Asset Publisher
Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτοκόλλου:  127 / 10

 

17 Ὀκτωβρίου 2010

Παναμερικανική Κυριακή Ἡγεσίας τῶν 100

 

Οὕτως λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν

τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν

τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν Πατέρα ὑμῶν

τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Ματθ. 5:16)

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

Αὐτή τήν Κυριακή εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τά πιστά μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 καί ἀναγνωρίζουμε καί ἑορτάζουμε τά μεγάλα ἐπιτεύγματα τοῦ Κληροδοτήματος τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τό ἔργο τῆς βασιλείας Του. Μέ τήν γενναιοδωρία πολλῶν καί διά τῶν δωρεῶν καί φιλανθρω-πικῶν προσπαθειῶν τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ἔχει φωτίσει τήν Ἀρχιεπισκοπή μας καί τόν κόσμο.

Αὐτοῦ τοῦ φωτός τοῦ Κυρίου μας τό ὁποῖο φωτίζει τίς καρδιές μας ἐν ἀληθείᾳ καί ἀγάπῃ ἔχουν πεῖρα οἱ νέοι οἱ ὁποῖοι ἐκλήθησαν στήν Ἱερωσύνη διά τῶν ὑποτροφιῶν οἱ ὁποῖες προσφέρονται στήν ἀγαπημένη μας Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τό φῶς αὐτό λάμπει στήν βοήθεια ἡ ὁποία προσφέρεται σέ ἐν ἐνεργείᾳ κληρικούς ἀνακουφίζοντάς τους ἀπό τό βάρος φοιτητικῶν δανείων. Ἔχει ἀνακουφίσει τίς ζωές συνταξιούχων κληρικῶν καί πρεσβυτερῶν χρηζόντων βοηθείας καί φροντίδος. Εἶναι φῶς τό ὁποῖο μεταδίδεται σέ ὅλο καί περισσότερους ἀνθρώπους μέσῳ τῆς δημιουργίας καί δημοσιεύσεως μέσων ποιότητος τά ὁποῖα διευρύνουν τό ἔργο τῶν ἐνοριῶν καί τίς διακονίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εἶναι φῶς τό ὁποῖο μεταδίδεται στόν κόσμο μέσα ἀπό γενναιόδωρες προσφορές σέ προσπάθειες ἀνακουφίσεως καί ἱεραποστολῆς.

Για την Ἡγεσία τῶν 100, αὐτή ἡ διακονία φιλανθρωπίας ἀποκαλύπτει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ διότι μεταδίδεται διά τῆς πίστεως καί ἀγάπης. Τά μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 δίδουν ἀπό τά ἀποθέματά τους μέ πίστη, ἐμπιστευόμενοι τήν δύναμη καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί πιστεύοντας ὅτι θά ἐπιτευχθοῦν μεγάλα ἔργα χάριτος στίς ζωές ἄλλων. Ἐπιπροσθέτως, τά δῶρα καί ἡ ὑπηρεσία τους στόν Θεό μέσῳ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 καί μέσῳ πολλῶν ἄλλων τρόπων μέ τούς ὁποίους συνεισφέρουν στήν Ἐκκλησία, φανερώνουν τήν πίστη τους, ὄχι στά πλούτη αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἀλλά στόν αἰώνιο πλοῦτο τής ζωῆς στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται περί μαρτυρίας, περί φωτός, τό ὁποῖο φωτίζει καί ὁδηγεῖ σέ δοξολογία τοῦ Θεοῦ.

Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐπίσης ἐμφανές στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τήν ἀποστολή τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε γιά νά βοηθήσει τίς διακονίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ Κληροδοτήματος Πίστεως, τά μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, αὐτοί οἱ πιστοί οἰκονόμοι τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἐργασθεῖ ἐντόνως γιά νά προσφέρουν ἐπαρκῆ μέσα ἔτσι ὥστε οἱ διακονίες τῆς Ἐκκλησίας, οὐσιαστικά οἱ διακονίες τοῦ Εῦαγγελίου τῆς ἀγάπης, νά διευρυνθοῦν. Αὐτό ἔχει ἀποδείξει καί συνεχίζει νά ἀποδεικνύει τήν δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στίς ζωές τους καί τήν ἐπιθυμία τους νά δοῦν τήν δύναμη αὐτῆς τῆς ἀγάπης νά προσφέρει στίς ζωές τῶν ἄλλων.

Αὐτή τήν παναμερικανική Κυριακή τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, καλούμεθα νά ἀναγνωρίσουμε τά πιστά μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 στίς ἐνορίες μας. Εἴθε νά ὑπογραμμίσουμε τά ἐπιτεύγματα καί τήν ἀποστολή τοῦ Κληροδοτήματος Πίστεως τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 καί νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τήν μαρτυρία φωτός, πίστεως καί ἀγάπης ἡ ὁποία μᾶς ἐνδυναμώνει ὅλους στά ἔργα μας γιά τήν δόξα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν προαγωγή τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου Του.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Navigation Menu