Ἀριθμός Πρωτ.    217/18

25 Δεκεμβρίου 2018
Χριστούγεννα

 

Καί καλεῖται τό ὄνομα Αὐτοῦ ... Ἄρχων Εἰρήνης»
Ἠσαΐας 9:6

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Ἡ κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου καί Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπεικονίζεται σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες μας στή γνώριμη καί λαμπερή εἰκόνα τῆς Γεννήσεως. Κάθε στοιχεῖο τῆς Εὐαγγελικῆς ἀφηγήσεως, ἱστορικῶς καί θεολογικῶς, παρουσιάζεται μπροστά στά μάτια μας καί προκαλεῖ θαυμασμό, λατρεία καί εἰρήνη. Σέ κάθε λεπτομέρεια, ἡ εἰκόνα διακηρύσσει χωρίς λέξεις ὅτι τό Παιδίον πού ἐγεννήθη τήν ἡμέρα αὐτή στή Βηθλεέμ δέν εἶναι ἄλλος παρά ὁ Ἄρχων τῆς Εἰρήνης. Διότι διά τῆς Γεννήσεώς Του, ἦλθε ἡ εἰρήνη σ’ἕναν κόσμο ὁ ὁποῖος σπαρασσόταν ἀπό μῖσος, πόνο καί φιλονικία.

            Ὁ Κύριός μας ἦλθε γιά νά φέρῃ εἰρήνη μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς. Τό βλέπουμε αὐτό νά ἀπεικονίζεται στούς ποιμένες καθώς ἀκούουν τή φωνή τοῦ ἀγγέλου. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς λέγει ὅτι οἱ ποιμένες ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν ὅταν παρουσιάσθηκε ὁ ἄγγελος (Λουκᾶ 2:9). Ἀλλά στήν εἰκόνα τά πρόσωπά τους ἀντανακλοῦν εὐλάβεια καί προσοχή, ὄχι τρόμο ἤ ἐνοχή. Καθώς ἡ μεγάλη στρατιά τῶν ἀγγέλων ἔψαλλε Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ, οἱ ποιμένες ἔλαβαν τό μήνυμα ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (Λουκᾶ 2:14) καί πίστευσαν σ’αὐτό . Μέ τήν εἰρήνη αὐτή, ταξίδευσαν στή Βηθλεέμ ἀναζητῶντας τό Παιδίον τῆς ὑποσχέσεως. Ἐκεῖ, οἱ ποιμένες ἔγιναν μάρτυρες τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Θεοῦ στήν ἁμαρτία καί τό θάνατο, καθώς τά δῶρα τῆς συγχωρήσεως, τῆς συμφιλιώσεως καί τῆς ζωῆς ἀνέβλυσαν ἀπό τόν Γεννηθέντα στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.

            Ὁ Κύριός μας ἦλθε ἐπίσης γιά νά φέρῃ εἰρήνη στούς ἀνθρώπους ἐπί γῆς. Τό βλέπουμε αὐτό νά ἀπεικονίζεται στίς μορφές τῶν Μάγων. Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς λέγει ὅτι αὐτοί οἱ ἀστρολόγοι ἐξ Ἀνατολῆς ἀκολούθησαν τήν ἀνατολή ἑνός ἄστρου (Ματθ. 2:2) καί ἄφησαν τά σπίτια των, περιδιαβαίνοντας γιά πολλούς μῆνες καί διασχίζοντας μεγάλες ἀποστάσεις γιά νά φθάσουν στό σημεῖο ὅπου εὑρίσκετο ὁ νεογέννητος Βασιλεύς. Αὐτοί οἱ Μάγοι ἦλθαν ἐν εἰρήνῃ, φέρνοντας δῶρα γιά νά τιμήσουν τόν γεννηθέντα  Μεσσίαν ὅπως εἶχαν προφητεύσει οἱ προφῆτες: Πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί Σου καί ἔθνη τῇ λαμπρότητί Σου (Ἠσαΐα 60:3).

            Ὁ Κύριός μας ἦλθε νά φέρῃ εἰρήνη στό βασίλειο τῆς φύσεως. Μποροῦμε νά τό δοῦμε αὐτό ἀπεικονισμένο στά ζῶα πού γονατίζουν νά προσκυνήσουν μπροστά στή φάτνη. Περίεργα θαύματα συμβαίνουν μπροστά στά μάτια τῶν ζώων: ἄγνωστοι ἐπισκέπτες συνωστίζονται στό σπήλαιο. Ἀλλά τά ζῶα οὔτε φοβοῦνται οὔτε φεύγουν: παραμένουν ἥσυχα νά μαρτυρήσουν τό θαῦμα: ἔγνω βοῦς τόν κτησάμενον καί ὄνος τήν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ, ὅπως προεῖπε πάλι ὁ Ἠσαΐας (1:3). Γιά τόσες πολλές χιλιετηρίδες, ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρώπινης ἀναπτύξεως ἔχει ταυτισθεῖ μέ τήν ἱστορία σκληρότητος πρός τά ζῶα, ἀλλά τή νύχτα αὐτή, καί μέ τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἐπεκράτησε γαλήνη καί εἰρήνη.

            Ὁ Κύριός μας ἦλθε νά φέρῃ εἰρήνη στήν πεπτωκυῖα ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία κατατρύχεται ἀπό ἀδυναμία καί θνητότητα. Στό κέντρο τῆς εἰκόνας βλέπουμε τήν Παναγία Μητέρα σκυμμένη σέ προσκυνηματική στάση μπροστά στόν Υἱό καί Θεό της. Δέν δείχνει νά δοκιμάζῃ κάποιο πόνο ἤ τραῦμα παρά τό μεγάλο ταξίδι καί τόν τοκετό. Διότι μέ τήν εἴσοδό Του στόν κόσμο, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε μόνο γιά νά προσφέρῃ ἴαση καί σωτηρία, καί ὄχι γιά νά βλάψῃ ἤ νά καταστρέψῃ. Δέν ἐπέφερε κανέναν τραυματισμό στή μητέρα Του κατά τή γέννησή Του.   Στό ἄσπιλο σῶμα της ἀποκαλύπτεται ὁ προορισμός γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα: ὑγεία, ἀποκατάσταση καί ἀνάσταση. Ἤδη ἀπό τή Γέννησή Του, ἡ εἰκόνα διακηρύσσει, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, καί μέσῳ Αὐτοῦ καταργεῖται ἡ ἀρχαία κατάρα πού συνδέεται μέ τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων (Γένεσις 3:16). Ὁ Ἄρχων τῆς Εἰρήνης θά καταστρέψει τόν τελικό ἐχθρό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ θάνατος (Α΄Κορ., 15:26).

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Δοξάζουμε τόν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης μεταδίδοντας τήν εἰρήνη τήν ὁποία Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε στή Γέννησή Του. Σέ αὐτή τήν Χριστουγεννιάτικη περίοδο καθώς  συγκεντρωνόμεθα μέ τήν οἰκογένεια καί φίλους, καθώς λατρεύουμε στόν οἶκο τοῦ Κυρίου, καί καθώς μοιραζόμεθα τό φαγητό καί τήν ἀφθονία τῆς ζωῆς μας,  ἄς προσπαθήσουμε ἐπίσης νά εἴμεθα ἄνθρωποι εἰρήνης.

            Ἔξω ἀπό τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, λάμπει ἡ εἰρήνη ἐξ οὐρανοῦ: ἄς εἴμεθα λοιπόν οἱ ἄνθρωποι τῆς εἰρήνης ἕτοιμοι νά συγχωρήσουμε καί νά συμφιλιωθοῦμε μέ ὅλους γύρω μας. Ἀπό τήν ταπεινή φάτνη τῆς Ἰουδαίας, ἡ εἰρήνη κυριαρχεῖ ἐπί τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος: ἄς εἴμεθα λοιπόν ἐπιμελεῖς ὡς πιστοί θεματοφύλακες τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μήν ὑπάρξῃ ἐκμετάλλευση ἤ κατάχρηση  τῶν δώρων Του μέσῳ ὑπερκαταναλώσεως, ὑλισμοῦ ἤ σπατάλης.   Μέ τά δῶρα τῶν Μάγων προμηνύεται ἡ εἰρήνη γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους: ἄς γίνουμε λοιπόν μέ τήν φιλανθρωπία καί γενναιοδωρία μας ἰσχυροί  ὑποστηρικτές τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἰσότητος καί τῆς εὐσπλαγχνίας. Ἀπό τό πρόσωπο τῆς Ἁγίας Θεοτόκου ἀναβλύζει εἰρήνη ὑπέρτατης λαμπρότητος καί ἁγνότητος: ἄς ἀγκαλιάσουμε λοιπόν τήν ἁγνότητα καί τήν πλήρη ἀφοσίωση στόν Χριστό μέ τήν διάνοια, τό σῶμα καί τό πνεῦμα μας, δοξάζοντας τόν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης ὁ Ὁποῖος ἦλθε γιά νά μᾶς σώσῃ.

            Εἴθε ἡ εἰρήνη, ἡ καλή θέληση καί ἡ δόξα τῆς Χριστουγεννιάτικης περιόδου νά εἶναι μαζί σας σήμερα καί πάντοτε καί στήν ἀπέραντη αἰωνιότητα.

Χριστός Γεννᾶται! Δοξάσατε!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης
καί θερμοτάτων εὐχῶν
ἐν Χριστῷ Ἐνανθρωπήσαντι,

 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος