News alert

Archdiocese Announces COVID-19 Relief Program

One-time grants of up to $2,500 will be made available to those who are facing extreme financial hardship as a result of COVID-19.

Ἀριθ. Πρωτ.: 199 /14

28η Ὀκτωβρίου 2014

Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

Ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καί

ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος Αὐτοῦ

Ἐφεσ. 6:10

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ στίς 28 Ὀκτωβρίου καί ἐνθυμούμεθα τήν ἡρωϊκή στάση τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν προελαυνουσῶν δυνάμεων τοῦ Φασισμοῦ, συνειδητοποιοῦμε ὅτι οἱ ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία καί τήν εἰρήνη καί ἐναντίον τῆς τυραννίας ἀποτελοῦν πλέον πραγματικότητα τοῦ συγχρόνου κόσμου μας. Ὅπως ἀκριβῶς ὁρισμένοι ἀπό μᾶς καί ὁπωσδήποτε οἱ πατέρες καί μητέρες μας εἶδαν καί ἐβίωσαν τήν βαρβαρότητα καί τίς ἀπάνθρωπες πράξεις μιᾶς κατοχικῆς δυνάμεως, ἔτσι καί ἐμεῖς γινόμεθα στίς ἡμέρες μας μάρτυρες διωγμῶν, βίας καί θανάτου.

Γι’ αὐτό τόν λόγο, ἡ ἀπάντηση «ΟΧΙ» στίς δυνάμεις τοῦ Ἄξονος καί τίς ἀπειλές τους στέκει ὡς φωτεινό παράδειγμα θάρρους ἐν ὄψει τῆς τρομακτικῆς δυνάμεως, ἀνθεκτικότητος ἐν μέσῳ φοβερῶν ἀντιξοοτήτων καί δυνάμεως ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τήν σταθερή προσκόλληση σέ ἱερά ἰδανικά καί ἀπό τήν πίστη. Ἦτο φανερό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1940, καί ἀκόμη πιό ἔκδηλο τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ὅτι οἱ δυνάμεις τῆς Ἑλλάδος ὑστεροῦσαν κατά πολύ ἔναντι τῆς τεράστιας καί φοβερῆς πολεμικῆς μηχανῆς τοῦ Ἄξονος. Παρά ταῦτα, οἱ Ἕλληνες κράτησαν θαυμαστή καί θαρραλέα στάση ἔναντι τῶν φασιστικῶν καί Ναζιστικῶν στρατιῶν. Ἡ ἴδια στάση ἀκολουθήθηκε καί στά χρόνια τῆς φοβερῆς κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος ἀπό τίς στρατιωτικές δυνάμεις κατοχῆς. Οἱ Ἕλληνες παρέμειναν δυνατοί, περιμένοντας τήν ἡμέρα τῆς ἀπελευθερώσεώς των. Ἡ δύναμή των αὐτή προῆλθε ἀπό τήν ἰδιοσυστασία καί τήν κληρονομιά τῶν Ἑλλήνων ἡ ὁποία εἶναι ριζωμένη σέ ἰδανικά τά ὁποῖα τονίζουν τίς ἀνώτατες ἀξίες καί τίς δυνατότητες τῆς ἀνθρωπότητος. Βεβαίως, ἡ ταυτότητα αὐτή διαμορφώθηκε ἐπίσης ἀπό μία σταθερή πίστη στή δύναμη ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τόν Παντοδύναμο Θεό.

Στήν ἐπιστολή του πρός Ἐφεσίους, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐνθαρρύνει τούς πιστούς νά ἐνδυναμωθοῦν ἐν Κυρίῳ καί ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος Αὐτοῦ. Τονίζει ὅτι ἡ μεγαλύτερη πάλη δέν γίνεται πρός σάρκα καί αἷμα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (Ἐφεσ. 6:10-12). Χρησιμοποιῶντας τήν ἀναλογία τοῦ ὁπλισμοῦ, ἐπιβεβαιώνει ὅτι πρόκειται περί πνευματικῆς πάλης καί ὅτι ἡ δύναμή μας ἐν τῷ Κυρίῳ προέρχεται ἀπό τά ὅπλα τῆς ἀληθείας, δικαιοσύνης, εἰρήνης, πίστεως καί σωτηρίας καί ἀπό τήν ἐπιμονή μας στήν προσευχή (Ἐφεσ. 6:13-18).

Μέ αὐτήν ἀκριβῶς  τήν πνευματική πανοπλία πού προσφέρει ἡ κοινωνία μέ τόν Θεό καί τήν ἰσχύ Του, πολλοί πιστοί ἀντιμετώπισαν τίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ. Μέ τήν ἀλήθεια καί τήν ἁγιότητα καί μέ βαθειά πίστη στή σωτηρία, πολλοί εὐλογημένοι Ἅγιοι ἀντιμετώπισαν διωγμούς καί θανάτους. Μέ ἀγάπη γιά τήν εἰρήνη καί τή ζωή σέ ἀπάντηση τῆς βιαίας ἀγριότητος, πολλοί περισσότεροι ὑπέφεραν. Ὑπό τήν κατοχή ἀδυσώπητων ξένων δυνάμεων, μέ πόνο καί μέσα στήν ἀνελευθερία καί τήν ἀνασφάλεια, πολλοί ἀνέκτησαν δύναμη ἀπό τήν ἰσχύ τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη στίς ὑποσχέσεις Του.

Τήν Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ, διακηρύσσουμε αὐτό ὡς παράδοση καί κληρονομιά μας. Ἀναγνωρίζουμε, ἐπίσης, τήν ἡρωϊκή στάση τῶν Ἑλλήνων ὡς παράδειγμα γιά τό σύγχρονο κόσμο μας. Ἀπό τήν μαρτυρία τῶν προγόνων μας καί τήν καθοδήγηση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας, γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἀπειλές τῆς τυραννίας καί βιαιότητος ὑπερνικῶνται οὐσιαστικά μέ τήν καταφατική ἀποτίμηση τῆς ὑπέρτατης ἀξίας τῆς ζωῆς, μέ τήν ἀντίσταση στίς ἰδεολογίες τοῦ μίσους καί τοῦ θανάτου,  ζῶντας μέ δικαιοσύνη καί ἀποζητῶντας τήν εἰρήνη. Μέ ἐμπιστοσύνη στήν ἀνίκητη βοήθεια ἡ ὁποία ἔρχεται μέσα ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέσα ἀπό τίς προσπάθειές μας νά μοιρασθοῦμε τήν ἀλήθεια καί χαρά τοῦ Εὐαγγελίου μέ ἄλλους, μαρτυροῦμε στόν κόσμο ὅτι ἡ δύναμή μας, μιά ἀνθεκτική καί αἰώνια δύναμη, προέρχεται ἀπό τόν Κύριο καί τήν ἰσχύ τῆς δυνάμεώς Του.

Τήν ἡμέρα αὐτή τοῦ ΟΧΙ, ἄς προσφέρουμε προσευχές μνήμης καί εὐγνωμοσύνης γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀντέταξαν τό θαρραλέο ΟΧΙ στήν τυραννία. Ἄς τιμήσουμε, ἐπίσης, τή μαρτυρία τους μένοντας πιστοί στά ἰδανικά τῆς παγκόσμιας Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς καί Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, γνωρίζοντας ὅτι ἡ δύναμή μας προέρχεται ἀπό τόν Θεό. Ἄς συνεχίσουμε νά προσφέρουμε τήν ἡμέρα αὐτή τίς προσευχές καί τήν ὑποστήριξή μας σ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέσα στόν φόβο καί ὑπό συνθῆκες καταπιέσεως καί τυραννίας, γνωρίζοντας ὅτι θά βροῦν εἰρήνη καί καταφύγιο στόν Θεό τήν ὥρα τῶν μεγάλων ἀναγκῶν τους.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος