Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτ. 44/13

5 Μαΐου 2013

Ἅγιον Πάσχα
Ἑορτή Ἑορτῶν

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,

οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια·

ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τὴν ἔγερσιν

Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται.

(Ὕμνος τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν ἔνδοξη αὐτή Ἑορτή Ἑορτῶν, γεμάτη ἀπό λαμπρό φῶς καί ἀνείπωτη χαρά τήν ὁποία ἀνακαλύπτουμε στήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος  Κυρίου μας, διακηρύσσω μαζί σας,

Χριστός Ἀνέστη!

Καθώς συγκεντρωνόμεθα νά λατρεύσουμε καί νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τήν ἀπέραντη χάρη Του καί τήν ἐκδήλωση τῆς δυνάμεώς Του στήν κατανίκηση τοῦ θανάτου καί τήν ἀποκατάστασή μας στήν ζωή, ἐπιβεβαιώνουμε μέ ὕμνους καί λόγους τόν παγκόσμιο ἀντίκτυπο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ ὕμνους ἀπό τόν Κανόνα αὐτῆς τῆς Ἁγίας Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καί τίς ἀκολουθίες τῆς Πασχαλινῆς περιόδου, διακηρύσσουμε, Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, διότι Χριστὸς, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα εὐωδίας. Ὄντως, τά σύμπαντα πεφώτισται τῇ ἀναστάσει σου, Κύριε.

Μέσα ἀπό τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καί τῆς ἀποκα-λύψεώς Του ὡς Πηγῆς τῆς ἀληθινῆς καί αἰώνιας ζωῆς, ὅλη ἡ δημιουργία ἔχει γεμίσει μέ τήν παρουσία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως πλημμυρίζει τά πάντα καί ἐξαφανίζει πλήρως τό σκοτάδι. Μέσα σ’ αὐτό τό φῶς, τίποτε δέν παραμένει κρυφό – οἱ συνέπειες τῆς ἁμαρτίας γίνονται φανερές καί ὁ θρίαμβος τοῦ Σταυροῦ ἀποκαλύπτεται παγκοσμίως.

Σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο προσφέρεται τό γλυκύ ἅρωμα τοῦ Εὐαγγελίου διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ. Εἶναι ἄρωμα ζωῆς. Εἶναι δροσερό καί νέο καί διαποτίζει τήν δημιουργία μέ ἐλπίδα. Εἶναι βάλσαμο τό ὁποῖο μετατρέπει τήν ἀπόγνωση σέ προσμονή, προσφέρει εἰρήνη ἐν μέσῳ μεγάλης ἀναταραχῆς καί τραγωδίας καί ὑπόσχεται ἀνανεωμένη δύναμη καί σωτηρία γιά τό παρόν καί γιά τήν αἰωνιότητα.

Στό φῶς καί τό ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅλα τά πράγματα γεμίζουν μέ φῶς. Ἀποκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια. Ὑποδεικνύεται ἡ ὁδός τῆς ζωῆς. Ἡ Ἀνάσταση καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά δοῦν τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί νά λάβουν ἐν πίστει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ἐξεπλήρωσε τήν ὑπόσχεσή Του νά λυτρώσῃ τά δημιουργήματά Του. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται νά ἀνοίξουν τά πνευματικά τους μάτια καί νά δοῦν τήν ἀπόλυτη δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως.

Τήν εὐλογημένη αὐτήν ἡμέρα μποροῦμε νά δοῦμε καί νά ἀναγνωρίσουμε καθαρά τήν ἐπίδραση τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα στίς ζωές μας. Μέσα ἀπό τόν ἑορτασμό καί τήν πίστη μας στόν Ἀναστάντα Κύριο, γεμίζουμε ἀπό τό θεῖο φῶς Του καί βλέπουμε τήν ἀλήθεια σχετικά μέ τήν ἀνάγκη μας γιά λύτρωση καί σωτηρία. Τό γλυκύ ἄρωμα τοῦ Εὐαγγελίου μᾶς γεμίζει μέ ἐλπίδα καί προσφέρει ἴαση. Στόν ὁλοκληρωτικό καί τέλειο θρίαμβο τοῦ Κυρίου μας πραγματοποιοῦνται οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ. Κάθε μέρος τοῦ εἶναι μας, κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας, κάθε σχέση, κάθε σκέψη καί λόγος συναντᾶ τόν Ἀναστάντα Κύριο.

Καθώς ἑορτάζουμε χαρμόσυνα τήν Ἑορτή αὐτή, ἄς ἀγκαλιάσουμε τόν Ἀναστάντα Κύριο καί ἄς λουσθοῦμε στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Εἴθε νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως ἔχει τεράστια ἐπίδραση στό σύμπαν, στόν κόσμο μας, καί στίς ζωές μας. Καί εἴθε νά λάβουμε τήν χάρη καί τήν ζωή πού μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός ἔτσι ὥστε νά ὁδηγηθοῦμε μακριά ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο καί νά εἰσέλθουμε στήν εὐλογημένη καί αἰώνια ζωή μέσα στήν ἔνδοξη παρουσία Του. Σέ σᾶς, στίς κοινότητές σας καί στίς οἰκογένειές σας εὔχομαι μία ὑπέροχη καί θαυμάσια Ἑορτή πλημμυρισμένη μέ τό φῶς καί τήν χαρά τοῦ Πάσχα.

Χριστός Ἀνέστη, προσφιλεῖς μου Χριστιανοί

 

Μέ πατρική ἀγάπη ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals