Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 176/17

 1 Νοεμβρίου 2017

 Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

 Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Καθώς γιορτάζουμε καί πάλι αὐτή τήν εὐλογημένη Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ὁδηγούμεθα ἀπό τό παράδειγμά των, παράδειγμα ἁγιότητος καί εὐσπλαγχνίας νά προσφέρουμε διακονία στούς χρήζοντες βοηθείας. Ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν ἁγία ζωή τῆς εὐλαβοῦς μητέρας των, οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἐπέλεξαν νά χρησιμοποιή-σουν τήν γνώση καί ἱκανότητά των γιά τή θεραπεία ἀσθενῶν. Προσέφεραν δωρεάν, ἑστιάζοντας τήν φροντίδα των στήν εὐεξία σώματος καί πνεύματος. Ἐπειδή εἶχαν πολλήν ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο ἔλαβαν ἀπό τόν Κύριο τήν εὐλογία νά κηρύσσουν μέ σοφία τό Εὐαγγέλιο καί νά θεραπεύουν διά τῆς προσευχῆς.

            Ἐνῶ ἡ ἐκπαίδευσή των στήν ἰατρική τέχνη τούς εἶχε ἐφοδιάσει μέ τήν ἱκανότητα νά ἀντιμετωπίζουν σωματικές ἀσθένειες, οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός γνώριζαν μέσῳ τῆς πίστεώς των στόν Χριστό ὅτι ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς καί τῆς χάριτος ἦτο πολύ ἰσχυρότερη. Ἡ δύναμη αὐτή μποροῦσε νά θεραπεύῃ τήν διάνοια, τό σῶμα καί τήν ψυχή. Εἶναι ἡ δύναμη ἡ ὁποία ὁλοκληρώνει τόν ἄνθρωπο καί ἀποκαθιστᾶ τήν ἀνθρωπότητα στήν κατ’εἰκόνα Θεοῦ πραγματικότητα. Εἶναι οὐσιαστικά δύναμη σωτηρίας καί αἰώνιας ζωῆς.

            Αὐτοί οἱ εὐλογημένοι Ἅγιοι εἶναι ἡ προσωποποίηση τῆς κλήσεώς μας νά προσφέ-ρουμε θεραπεία σέ ὅλους. Ἡ θεραπεία αὐτή περιλαμβάνει ἀσθένειες τοῦ πνεύματος καί τοῦ σώματος. Συμπονοῦμε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν καί κατατρύχονται ἀπ’ αὐτές. Περιλαμβάνει ἐπίσης θεραπεία καί γιά τήν ψυχή, θεραπεία ἡ ὁποία προσφέρεται μέσῳ τῆς πίστεως καί τῆς χάριτος, ἐπιφέροντας μεταμόρφωση, ἀνακαίνιση καί ἐλπίδα. Ὅπως ὁ Κύριος ἦλθε ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν (Ἰωάν 10:10), ἔτσι κι ἐμεῖς ἔχουμε
ἀποστολή νά κομίσουμε πληρότητα στή ζωή τῶν ἄλλων. Ὅπως ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπεκάλυψε τή θεία χάρη θεραπεύοντας τό σῶμα καί τήν ψυχή, ἔτσι κι ἐμεῖς εἴμεθα τά μέλη τοῦ Σώματός Του, τῆς Ἐκκλησίας, καί καλούμεθα νά καλύψουμε τίς σωματικές καί πνευματικές ἀνάγκες ὅλων.

            Ἡ μαρτυρία αὐτή ἐξακολουθεῖ νά προσφέρεται διά τῶν φιλανθρωπικῶν διακονιῶν τοῦ προσφιλοῦ μας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οἱ διακονίες αὐτές περιλαμβάνουν προγράμματα γιά ὀρφανά καί πένητες καθώς καί γιά τό Μπαλούκλειο Νοσοκομεῖο καί οἶκο εὐγηρίας. Κάθε χρόνο, πρός τιμήν τῆς προσφορᾶς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί γιά τή στήριξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Κυριῶν καί τά τοπικά ἐνοριακά παραρτήματα ἡγοῦνται προσπαθείας συγκεντρώσεως χρημάτων γιά τή στήριξη αυτῶν τῶν διακονιῶν. Τήν Κυριακή 5 Νοεμβρίου, καλῶ τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι σκοπῆς μας νά συνεχίσουν τήν παράδοση αὐτή καί νά δώσουν γενναιόδωρα οὕτως ὥστε τό ἔργο τῆς εὐσπλαγχνίας νά συνεχισθῇ καί νά ἔχῃ ἀποδέκτες περισσοτέρους συνανθρώπους μας. Ἡ στήριξη ἐκ μέρους μας τῆς διακονίας θεραπείας καί φροντίδος τήν ὁποία προσφέρει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ δέσμευσή μας νά διακονοῦμε τούς ἔχοντες ἀνάγκη στίς κοινότητές μας θά φέρη ἀνακαίνιση καί ἐλπίδα σέ ζωές οἱ ὁποῖες θά βιώσουν τήν θεραπευτική δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.   


Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

                                                                              † ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος  

 

 

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals