Asset Publisher
Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ.: 13 / 10

15 Φεβρουαρίου 2010

Μεγάλη καί Ἁγία Τεσσαρακοστή

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Εἰσερχόμεθα σ'αὐτή τήν ἁγία περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους προσδοκῶντας τίς μεγάλες πνευματικές εὐλογίες τίς ὁποῖες θά λάβουμε μέσῳ τῆς βαθυτέρας ἀφοσιώσεώς μας στόν Θεό καί μέσῳ τῆς μετανοίας καί ταπεινοφροσύνης μας καθώς βιώνουμε κάθε μέρα τήν θεϊκή παρουσία Του. Ἡ Μεγάλη καί Ἁγία Τεσσαρακοστή εἶναι πολύτιμη περίοδος γεμάτη μέ ὧρες κατά τίς ὁποῖες μποροῦμε νά ἑστιάσουμε τήν καρδιά καί τή διάνοιά μας στή χάρη τοῦ Θεοῦ. Διά τῆς καθημερινῆς προσευχῆς, νηστείας, λατρείας καί προσφορᾶς στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας, καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή μας θά συνεχίζῃ νά μεταμορφώνεται καί οἱ ψυχές μας θά προσεγγίσουν περισσότερο τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

            Αὐτός εἶναι ὁ κύριος στόχος τῆς Τεσσαρακοστῆς περιόδου καί τῶν σχετικῶν μέ αὐτήν εὐκαιριῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, δηλαδή τό νά ὁδηγηθοῦμε στόν Χριστό. Στήν Ἁγία Γραφή διαβάζουμε ὅτι ἡ προσευχή, ἡ νηστεία καί ἡ διακονία τῶν ἀνθρώπων ἀποτελοῦσαν τμῆμα τῆς ἱερᾶς διακονίας τοῦ Κυρίου μας. Μέσα ἀπό τό παράδειγμά Του διδασκόμεθα ἕναν τρόπο ζωῆς ὁ ὁποῖος ἐπικεντρώνεται στήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό καί στό μήνυμα ἀληθείας καί ζωῆς τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτός εἶναι ὁ στόχος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.            

            Πρῶτον, ἡ Μεγάλη καί Ἁγία Τεσσαρακοστή μᾶς ὁδηγεῖ στόν Χριστό μέσῳ τῆς προσευχῆς. Αὐτή ἡ περίοδος ἀποτελεῖ ἐξαιρετική εὐκαιρία γιά προσευχή. Εἶναι περίοδος κατά τήν ὁποία καλούμεθα νά ἀνανεώσουμε τή δέσμευσή μας στό νά προσευχόμεθα σέ καθημερινή βάση καί ν' ἀφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στήν προσευχή. Ἡ προσευχή κατευθύνει τίς καρδιές καί τίς διάνοιές μας στήν παρουσία καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριός μας εἶναι ἀνάμεσά μας, ἕτοιμος νά ὁδηγήσῃ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι Τόν ἀναζητοῦν, νά καθησυχάσῃ αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται καί νά ὁδηγήσῃ ὅλους μας μέσῳ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στήν ἀληθινή ζωή.

            Δεύτερον, ἡ περίοδος τῆς Τεσσαρακοστῆς μᾶς ὁδηγεῖ στόν Χριστό μέσῳ τῆς λατρείας. Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐρχομένων ἑβδομάδων οἱ ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας θά τελοῦν συχνές ἀκολουθίες, θά προσφέρουν εὐκαιρίες γιά νά συγκεντρωνόμεθα γιά νά δοξάζουμε τόν Θεό καί ν' ἀνασυγκροτοῦμε τή δύναμή μας διά τῆς προσευχῆς καί τῆς συμμετοχῆς μας στή Θεία Εὐχαριστία. Οἱ ἀκολουθίες τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι ὡραῖες καί κατανυκτικές, καί μᾶς δίνουν τή δυνατότητα νά ἐξετάσουμε τίς καρδιές μας μέσα στόν ἱερό χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑστίας μας καθώς εὑρισκόμεθα σέ κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς ἐν πίστει ἀδελφούς καί ἀδελφές μας. Μέσα στήν ἱερή ἀτμόσφαιρα τῆς λατρείας, διά τῶν ὕμνων, τῶν παρακλήσεων, τῶν ἀναγνωσμάτων καί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ἰδιαιτέρως τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν, μᾶς προσφέρεται πρωτίστως Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀποδεσμεύει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τίς ἐνοχές καί μᾶς χαρίζει τή σωτηρία. Μέσῳ τῆς λατρείας ἐπιβεβαιώνουμε τήν ἀλήθεια αὐτοῦ τό ὁποῖο ἐπέτυχε ὁ Χριστός, ἀναγνωρίζουμε τήν παρουσία Του, καί ἀνταποκρινόμεθα ἐν μετανοίᾳ καί πίστει στό κάλεσμά Του νά ἔλθουμε καί νά δοῦμε ὅλες τίς εὐλογίες τίς ὁποῖες ὁ Θεός ἐπιφυλάσσει γιά μᾶς.

Τρίτον, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς ὁδηγεῖ στόν Χριστό μέσῳ τῆς νηστείας. Ἡ νηστεία εἶναι ἰδιάζουσα πρακτική πειθαρχίας τῆς πίστεώς μας ἡ ὁποία βοηθεῖ στήν ἐλάττωση τῆς ἐξαρτήσεώς μας ἀπό ὑλικά πράγματα τοῦ κόσμου μας καί κάνει βαθύτερη τήν ἐξάρτησή μας ἀπό τόν Θεό. Κατευθύνει τίς καρδιές καί διάνοιές μας πρός τίς πνευματικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς μας διά τοῦ ἐπαναπροσανατολισμοῦ τῆς θελήσεώς μας. Μέ τήν ἀποχή ἀπό διάφορα εἴδη τροφῶν καί τόν περιορισμό τοῦ χρόνου ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖται γιά τήν προμήθεια καί προετοιμασία τῆς τροφῆς, ἔχουμε τήν δυνατότητα ν' ἀφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στήν προσευχή, καί μποροῦμε νά ἐκπαιδεύσουμε τόν ἑαυτό μας νά εἶναι περισσότερο προσηλωμένος στήν παρουσία καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή εἴμαστε τέκνα ἑνός οὐρανίου βασιλείου, ὁ σκοπός καί ὁ στόχος τῆς ζωῆς μας δέν συνδέεται τόσο μέ τά πλούτη αὐτῆς τῆς γῆς, ὅσο μέ τήν κατάσταση τῆς ψυχῆς μας καί τῆς πίστεώς μας στόν Θεό. Ἡ νηστεία συμβάλλει στή συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς πραγματικότητος.

Τέλος, ἡ Τεσσαρακοστή μᾶς ὁδηγεῖ στόν Χριστό μέσῳ τῆς προσφορᾶς μας πρός κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἄλλων. Ὁ Κύριος γιά μᾶς εἶναι τό παράδειγμά προσφορᾶς ἀκόμη καί μέσῳ θυσίας. Μέ τήν προσφορά τοῦ χρόνου μας καί ποικίλων μέσων πού διαθέτουμε, μιμούμεθα τόν Χριστό, ἤ καλύτερα προσφέρουμε τόν Χριστό. Βιώνουμε τίς χαρές καί τίς εὐλογίες οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό τήν ἐξασφάλιση τῆς εὐημερίας ἄλλων καί ἐπιπλέον κατανοοῦμε ὅτι τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς εὑρίσκεται καί ἐκπληρώνεται ὄχι μόνον σ' αὐτά πού λαμβάνουμε ἀπό τόν Θεό, ἀλλά σ' αὐτά τά ὁποῖα δίδουμε πίσω σ' Ἐκεῖνον μέ τό νά δίνουμε στούς ἄλλους.

Στό ξεκίνημα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου, εἴθε οἱ καρδιές καί οἱ διάνοιές μας ν' ἀναζητήσουν τόν Χριστό. Ἡ πορεία πρός Ἐκεῖνον μέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ὁ ἀληθινός τρόπος ζωῆς, εἶναι τό ταξίδι αὐτῆς τῆς περιόδου πρός τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τόν ἑορτασμό τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἑορτῶν, τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Εἴθε, μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ, καί μέσῳ ἀληθινῆς μετανοίας νά καταστήσουμε τήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς χρόνο μεταμορφώσεως τῶν ὑπάρξεών μας καί ἀνανεώσεως τῶν ψυχῶν καί διανοιῶν μας.          

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Navigation Menu