Ἀριθ. Πρωτ.: 161 / 11

11 Σεπτεμβρίου 2011


Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τήν Κυριακή αὐτή, δεκάτη ἐπέτειο τῶν τραγικῶν γεγονότων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001,  ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας μέ τήν πίστη, τήν ἀγάπη καί τήν ἐλπίδα πού μοιραζόμεθα ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ. Καθώς συγκεντρωνόμεθα στούς οἴκους λατρείας τήν ἡμέρα αὐτή, δέν μποροῦμε παρά νά ἀνακαλέσουμε στή μνήμη μας τίς φοβερές τρομοκρατικές ἐνέργειες καί τήν τεράστια καταστροφή ἡ ὁποία συγκλόνισε ὁλόκληρο τόν κόσμο καί γέμισε κάθε καρδιά με πόνο καί ὀδύνη. Καθώς στεκόμαστε ἐν σιγῇ στήν ἐπίσημη αὐτή ἐπέτειο γιά νά τιμήσουμε τά τρεῖς περίπου χιλιάδες ἀθῶα θύματα πού χάθηκαν τήν ἡμέρα αὐτή, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν καί πολλοί Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί καί ἀδελφές, ἄς ἀναλογισθοῦμε, ἐπίσης, καί τίς μεγάλες πράξεις αὐτοθυσίας, ἡρωισμοῦ καί εὐσπλαγχνίας οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά σβησθοῦν ἀπό τή μνήμη, καθώς τόσοι πολλοί ἄνθρωποι ἔδωσαν τήν ἴδια τους τή ζωή γιά νά γλυτώσουν ἄλλοι. Ἄς θυμηθοῦμε, ἐπίσης, τήν ἐκκλησία μας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τόν μοναδικό οἶκο λατρείας που κατεστράφη τήν ἡμέρα αὐτή τοῦ μίσους, καί τήν ὁποία μέ ἀγάπη καί ἐπιμονή προσπαθοῦμε νά ἀνοικοδομήσουμε στό Σημεῖο Μηδέν.

Καλοῦμε ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς νά τελέσετε ἐπιμνημόσυνη δέηση μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας σήμερα, καί νά ἑνώσετε τίς προσευχές σας μέ τίς δεήσεις ὅλων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀνά τό ἔθνος καί τόν ὑπόλοιπο κόσμο ἀνακηρύσσοντας τήν σημερινή ἡμέρα, ἡμέρα μνήμης, καθώς προσευχόμεθα γιά τήν αἰώνια μνήμη καί ἀνάπαυση τῶν ἀθώων θυμάτων τῶν βάρβαρων ἐπιθέσεων καί αὐτῶν πού ἔπεσαν ἡρωικά ἐκτελώντας τό καθῆκον τους στήν προσπάθειά τους νά γλυτώσουν καί νά σώσουν ζωές συνανθρώπων τους. Πρέπει νά συνεχίσουμε νά προσευχόμεθα γιά τίς οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἔχασαν ἀγαπημένα μέλη τους τήν ἡμέρα αὐτή καί νά προσφέρουμε σ’ αὐτές ὅ,τι μποροῦμε. Στά χρόνια πού ἀκολούθησαν τά τραγικά συμβάντα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001, πολλοί ἀπό σᾶς προσφέρατε γενναιόδωρα γιά νά καλύψετε τίς ἀνάγκες αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν. Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γι’ αὐτή τήν ὑπερχείλιση ἀγάπης ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γνήσια ἔκφραση τῆς πίστεως σ’ Ἐκεῖνον καί προσφορά παρηγορίας καί βοηθείας σέ τόσους πολλούς.

Σ’ αὐτή τήν δεκάτη ἐπέτειο τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς μνημονεύουμε μέ πίστη καί ἀγάπη αὐτούς πού σκοτώθηκαν καί αὐτούς πού ὑπέστησαν μεγάλες ἀπώλειες, ἐπιβεβαιώνουμε τήν ἐλπίδα μας γιά τό μέλλον, συνδέοντάς την μέ τήν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Παρόλο πού δέν μποροῦμε, παρά μόνο μέ τήν μνήμη μας, νά φέρουμε πίσω αὐτούς τῶν ὁποίων ἡ ζωή τερματίσθηκε, μποροῦμε νά ἀνοικοδομήσουμε τήν Ἐκκλησία μας ὡς ὁρατό σημάδι τῆς ἀληθείας ὅτι τό μῖσος δέν μπορεῖ ποτέ νά νικήσῃ τήν ἀγάπη, καί τό καλό δέν μπορεῖ ποτέ νά ἠττηθῇ ἀπό τό κακό. Σᾶς καλῶ ὅλους νά προσευχηθῆτε θερμά γιά τά θύματα – νεκρούς ἤ ἐπιζῶντες – καί γιά τήν εὐόδωση τῶν προσπαθειῶν μας σέ σχέση μέ τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἀπό τά καπνίζοντα ἐρείπια αὐτῆς τῆς ἀποφράδος ἡμέρας, εἴθε ὁ Κύριος νά μᾶς δώσῃ δόξαν ἀντί σποδοῦ (Ἠσαΐας 61:3), ἔτσι ὥστε ὅλοι μας, στό νέο κτίριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τό ὁποῖο θά ἀνεγερθῆ στό Σημεῖο Μηδέν, νά βροῦμε παρηγορία καί γαλήνη καί νά γνωρίσουμε τήν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ τήν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν (Φιλιπ. 4:7).

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος