Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 183/18

8 Νοεμβρίου 2018

Ἑορτή Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Σήμερα, ὅπως ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων καί εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γι’ αὐτούς τούς ἁγίους ἀγγελιαφόρους, ἑορτάζουμε ταυτοχρόνως καί τήν 60ή ἐπέτειο λειτουργίας τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ. Χάρις στόν ὁραματισμό καί τήν πρωτοβουλία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Μιχαήλ, καί μέ τίς προσπάθειες καί δωρεές πιστῶν ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, ἄνοιξαν οἱ θύρες τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ ἐπίσημα στίς 25 Μαΐου 1958. Τήν ἡμέρα αὐτή, ξεκίνησε ἕνα ἱερό ἔργο μέσῳ ἑνός ἱδρύματος καί μίας διακονίας ἡ ὁποία συνέχισε νά προσφέρῃ εὐσπλαγχνική καί ποιοτική φροντίδα σέ Ἑλληνορθοδόξους ὑπερήλικες.

            Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ ὕμνοι τούς ὁποίους ψάλλουμε στήν Ἑορτή αὐτή μᾶς βοηθοῦν νά κατανοήσουμε τό ἔργο αὐτῶν τῶν οὐρανίων ὄντων. Οἱ ἄγγελοι εἶναι ἐν τῇ παρουσία τοῦ Θεοῦ, προσφέρουν ἀενάως δοξολογία καί εὐχαριστία καί διακηρύσσουν τήν ἁγιότητά Του. Ὡς θεϊκοί διάκονοι δημιουργηθέντες ἀπό τόν Θεό, ἐκπληρώνουν τό θέλημα καί τίς ἐντολές Του, καί δι’Αὐτοῦ παρέχουν στούς πιστούς καταφύγιο, ἀσφάλεια καί δύναμη στίς δυσκολίες.

            Ἐπί ἕξι δεκαετίες, ἡ διακονία τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ ἀποτελεῖ διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας ἡ ὁποία μιμεῖται τό ἅγιο ἔργο τῶν ἀγγέλων. Ὁ Ἅγιος Μιχαήλ εἶναι χῶρος ὅπου ἡ παρουσία καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι παροῦσα καί διοχετεύεται. Εἶναι χῶρος στόν ὁποῖον ἡ πίστη καί ἡ λατρεία συνεχίζουν νά ἀποτελοῦν οὐσιαστικό κομμάτι τῆς ζωῆς τῶν τροφίμων. Εἶναι διακονία στήν ὁποία ἀκολουθοῦμε τό θέλημα καί τήν καθοδήγηση τοῦ Χριστοῦ νά φροντίζουμε αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη, προσφέροντας καί ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀξία καί ἀξιοπρέπεια τῆς ζωῆς τήν ὁποία μᾶς ἐχάρισε ὁ Δημιουργός μας. Ὁ Ἅγιος Μιχαήλ εἶναι ἐπίσης καταφύγιο στήν ἀνάγκη γιά φροντίδα, ἀσφάλεια γιά τήν ὑγεία καί εὐημερία, καί δύναμη γιά ἐκείνους πού χρειάζονται σωματική βοήθεια καί πνευματική τροφή.

            Στήν ἐφετεινή ἐπέτειο, εἴμεθα εὐλογημένοι διότι ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσουμε τήν ἐπέκταση τῆς διακονίας τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ στήν ὑπηρεσία περισσοτέρων τροφίμων. Τό πρῶτο στάδιο τῶν ἐργασιῶν ἔχει ἤδη ὁλοκληρωθεῖ ἐπί οἰκοπέδου πού ἀγοράσθηκε τό 2014 στήν πόλη Uniondale. Τά ἀρχιτεκτονικά σχέδια εὑρίσκονται στή φάση ὁλοκληρώσεως ἔτσι ὥστε ἡ νέα ἐγκατάσταση νά ἔχῃ χωρητικότητα 150 τροφίμων καί νά προσφέρῃ τέσσερα ἐπίπεδα φροντῖδος ἀπό ἀνεξάρτητη διαβίωση ἕως νοσηλευτική βοήθεια καί περίθαλψη γιά ἀπώλεια μνήμης. Ὅπως ὁ ὁραματισμός γιά τόν Οἶκο Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ υἱοθετήθηκε μέ πίστη καί ἀγάπη ἀπό τόν κλῆρο, τόν λαό καί τίς ἐνορίες, καταλήγοντας στά ἐγκαίνιά του τό 1958, προσκαλῶ ὅλους τούς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νά δεσμευθοῦν νά πράξουν τό ἴδιο διά προσευχῶν καί γενναιοδώρων οἰκονομικῶν συνεισφορῶν. Μαζί, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τούς πολλούς δωρητές καί εὐεργέτες πού συνεισέφεραν καί ὑποσχέθηκαν βοήθεια γιά τόν σκοπό τῆς λειτουργίας τῆς νέας αὐτῆς ἐγκαταστάσεως.    

            Γιά τήν ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς προσπαθείας καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς λειτουργίας τοῦ νέου Οἴκου Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ τό 2020, καλῶ τίς ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά περιαγάγουν εἰδικό δίσκο τήν Κυριακή, 11 Νοεμβρίου.  Οἱ δωρεές τῶν πιστῶν μας πρέπει νά ἀποσταλοῦν στόν Ἅγιο Μιχαήλ μέ τήν ἔνδειξη Ταμεῖο Ἐπεκτάσεως. Προσκαλῶ ἐπίσης τίς ἐνορίες νά διαδώσουν τίς πληροφορίες σχετικά μέ τήν διακονία αὐτή καί τήν ἐπέκτασή της. Ἐπί 60 ἔτη, ὁ Ἅγιος Μιχαήλ ἔχει προσφέρει ὑπηρεσίες σέ ἀνθρώπους ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς. Συνεχίζει νά εἶναι οἶκος πίστεως καί φροντῖδος, προσφέροντας μαρτυρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ὑπηρεσίας μας ἐν Χριστῷ.   


Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

,

 

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals