COVID-19

COVID-19 Relief Fund

Make a Donation

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου  182/15

28 Ὀκτωβρίου 2015

Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων, τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός μας τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ σηματοδοτεῖ τήν 75η ἐπέτειο μιᾶς ἡρωϊκῆς στάσεως ἔναντι τῶν δυνάμεων τοῦ Φασισμοῦ καί τήν ἐπιβεβαίωση τῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες εἶναι καθοριστικές γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή καί εὐημερία. Τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Μεταξᾶς καί ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπήντησαν μέ ἕνα ἠχηρό «ΟΧΙ» στό τελεσίγραφο τοῦ Μπενίτο Μουσσολίνι νά παραδοθῇ ἡ Ἑλλάδα στήν Ἰταλική κατοχή. Πρίν ἀκόμη ἐκπνεύσει ἡ διορία γιά τήν ἀπάντηση στό τελεσίγραφο, Ἰταλικές δυνάμεις εἰσέβαλαν στήν Ἑλλάδα ἀπό τά σύνορα τῆς Ἀλβανίας. Ὅμως, μέ τό πνεῦμα τοῦ «ΟΧΙ» νά διακατέχῃ τούς Ἕλληνες, οἱ Ἑλληνικές δυνάμεις ἀντιστάθηκαν σθεναρά καί κράτησαν τίς δυνάμεις τοῦ Ἄξονος ἐπί ἕξι σχεδόν μῆνες ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα.

Ἡ στάση αὐτή ὑπῆρξε καίρια διότι καθυστέρησε τήν προέλαση τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος καί ἔδωσε χρόνο στίς Συμμαχικές δυνάμεις νά προετοιμασθοῦν καλύτερα γιά τίς μάχες πού θά ἐπακολουθοῦσαν στή Μεσόγειο. Ἡ ἀντίσταση, ὅμως, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ὁ Γερμανικός Ναζιστικός στρατός νά ἀναγκασθῇ νά ἐνισχύσῃ τίς Ἰταλικές δυνάμεις καί ἔτσι νά καθυστερήσῃ τήν εἰσβολή στήν Ρωσσία, ὅπου βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ βαρύτατο καί ὀλέθριο χειμώνα. Ἡ ἀπάντηση «ΟΧΙ» καί ἡ στάση τῶν Ἑλλήνων ἔχει ἀναγνωρισθῇ ὡς ἕνα ἐκ τῶν καθοριστικῶν γεγονότων τά ὁποῖα διεμόρφωσαν τήν ἐξέλιξη τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, καθώς ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν πολλῶν ἐπετείων οἱ ὁποῖες θά ἀκολουθήσουν τά ἑπόμενα χρόνια γιά τά γεγονότα τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καί ταυτοχρόνως λαμβάνει χὠρα σέ μία ἐποχή γεμάτη προκλήσεις γιά πολλούς ἀνθρώπους καί ἔθνη. Εἶναι μία ἀπό τίς πρῶτες στό εἶδος των καί ἀποτελεῖ μαρτυρία τῆς γενναιότητος ἡ ὁποία διδάχθηκε σέ ὅλους καί τῶν θυσιῶν οἱ ὁποῖες προσφέρθηκαν ἀπό ἑκατομμύρια ἀνθρώπων στόν κόσμο γιά τήν πάταξη τῆς τυραννίας καί τήν διασφάλιση τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι ἑορτασμός τῆς ἀποφασιστικότητος τῶν ἡγετῶν καί τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι οἰκειοθελῶς καί θαρραλέως ἀπεφάσισαν νά ἀντισταθοῦν στό Φασισμό. Εἶναι μαρτυρία τῆς προτεραιότητος τῆς ὑπερασπίσεως τῶν ἀξιῶν μας ἐν ὄψει ἐχθρικῶν καταστάσεων.

Ὁ ἡρωϊσμός αὐτῆς τῆς στάσεως εἶναι πλέον θρυλικός. Ὁ Winston Churchill εἶχε δηλώσει: «Γνωρίζαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦσαν σάν ἥρωες∙ ἀπό ‘δῶ καί στό ἑξῆς θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες.» Ἡ κληρονομιά τοῦ «ΟΧΙ» καί τῆς στάσεως τῶν Ἑλλήνων μᾶς ἐμπνέει σήμερα νά ἐπιβεβαιώσουμε τίς ἀξίες μας μέσα σ’ ἕναν κόσμο ἀνάστατο καί ταραγμένο. Τυραννικές δυνάμεις οἱ ὁποῖες ὑποκινοῦνται ἀπό τό κακό καί δέν σέβονται οὔτε τήν ζωή οὔτε τήν εἰρήνη, καταστρέφουν κοινότητες καί ἀναγκάζουν ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀνθρώπων νά ἀπομακρύνονται ἀπό τίς ἑστίες των γιά νά γλυτώσουν. Ἄλλοι ἀπορρίπτουν τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας καί ἰδιαιτέρως τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας γιά νά ἔχουν ἔλεγχο καί ἐξουσία μέσῳ τοῦ φόβου. Ἰδεολογίες μίσους καί βίας ἀπειλοῦν ἀνθρώπους τῆς πίστεως καί τίς κοινότητές των οἱ ὁποῖες εἶναι κτισμένες ἐπί τῶν βάσεων τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος.

Σέ αὐτή τήν 75η ἐπέτειο τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ ἄς προσφέρουμε μιά ὡραία καί γεμάτη πίστη μαρτυρία τοῦ θάρρους τῶν προγόνων μας. Μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις στίς ἐνορίες μας καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας καί τήν Ἑλληνο-Ἀμερικανική κοινότητά μας, ἄς διδάξουμε τήν ἱστορία καί ἄς τιμήσουμε τή μνήμη ἐκείνων οἱ ὁποῖοι στάθηκαν γενναῖα καί εἶπαν «ΟΧΙ» στήν τυραννία, ἐκείνων οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τή ζωή των γιά νά ὑπερασπισθοῦν τήν Ἑλλάδα καί τήν ἐλευθερία, καί ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ὑπέφεραν καί ἀγωνίσθηκαν στή διάρκεια τῆς Ναζιστικῆς κατοχῆς πού ἀκολούθησε. Ἄς ἀντλήσουμε, ἐπίσης, ἔμπνευση γιά νά ὑπερασπισθοῦμε καί νά ἐπιβεβαιώσουμε τίς ἀρχές μας ἐν μέσῳ δυσκολιῶν. Ὁ Παντοδύναμος Θεός μᾶς ἔχει εὐλογήσει μέ τόσο πολλούς τρόπους. Εἴμεθα ἀποδέκτες τῆς χάριτός Του καί μιᾶς κληρονομιᾶς θάρρους, πίστεως καί ἐλπίδος. Ἄς διατηρήσουμε καί ἐκτιμήσουμε ὅσα ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, καί ὅσα εὔφημα (Φιλιπ. 4:8) καί ὅλα ὅσα διασφαλίζουν καί ἐκπληρώνουν τήν περίσσεια ζωῆς τήν ὁποίαν ἔχουμε ἐν Χριστῷ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος