ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 99 / 09

 

28 Ὀκτωβρίου 2009

Ὑμεῖς γάρ ἐπἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί

Γαλ. 5:13

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Μέ εὐγνώμονες καρδιές γιά τήν εὐλογημένη πίστη καί κληρονομιά μας ἑορτάζουμε τήν ἐτήσια ἐπέτειο τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ μία ἀκόμη φορά.  Ἡ σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ αὐτῆς τῆς ἰδιαίτερης ἡμέρας ὀφείλεται στήν ἀποφασιστική στάση ἔναντι τῶν δυνάμεων τῆς τυραννίας καί καταπιέσεως ἡ ὁποία ἀπειλοῦσε τήν Ἑλλάδα καί τόν κόσμο τό 1940. Εἶναι, ἐπίσης, ἀδιάρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν ταυτότητά μας ὡς Ἑλλήνων καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Τό ἠχηρό «ΟΧΙ» στήν κατοχή καί ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος τό ὁποῖο ἀντέταξαν μέ λόγους καί πράξεις οἱ Ἕλληνες, ἐπιβεβαίωσε τήν βαθειά πίστη τους στούς λόγους τοῦ Ἀπ. Παύλου ὑμεῖς γάρ ἐπ'ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί (Γαλ. 5:13). Ἔτι διατράνωνε ἐμφατικά τήν ἀγάπη γιά τά ἰδανικά τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀληθείας ἡ ὁποία χαρακτήριζε τό Ἑλληνικό πνεῦμα. Ἕνα πνεῦμα πού ἐστήριξε γενεές γενεῶν μέσα στούς αἰῶνες καταπιέσεως καί συντήρησε τήν ἐλπίδα πολλῶν οἱ ὁποῖοι προσδοκοῦσαν δικαιοσύνη καί εἰρήνη. Ἡ ἀπάντηση στήν ἡγεσία τῶν φασιστικῶν καθεστώτων χαρακτηρίσθηκε, ἐπίσης, ἀπό δύναμη καί ἀρετή. Οἱ στρατιωτικές δυνάμεις τῆς Ἑλλάδος δέ συγκρίνονταν καθόλου μέ τήν τρομερή πολεμική μηχανή τῶν κατοχικῶν δυνάμεων. Τό «ΟΧΙ» τό ὁποῖο ἀντιτάχθηκε στίς ἀπαιτήσεις τους εἶχε ὡς μόνο ἀρωγό του τό θάρρος τῆς ὑπερασπίσεως τοῦ δικαίου καί τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς στούς δύσκολους καιρούς πού θά ἀκολουθοῦσαν. Διότι ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος ὑπέφερε ἐξ αἰτίας τῆς στάσεώς του, καί αὐτή τήν ἡμέρα τιμοῦμε τή θυσία ζωῆς, περιουσίας καί εὐημερίας χάριν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μποροῦμε, ἐπίσης, τήν ἡμέρα αὐτή νά ἐπιβεβαιώσουμε τή δύναμη καί τήν ἰσχύ τῆς πίστεώς μας τήν ὁποία μοιραζόμεθα μέ αὐτούς οἱ ὁποῖοι ὑπέφεραν τόν πόνο καί τήν τραγωδία τῆς κατοχῆς. Πιστεύοντες σ' Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος ἠγάπησεν ἡμᾶς καί παρέδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν προσφοράν (Ἐφες. 5:2), γνωρίζουμε τή λυτρωτική δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνσταλάζει μέσα μας θάρρος νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες καί νά διατηροῦμε τήν ἐλπίδα μας σ' ὅλες τίς καταστάσεις. Ἐπίσης, μοιραζόμεθα μαζί τους τήν θεία ἀγάπη ἡ ὁποία μᾶς ἐμπνέει νά μαχόμεθα γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀλήθεια, νά προσφέρουμε τίς ζωές καί περιουσίες μας στή διακονία, καί νά ἐπωμιζόμεθα τόν σταυρό τῆς θυσίας ἔτσι ὥστε οἱ γύρω μας νά μπορέσουν νά γνωρίσουν τήν ἀνείπωτη χαρά τῆς ἐλευθερίας καί τῆς σωτηρίας.

Αὐτή τήν ἐπέτειο τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ προσευχόμεθα γιά τήν εὐλογημένη μνήμη αὐτῶν οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τόσα πολλά ὑπερασπιζόμενοι τό δίκαιο, τήν ἀλήθεια καί τήν τιμή. Ἄς διατρανώσουμε, ἐπίσης, τή δέσμευσή μας νά ὑπερασπιζόμεθα ἀκλόνητα τά ἰδανικά τῆς ἐλευθερίας, ἀλήθειας καί δικαιοσύνης μέ ὅλους τούς τρόπους καί πάντοτε μέ τήν καθοδήγηση καί προστασία τοῦ ἀγαπῶντος Θεοῦ μας. 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος