Ἀριθ. Πρωτ.: 06 /17

Ἑορτή Ἁγίου Φωτίου

Ἡμέρα Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἐφέτος, τήν ἡμέρα τοῦ ἐτήσιου ἑορτασμοῦ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς μαρτυρίας καί διακονίας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο, Φλώριδα, ἔχουμε τήν εὐλογία νά ἑορτάσουμε τῆν 35η ἐπέτειο ἀπό τῆς καθιερώσεως τοῦ Προσκυνήματος. Ἡ καθιέρωση αὐτή, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1982, ἦτο ἐπιστέγασμα ἐργασίας καί προσφορᾶς πολλῶν Ἑλληνορθοδόξων πιστῶν ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου.

Ἡ καθιέρωση, τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν Ἀρχιερεῖς, κληρικοί καί λαϊκοί ἀπό τήν Βόρειο καί Νότιο Ἀμερική, ὑπῆρξε τεράστιο γεγονός τό ὁποῖο ἐτίμησε τή μνήμη, τούς ἀγῶνες καί τίς ἐλπίδες τῶν πρώτων Ἑλλήνων μεταναστῶν οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν στή Φλώριδα τό ἔτος 1768. Μετά ἀπό πολλές κακουχίες ὡς μισθωμένοι ὑπηρέτες, αὐτοί πού ἐπιβίωσαν ἐγκαταστάθηκαν στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο καί συγκεντρώνονταν γιά τά θρησκευτικά καθήκοντά των καί τίς κοινωνικές ἐκδηλώσεις των στό κτίριο μέ τήν ἐπωνυμία Avero House.

Τό 1966, αὐτό τό ἱστορικό κτίριο ἀγοράσθηκε μέ τήν ἀρωγή πολλῶν προθύμων δωρητῶν καί μετεβιβάσθη στήν Ἀρχιεπισκοπή. Ἔγιναν προσπάθειες γιά τή συγκέντρωση τῶν ἀπαραίτητων μέσων γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ κτιρίου καί τήν ἵδρυση τοῦ Προσκυνήματος καί μνημείου, οἱ ὁποῖες κορυφώθησαν τό 1978 μέ τήν τελετή ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν καί, ἀργότερα, τό 1982, μέ τήν τελετή ἐγκαινίων.

Ἀπ’αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα στήν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἔχει συνεχῶς ὑπάρξει ὡς ὡραία μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί ἔχει διατηρήσει τή μνήμη τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς μας σ’ αὐτή τή χώρα. Ἡ καθιέρωση τό 1982 ξανάνοιξε τίς πόρτες στό κτίριο ὅπου ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐπισκέπτες εἶδαν τήν ἱστορία τῶν προγόνων μας καί κράτησαν ζωντανή τή μνήμη των. Τό προσκύνημα ἔχει ὑπάρξει χῶρος λατρείας ὅπου πολλοί συνάντησαν τήν ἁγιότητα τῆς πίστεώς μας καί ἔζησαν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν γενναιοδωρία χρόνου καί μέσων ἐκ μέρους πολλῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας , τό Προσκύνημα ἔχει ἀποτελέσει μαρτυρία καί στήριγμα γιά τήν προβολή τῆς πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σἐ αὐτή τήν ἑορτή καί ἐπέτειο, ἄς προσφέρουμε προσευχές εὐγνωμοσύνης στή μνήμη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου καί τῶν πολλῶν δωρητῶν καί εὐεργετῶν οἱ ὁποῖοι ἐξετίμησαν τήν πίστη καί ἐθνική κληρονομιά καί ἐργάσθηκαν γιά νά ἐγκαθιδρύσουν τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Εἴθε νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμά των καί νά συνεχίσουμε αὐτή τή ζωτική στήριξη μέ τίς προσευχές καί τά δῶρα μας. Καθώς πολλοί ἀπό μᾶς θά συγκεντρωθοῦμε στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο γιά τήν ἑορτή αὐτή, ἄς θυμηθοῦμε τούς ἀγῶνες καί τή θυσία τῶν προγόνων μας, ἄς τιμήσουμε τή μνήμη των στηρίζοντας τό Προσκύνημα καί ἄς ζητήσουμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς χαρίσῃ σοφία καί χάρη καθώς μοιραζόμεθα τήν ὑπέροχη αὐτή κληρονομιά μας μέ ὁλόκληρο τόν κόσμο πρός δόξα καί τιμή Του.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος