Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 28 / 04
 

Πάσχα 2004

Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν

  Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,
 Ἄδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς,
 τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον,
 τόν μόνον εὐλογητόν τῶν Πατέρων, Θεόν καί ὑπερένδοξον.
 (Τροπάρια τῆς Ἑβδόμης Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς                 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Χριστός Ἀνέστη!

            Αὐτή τήν ἱερωτάτη ἡμέρα, την ἁγιωτάτη τῶν Ἑορτῶν, συγκεντρωνόμεθα ἑνωμένοι ὡς Ἐκκλησία, ἔχοντας ἀνάμεσά μας τόν Ἀναστάντα Κύριο, γιά νά γιορτάσουμε τήν θριαμβευτική νίκη Του ἐπί τοῦ θανάτου. Ὅλοι μαζί ψάλλουμε τούς ὑπέροχους ὕμνους τῆς Ἀναστάσεως, καί μέ δυνατές χαρούμενες φωνές διακηρύσσουμε: «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος!»

            Ὁ θάνατος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ συνέτριψε  τήν δύναμη τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας, καί ἡ χάρις τοῦ Κυρίου χάρισε αἰώνια ζωή σέ ὅλους. Ὁ θάνατος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ κατήργησαν τήν ὑποδούλωσή μας στήν ἁμαρτία καί τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν αἰώνια κοινωνία μέ τόν Θεό. Ἀπελευθέρωσαν τόν ἄνθρωπο ὥστε νά μπορῇ νά γευθῇ τήν ὁλοκλήρωση τῆς ζωῆς τήν ὁποία μᾶς προσέφερε ὁ Δημιουργός μας «Τῷ δέ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τό νῖκος διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α´ Κορ. 15:57).

            Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τήν εὐλογία μιᾶς ὡραιότατης Πασχαλινῆς παραδόσεως, μέσῳ τῆς ὁποίας ἑορτάζουμε κατά τόν καλύτερο τρόπο τόν θρίαμβο ἐπί τοῦ κακοῦ, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Τιμοῦμε τήν Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν μέ ὅλη τή λαμπρότητα καί δόξα πού τῆς ἀξίζουν. Οἱ ἐκκλησίες μας εἶναι λουσμένες στό φῶς καί ὕμνοι ἄφατης χαρᾶς ἀναβλύζουν ἀπό τίς καρδιές καί τά χείλη μας. Στήν Πασχαλινή Λειτουργία  προσευχόμεθα γεμᾶτοι μέ ἀναγεννημένη πίστη καί ἐλπίδα. Δεχόμεθα τό Ζωοποιό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί ἀνταλλάσσουμε χαρμόσυνους χαιρετισμούς γιά νά τιμήσουμε καί νά δοξάσουμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουν ἐπιτευχθεῖ μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσά μας.

            Μέσα στή χαρά μας, ὅμως, πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι τό ἑορταστικό ἦθος τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα εὑρίσκεται σέ διαμετρική ἀντίθεση μέ τήν «κουλτούρα τῆς διασκεδάσεως», ἡ ὁποία συναντᾶται στόν σύγχρονο κόσμο. Ἐνῶ πανηγυρίζουμε γιά τήν ἀληθινή καί ἀπέραντη ζωή, ἡ ὁποία κατανικᾶ τήν ἁμαρτία  καί τόν θάνατο, ζοῦμε σ' ἕναν κόσμο πού συχνά καταφεύγει σέ «διασκεδάσεις» γιά ν' ἀποφύγῃ τήν πραγματικότητα καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Αὐτές οἱ «διασκεδάσεις» προσφέρουν ἐπιφανειακή μόνο εὐχαρίστηση ἀντί χαρᾶς, καί μιά προσωρινή, ἄν ὄχι ἁμαρτωλή, διέγερση, ἀντί τῆς θεοφικοῦς πασχαλινῆς ἀγαλλιάσεως.

            Γι' αὐτό τόν λόγο ὁ ἑορτασμός τῆς μεγίστης καί λαμπροτάτης Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας πρέπει ν' ἀκτινοβολῇ τήν ἀλήθεια καί τή ζωή μέχρι τά πέρατα τῆς γῆς. Ὡς  Ἐκκλησία, καλούμεθα νά λάμπουμε αὐτή τήν ἡμέρα, διότι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου ἐφ‘ ἡμᾶς ἀνέτειλε (Ἠσα ΐας 60:1). Ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα ἀποτελεῖ χαρμόσυνη ἀνάμνηση τοῦ θριάμβου τοῦ Χριστοῦ. Ταυτόχρονα, ὅμως, ἀποτελεῖ καί τή μαρτυρία μας στόν κόσμο περί τῆς δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία μεταμορφώνει ζωές καί σώζει ψυχές. Πρέπει ν' ἀντανακλοῦμε σ'ὁλόκληρο τόν κόσμο τήν αἰτία αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ. Μέ τήν προσευχή καί τή λατρεία μας, οἱ λαοί ὅλου τοῦ κόσμου πρέπει νά μᾶς ἀκούσουν νά διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Βασιλέας καί Κύριος τῶν πάντων, ὁρατῶν καί ἀοράτων. Πρέπει ἡ χαρμόσυνη μαρτυρία μας ν' ἀποτελῇ πρόσκληση σέ ὅλους νά συμμετάσχουν σέ νέα ζωή μ' Ἐκεῖνον. Πρέπει πάντοτε νά διακονοῦμε ἀκτινοβολώντας χαρά, χαρά ἡ ὁποία δέν θά συντηρεῖται ἀπό τίς εὐχαριστήσεις καί ἀπολαύσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἀλλά μᾶλλον ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Τήν ἡμέρα αὐτή τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, σᾶς προσκαλῶ νά ὑψώσετε τίς φωνές καί τίς λαμπάδες σας ἔτσι ὥστε ἡ δόξα τῆς Ἀναστάσεως ν' ἀκτινοβολήσῃ ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπό κάθε κοινότητά μας καί ἀπό τίς καρδιές μας. Εἴθε, μέσῳ τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, νά προσφέρουμε στούς συνανθρώπους μας τήν ἀληθινή μαρτυρία τοῦ θριάμβου τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου, γιά νά τούς δώσουμε τή δυνατότητα νά συμμετάσχουν στή χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καί νά ἀνακράξουν μέ πίστη, «Χριστός  Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!».          

Μέ τίς θερμότερες Πασχαλινές εὐχές μου
καί Ἀγάπη ἐν τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ

 

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals