Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ.: 46 / 11

24 Ἀπριλίου 2011

Ἅγιον Πάσχα

Ἡ Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν

 

Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βαπτίσματος

εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν

διά τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι

ζωῆς περιπατήσωμεν. (πρός Ρωμαίους 6:4)

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

Σ’αὐτή τήν μεγάλη καί ἔνδοξη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ καρδιές μας γεμίζουν μέ ἀνείπωτη χαρά, ὁ νοῦς μας ἀγκαλιάζει τό φῶς τῆς ἀληθείας καί οἱ ψυχές μας μεταμορφώνονται ἀπό τήν παρουσία Του ἀνάμεσά μας καί τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς.

Ἐδῶ πρόκειται ἀσφαλῶς γιά μιά ἡμέρα πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ, γιά μιά ἡμέρα ἀνώτερη ὅλων τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἡ ὁποία διακηρύσσει τόν θρίαμβο τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου καί προσφέρει μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος καί τῆς πίστεως. Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πάσχα εἶναι ἐπίσης ἡμέρα ἀνακαινίσεως. Μέ δοξολογίες καί εὐχαριστίες παρουσιάζουμε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τήν νέα ζωή ἡ ὁποία μᾶς προσφέρεται λόγῳ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ πανηγυρισμός τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἑορτῆς μέ ὕμνους, προσευχές καί τήν διακήρυξη τοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς ὁδηγεῖ νά ἀναλογισθοῦμε τήν σχέση τῆς Ἀναστάσεώς Του μέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς μας, τό ἐσώτερο εἶναι μας, τίς σκέψεις καί ἐνέργειές μας, καί τίς φιλοδοξίες καί ἐλπίδες μας γιά ζωή στό παρόν καί στήν αἰωνιότητα. Ὅπως πλησιάζουμε μέ τήν λαμπάδα καί λαμβάνουμε τό φῶς τοῦ Πάσχα, ἔτσι θά πρέπει να λαμβάνει καί ὅλο τό εἶναι μας τό φῶς καί τή δύναμη τῆς Ἀνστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Διά τῆς παρουσίας Του καί τῆς χάριτός Του μεταφερόμεθα ἀπό τόν θάνατο στή ζωή καί ἀνανεωνόμεθα κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, καί ἐν καινότητι ζωῆς μεταφέρουμε αὐτό τό φῶς σ’ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Τό Πάσχα εἶναι γιορτή γιά τίς καρδιές μας, πανηγυρισμός γιά τίς ψυχές μας. Σήμερα ἡ μετάνοια ἀγκαλίζεται μέ τήν χάρη καί τήν συγχώρηση. Ἡ ἐλπίδα ὑπερνικᾶ τήν ἀπογοήτευση. Ἡ οὐράνια χαρά ἀντικαθιστᾶ τήν λύπη. Ἡ θεϊκή καί ἀσφαλής εἰρήνη βασιλεύει ἐπί τῶν ἐσωτερικῶν ἀγώνων μας. Οἱ καρδιές μας ἀνακαινίζονται μέ τήν δύναμη νά συνεχίσουν τήν πορεία τῆς ἀπελευθερώσεως ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό κακό.

Τό Πάσχα εἶναι γιορτή τῶν διανοιῶν μας. Τήν ἡμέρα αὐτή ἀποκαλύπτεται ἡ Ἀλήθεια ὡς ὑπέρτατο φῶς γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Σήμερα, τό φῶς τοῦ Πάσχα φωτίζει τίς διάνοιές μας. Λαμβάνουμε τό δῶρο τῆς θεϊκῆς σοφίας ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ μέσα στή ζωή. Ἔχουμε εὐλογηθῆ μέ τό ὅραμα τοῦ ἁγίου, τοῦ ἁγνοῦ καί τοῦ δικαίου. Μέσα στό φῶς τοῦ Πάσχα, οἱ διάνοιές μας μποροῦν νά μελετοῦν ὅλες τίς συνέπειες τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Σήμερα καί στίς ἑπόμενες ἡμέρες καί ἑβδομάδες θά διακηρύξουμε πάλιν καί πολλάκις, Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος! Μετά ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, οἱ τάφοι δέν εἶναι πλέον χῶροι θανάτου ἀλλά ζωῆς, ἡ ὁποία μᾶς δίδεται ἀπό Ἐκεῖνον ὡς τό πολυτιμότερο δῶρο.

Σ’αὐτή τήν εὐλογημένη ἑορτή τοῦ Πάσχα, ἐκφράζω σέ σᾶς καί στίς οἰκογένειές σας τίς θερμότερες εὐχές μου γιά μία ὑπέροχη ἡμέρα πανηγυρισμοῦ καί ἀδελφοσύνης. Εἴθε οἱ ψυχές μας, οἱ καρδιές μας καί οἱ διάνοιές μας νά εἶναι πλήρεις εἰρήνης καί ἀγάπης, καί εἴθε ἡ χαρά μας ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ Ἀναστάσει Του νά ἀποτελέσῃ ἀληθινή μαρτυρία τῆς νέας ζωῆς μας ἐν Αὐτῷ.

Μετά πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals