας τό ὁποῖο λάμπει στίς καρδιές μας νά εἶναι ἀκόμη λαμπρότερο σ’ αὐτή τήν μεγάλη καί ἔνδοξη Ἑορτή τοῦ Πάσχα. Εἴθε ἡ χαρά μας νά εἶναι τόσο μεγάλη καί ἡ ἀγάπη τήν ὁποία μοιραζόμεθα τόσο πλήρης ὥστε κάθε ἄνθρωπος καί ὁλόκληρη ἡ κτίση νά ἀκούσῃ τόν ὕμνο μας καί νά γνωρίσῃ ὅτι Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals