Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 206 /14

 

8 Νοεμβρίου 2014

Ἑορτή τῆς Συνάξεως

τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν σημερινή εὐλογημένη Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, καλούμεθα ἀπό τούς ὕμνους τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας νά σκεφθοῦμε τόν μεγάλο ρόλο τόν ὁποῖον ἔχουν οἱ ἄγγελοι στήν ὑπηρεσία τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ μας. Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει ὅτι οἱ ἄγγελοι δοξολογοῦν συνεχῶς τόν Θεό, μεταφέρουν τό μήνυμά Του καί προστατεύουν καί ὑπερασπίζονται αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη, ἐκτελώντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τώρα καί στήν αἰωνιότητα.

Ἡ διακονία τῶν ἀγγέλων εἶναι διακονία ἀκτινοβολίας τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐπίσης διακονία ὑπακοῆς. Ὁ Θεός δίδει ἐντολές, καί οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἀνταποκρίνονται προσπαθώντας νά ἐκπληρώσουν τίς ἐντολές Του ὑπηρετώντας Ἐκεῖνον καί τήν δημιουργία Του. Ἡ διακονία των πρός χάριν μας εἶναι ἐπίσης πλήρης ἀγάπης. Ὑπηρετώντας ἕναν Θεόν χάριτος, προσφέρουν προστασία, βοήθεια καί καθοδήγηση.

Ἡ εὐλογημένη διακονία τῶν ἀγγέλων ἀντανακλᾶται, ἐπίσης, καί στήν ποιότητα τῆς φροντίδος καί στίς στοργικές ὑπηρεσίες οἱ ὁποῖες προσφέρονται ἀπό τόν προσφιλῆ μας Οἶκο Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ. Κατά τήν ἑορτή αὐτή, ἀναγνωρίζουμε τίς ἐκλεκτές ὑπηρεσίες τῶν ἐπιτρόπων, διευθυντῶν καί τοῦ προσωπικοῦ, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι ὅτι μέσα σέ ἕνα ἱερό περιβᾶλλον, γεμᾶτο ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, μένουν πιστοί στό θέλημά Του νά προσφέρουν ἀνακούφιση, ἀγάπη καί θεραπεία. Ἐπί ἑξήντα σχεδόν ἔτη αὐτό τό ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας προσφέρει διακονία στούς πιστούς μας, ἐνῶ τώρα ἔχουμε τήν εὐκαιρία καί νά ἐπεκταθοῦμε. Μέ τήν ἀγορά οἰκοπέδου σαράντα τεσσάρων στρεμμάτων στήν περιοχή Long Island, ὁ Ἅγιος Μιχαήλ ὁραματίζεται τήν οἰκοδόμηση ἐγκαταστάσεων τελευταίας τεχνολογίας γιά τήν προσφορά συνεχοῦς φροντίδος. Ὅταν αὐτό ἐπιτευχθεῖ, πολλοί περισσότεροι θά ἐξυπηρετηθοῦν λαμβάνοντας διαφορετικά ἐπίπεδα φροντίδος καθώς καί τήν ἴδια ἱερά διακονία εὐσπλαγχνίας ἡ ὁποία προσφέρεται σήμερα.

Γιά νά στηρίξουμε αὐτή τήν ἱερά διακονία καί τήν ἐπέκταση τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, παρακαλῶ ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά προβῆτε σέ εἰδική δωρεά τήν Κυριακή, 9 Νοεμβρίου. Παρακαλῶ, ἀποστείλετε τή δωρεά σας μέ τήν ἔνδειξη γιά τόν Ἅγιο Μιχαήλ στήν Ἀρχιεπισκοπή, καί αὐτή θά προωθηθῇ στόν Οἶκο Εὐγηρίας. Ἐπίσης, σᾶς προσκαλῶ στήν εὐλογημένη αὐτή ἑορτή νά προσευχηθῆτε γιά τούς τροφίμους, τό προσωπικό καί τούς διευθύνοντες, καί ἐπίσης γιά τίς πολλές διακονίες ἀνά τήν ἐπικράτεια οἱ ὁποῖες προσφέρονται ἀπό τίς Μητροπόλεις καί τίς ἐνορίες γιά τή φροντίδα ὑπερηλίκων. Ἀκολουθώντας τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας καί ἀποκαλύπτοντας τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, βλέπουμε μία τεράστια καί αὐξανομένη προσπάθεια προσφορᾶς διακονίας στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τήν μαρτυρία, προστασία καί ὑπηρεσία τῶν ἁγίων ἀγγέλων Του, καί ἄς συνεχίσουμε νά προσφέρουμε ὑπηρεσίες πίστεως καί στοργῆς στούς συνανθρώπους μας μέ πραγματική ἱερά ἀγάπη.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals