Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 34 / 06


Ἅγιον Πάσχα 2006

Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν


Τῷ δέ Θεῷ χάρις
   τῷ διδόντι ἡμῖν τό νῖκος διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Κορινθίους Α´, 15:57

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς μου ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Αὐτή τήν μεγάλη καί λαμπρή ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, τήν Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, σᾶς χαιρετίζω μέ τήν διαχρονική ἀναφώνηση ἀληθείας καί θριάμβου: Χριστός Ἀνέστη! Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, οἱ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός Κορινθίους τῷ δέ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τό νῖκος διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Α´ Κορινθίους, 15:57 ) ἀντηχοῦν καθαρότατα, διότι σήμερα ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς Χριστός ἐθριάμβευσε ἐπί τῃς ἁμαρτίας, τοῦ κακοῦ καί τοῦ θανάτου.

            Ἡ ἔκφραση τῶν εὐχαριστιῶν μας πρός τόν Θεό γιά τήν μεγαλωσύνη Του ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό σημεῖο τοῦ Πάσχα. Μία τέτοιου εἴδους ἔκφραση τῶν εὐχαριστιῶν μας γιά τή μεγαλωσύνη Του ἀποκαλύπτεται στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης τοῦ Πάσχα, ὅταν χαρμόσυνα ψάλλουμε τούς στίχους τοῦ Ψαλμωδοῦ, Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; Σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια (Ψαλμ. 76: 14-15). Τό θαῦμα πού ἔκανε ὁ Θεός, τό ὁποῖο ἑορτάζουμε μέ χαρά καί δέος τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα εἶναι θαῦμα ἀπολύτου θριάμβου· εἶναι δηλαδή, ἡ πλήρης ἀνατροπή τῆς δυνάμεως τοῦ διαβόλου ἐπί τοῦ ἀνθρωπίνου προορισμοῦ, ἀνατροπή ἡ ὁποία ἐξασφαλίσθη μέ τήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στόν Ἄδη καί τήν Ἀνάστασή Του ἐκ νεκρῶν. Μέσα ἀπό τόν δικό Του θάνατο καί τήν κάθοδο στόν Ἄδη, ὁ Χριστός ἐνίκησε τόν θάνατο καί ἔδωσε ζωή στούς νεκρούς. Ἡ ἱερή εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ἡ ὁποία ἐκτίθεται εἰς προσκύνηση καθ' ὅλη τήν Πασχαλινή περίοδο στίς ἐκκλησίες μας, μᾶς προσφέρει μιά ζωηρή παράσταση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Αὐτή ἡ ἱερή εἰκόνα παρουσιάζει τόν Χριστό νά ἐγείρῃ τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα ἐκ τοῦ τάφου. Πρόκειται περί μιᾶς συμβολικῆς ἀπεικονίσεως τῆς ὑπό τοῦ Χριστοῦ λυτρώσεως ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία κάποτε ὑπῆρξε αἰχμάλωτη ὑπό τήν δύναμη τοῦ θανάτου, ἀλλά ἡ ὁποία πλέον ἔχει λυτρωθεῖ ἀπό τόν Χριστό καί ζεῖ αἰώνια μ' Ἐκεῖνον.

            Πρέπει νά τονισθῇ ὅτι ὁ θρίαμβος πού μᾶς κληροδότησε ὁ Θεός μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε κατ' οὐσίαν πραγματοποίηση προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὁ Θεός διεκήρυξε διά τοῦ Προφήτου Ὠσηέ: ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτούς. Ποῦ ἡ νίκη σου θάνατε; Ποῦ τό κέντρον σου  Ἅδη; Καί ὁ Προφήτης Ἠσα ΐας ὁμιλεῖ μέ τόν ἴδιο τρόπο (Ἠσ. 25:8). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπαινίσσεται σαφέστατα τίς προφητεῖες αὐτές ὅταν ἀπευθύνεται στούς Κορινθίους: ὅταν δέ τό φθαρτόν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καί τό θνητόν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος, ποῦ σου, θάνατε τό νῖκος; ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; (Α´ Κορινθίους, 15: 54-55). Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπίσης ἐσκεμμένως χρησιμοποιεῖ αὐτούς τούς λόγους στήν περίφημη Πασχαλινή ὁμιλία του, ἡ ὁποία ἀναγιγνώσκεται μέ θριαμβευτικό τρόπο τήν ἡμέρα αὐτή στίς ἐκκλησίες μας. Τό πράττει αὐτό γιά νά ἐπικυρώσῃ τή συνέχεια αὐτοῦ τοῦ θριάμβου καί τῆς ἀληθείας, καί γιά νά διακηρύξῃ ρητῶς τήν καθοριστική φύση τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου.

            Ἡ σπουδαιότητα τῆς προφητείας πού συναντοῦμε στήν Παλαιά Διαθήκη περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς φανερώνει ὅτι ὁ φιλεύσπλαγχνος Θεός μᾶς ἠγάπησε ἀπό τήν ἀρχή τῆς ὑπάρξεώς μας,  καί μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ἦτο πάντοτε τό θέλημά Του νά λυτρώσῃ τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν πτώση καί νά τήν καταστήσῃ αἰώνιο κοινωνό Του. Καί, ἐπίσης, ὅτι ὁ ἐκπληκτικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀπεφάσισε νά πραγματοποιήσῃ αὐτό τόν σκοπό ἦτο νά συγκαταβῇ νά εἰσέλθῃ στόν κόσμο μας ὡς ἄνθρωπος καί νά ὑποφέρῃ μέχρι θανάτου, θανάτου δέ Σταυροῦ. Ὡς ἀποτέλεσμα, οἱ ἁμαρτίες μας ἔχουν συγχωρηθεῖ καί μᾶς ἔχει χαρισθεῖ ἡ αἰώνιος ζωή μαζί μέ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.

   Προσφιλεῖς μου Χριστιανοί,

            Διά τοῦ Χριστοῦ, τό κεντρί τοῦ θανάτου παύει πλέον νά εἶναι δηλητηριῶδες. Ὅπως προεῖπαν οἱ προφῆτες, ἡ ἰσχύς τοῦ διαβόλου ἐπί τοῦ ἀνθρωπίνου προορισμοῦ καθίσταται γιά πάντα κενή. Ὅπως ὁ Ψαλμωδός

διακήρυξε, ὁ Θεός μόνος κατηργάσθη ἕνα τεράστιο θαῦμα τό ὁποῖο ὑπερβαίνει τήν ἀνθρώπινη κατανόηση! Αὐτή τήν λαμπρή ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς σκεφθοῦμε τή μεγαλωσύνη τοῦ Θεοῦ, καί ἄς ἐναρμονισθοῦμε μέ τόν φυσικό πόθο τῆς ψυχῆς μας νά Τοῦ προσφέρουμε ἀκατάπαυστη δοξολογία γιά τό θρίαμβο πού μᾶς ἐχάρισε διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ αὐτή τήν ἡμέρα. Καθώς σκεπτόμεθα αὐτό τόν τεράστιο θρίαμβο κατά τή διάρκεια τῆς Πασχαλινῆς περιόδου, εἴθε νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε καί νά ἐκτιμήσουμε τήν πλήρη σημασία τῶν θριαμβευτικῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅταν ὁμιλεῖ στούς Κορινθίους γιά τήν Ἀνάσταση: τῷ δέ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τό νῖκος διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Α´ Κορινθίους, 15:57 ).

Χριστός Ἀνέστη!  Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μέ θερμότατες Πασχάλιες εὐχές

καί ἀγάπη εἰς Χριστόν Ἀναστάντα

 

+ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals