ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

Φθάσαντες, χάριτι θείᾳ, τήν πανσωστικήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, δι᾿ ἧς κατηργήθη τό κράτος τοῦ θανάτου καί ἠνεώχθησαν τῷ ἀδαμιαίῳ γένει αἱ πύλαι τοῦ Παραδείσου, ἀπευθύνομεν πᾶσιν ὑμῖν πασχαλίους προσρήσεις καί ἐγκάρδιον ἑόρτιον χαιρετισμόν, ἀναβοῶντες τό κοσμοχαρμόσυνον «Χριστός Ἀνέστη!».

Read More

April 12, 2023

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα, Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανοικτίρμονος καί πανδώρου Θεοῦ, διάγοντες ἤδη τήν εὐλογημένην περίοδον τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριῳδίου, εἰσερχόμεθα αὔριον εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τό στάδιον τῆς παθοκτόνου νηστείας καί τῆς «πανσέπτου ἐγκρατείας», κατά τό ὁποῖον ἀποκαλύπτεται τό βάθος τοῦ πλούτου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Παραδόσεως καί ἡ ἀνύστακτος μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας διά τήν πνευματικήν προκοπήν τῶν τέκνων της. Ὡς ὑπενθυμίζει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης (Ἰούνιος, 2016), «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως στοιχοῦσα εἰς τε τά ἀποστολικά θεσπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας καί εἰς τήν καθ᾿ ὅλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν ὑψίστην ἀξίαν τῆς νηστείας διά τόν πνευματικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου καί τήν σωτηρίαν αὐτοῦ» (Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, § 1). Read More

February 24, 2023

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ - 2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ - 2022

Ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἁγία Ἐκκλησία τήν κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό «ξένον καί παράδοξον» μυστήριον, τό «ἀποκεκρυμμένον ἀπό τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν» (Κολ. α’, 26). Ἐν Χριστῷ ἀποκαλύπτεται ὁριστικῶς ἡ ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ καί περί τοῦ ἀνθρώπου, ὡς θεολογικώτατα ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας: «Ἄνθρωποι μέν κατά φύσιν ἡμεῖς, αὐτός δέ εἰς τό παρά φύσιν διά φιλανθρωπίαν καταδραμών, γέγονεν ἄνθρωπος. Read More

December 25, 2022

The 11th Academic Consultation Between Judaism And Orthodox Christianity

The 11th Academic Consultation Between Judaism And Orthodox Christianity

The 11th Academic Consultation between Judaism and Orthodox Christianity took place December 4-6, 2022, in Vienna, Austria. The theme was “Jewish-Orthodox Christian Dialogue: Navigating Our Relations to the World and to Each Other.” The Consultation was co-sponsored by the Ecumenical Patriarchate and the International Jewish Committee for Interreligious Consultations (IJCIC). Read More

December 9, 2022

New Saint Canonized in Constantinople

New Saint Canonized in Constantinople

A new saint has been recognized by the Orthodox Church. In a Wednesday August 31, 2022 ceremony at the Patriarchal Church of St. George Read More

September 1, 2022

Patriarchal Encyclical for the Feast of the Indication 2022

Patriarchal Encyclical for the Feast of the Indication 2022

Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Εἰσερχόμενοι σήμερον, εὐλογίᾳ Θεοῦ, εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, τιμῶμεν κατά τήν ἑορτήν ταύτην τῆς Ἰνδίκτου τήν «Ἡμέραν προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος» καί ἀναπέμπομεν δοξολογικάς καί εὐχαριστηρίους εὐχάς πρός τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων διά τό «μέγα δῶρον τῆς δημιουργίας». Read More

August 30, 2022

Halki Summit V Underway in Constantinople

Halki Summit V Underway in Constantinople

Yesterday, June 8, marked the start of the fifth Halki Summit conference in Constantinople. This year’s theme is “Sustaining the Future of the Planet Together: the Prophetic Ministry of Pope Francis and Ecumenical Patriarch Bartholomew,” and is sponsored in part by generous grants from Greek Orthodox Archdiocese of America and the CR Florence Foundation. Read More

June 9, 2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ2022

Διατρέξαντες τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί βιώσαντες ἐν κατανύξει τά σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου, ἔμπλεοι νῦν τοῦ ἀϊδίου φωτός τῆς λαμπροφόρου Αὐτοῦ Ἐγέρσεως, ὑμνοῦμεν καί δοξολογοῦμεν τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ, ἀναβοῶντες τό κοσμοχαρμόσυνον «Χριστός Ἀνέστη!». Read More

April 20, 2022

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ   ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ   ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, Δοξάζομεν τόν ἐν Τριάδι Θεόν, τόν ἀγαγόντα ἡμᾶς ἐν Ἐκκλησίᾳ καί πάλιν εἰς τήν πάνσεπτον καί εὐλογημένην περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς τό στάδιον τῆς σωματικῆς καί πνευματικῆς γυμνασίας καί τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων, διά νά προετοιμασθῶμεν χριστοπρεπῶς καί νά πορευθῶμεν ἐν ταπεινώσει πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου. Read More

March 4, 2022

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδικάζει την απρόκλητη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και συμπαρίσταται στον σκληρά δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδικάζει την απρόκλητη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και συμπαρίσταται στον σκληρά δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό

Shocked by the invasion of the armed forces of the Russian Federation in the territory of Ukraine this morning, His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew telephoned His Beatitude Metropolitan Epiphanios, Primate of the Orthodox Church of Ukraine, expressing his deep sorrow at this blatant violation of any notion of international law and legality, as well as his support to the Ukrainian people struggling “for God and country” and to the families of innocent victims. Read More

February 24, 2022

Επιστολή διαμαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριάρχου  προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας για την προσβολή της Μονής Σουμελά

Επιστολή διαμαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριάρχου προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας για την προσβολή της Μονής Σουμελά

His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew sent a letter of protest to His Excellency Mr. Mehmet Nuri Ersoy, Minister of Culture and Tourism of the Turkish Republic, regarding the sacrilege of the Patriarchal and Stavropegial Monastery of Panaghia Soumela of Trabzon... Read More

February 8, 2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ

Φθάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον», τό ὑπέρλογον «ἀεὶ μυστήριον» τῆς θεανθρωπίνης κοινωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει μέ ὑπέροχον τρόπον ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ὡς φιλάνθρωπος ἐκ τῆς ἀνθρώπου οὐσίας ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονώς, τὸν τοῦ πῶς ἄνθρωπος γέγονε τρόπον μένει διὰ παντὸς ἔχων ἀνέκφαντον· ὑπὲρ ἄνθρωπον γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος» Read More

December 21, 2021

Announcement of the Ecumenical Patriarchate

Announcement of the Ecumenical Patriarchate

It is announced that the scheduled visit of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew to the United States of America will take place from October 23 to November 3, within the framework of health and safety measures due to the ongoing coronavirus pandemic. Read More

September 16, 2021

Ecumenical Patriarch Bartholomew Signs Joint Environmental Statement with Pope Francis and Archbishop Welby of Canterbury

Ecumenical Patriarch Bartholomew Signs Joint Environmental Statement with Pope Francis and Archbishop Welby of Canterbury

For the first time, the leaders of the Ecumenical Patriarchate, the Roman Catholic Church, and the Anglican Communion have jointly warned of the urgency of environmental sustainability, its impact on poverty, and the importance of global cooperation. Read More

September 7, 2021

Indiction and Synaxis at the Ecumenical Patriarchate

Indiction and Synaxis at the Ecumenical Patriarchate

On September 1, 2021, Heirarchs from around the world gathered at the Ecumenical Patriarchate for the Divine Liturgy celebrating the Indiction and the Ecclesiastical New Year as well as the Synaxis of the Hierarchs of the Ecumenical Throne. Read More

September 2, 2021

Encyclical of Ecumenical Patriarch Bartholomew for the Feast of Indiction and First Day of the Ecclesiastical Year and the Day of Environmental Protection, 2021

Encyclical of Ecumenical Patriarch Bartholomew for the Feast of Indiction and First Day of the Ecclesiastical Year and the Day of Environmental Protection, 2021

Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ἐπίσημος ἡμέρα προσευχῶν διά τό φυσικόν περι-βάλλον, εὑρίσκει καί ἐφέτος τήν ἀνθρωπότητα ἀντιμέτωπον μέ ἔντονα καιρικά φαινόμενα λόγῳ τῆς προϊούσης κλιματικῆς ἀλλαγῆς, καταστροφικάς πλημμύρας καί πυρκαϊάς εἰς ὅλον τόν πλανήτην, καθώς καί μέ τήν πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ καί τάς κοινωνικάς καί οἰκονομικάς ἐπιπτώσεις της. Read More

August 30, 2021

Ecumenical Patriarch Bartholomew Interview With ukrinform.ua

Ecumenical Patriarch Bartholomew Interview With ukrinform.ua

His Holiness Bartholomew, Archbishop of Constantinople - New Rome and Ecumenical Patriarch will arrive in Ukraine tonight. This is his third visit to our country. His Holiness visited Odessa in September 1997 and Kyiv in July 2008, but this visit is special in that it is the first since the Orthodox Church of Ukraine received autocephaly and coincides with the 30th anniversary of our independence. Read More

August 21, 2021

Patriarchal Divine Liturgy for the 60th Anniversary of Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Priesthood

Patriarchal Divine Liturgy for the 60th Anniversary of Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Priesthood

A Patriarchal Divine Liturgy concelebration took place at the Church of St. George in Imbros for the 60th Anniversary to the Holy Priesthood of the Ecumenical Patriarch. Read More

August 13, 2021

IL House of Representatives Honors Upcoming 30th Anniversary Enthronement of Ecumenical Patriarch Bartholomew

IL House of Representatives Honors Upcoming 30th Anniversary Enthronement of Ecumenical Patriarch Bartholomew

On May 6, the Illinois State House of Representatives unanimously passed HR0139 which recognizes the historic October 22nd 30th Anniversary of the Elevation of Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople, spiritual leader of Eastern Orthodox Christians throughout the world. Read More

July 21, 2021

Congressman Darin Lahood Presents United States Congressional Recognition of Ecumenical Patriarch Bartholomew

Congressman Darin Lahood Presents United States Congressional Recognition of Ecumenical Patriarch Bartholomew

On June 24, 2021, Congressman Darin LaHood (IL-18) of Illinois stood before the United States House of Representatives to recognize the historic October 22nd 30th Anniversary of the Elevation of Ecumenical Patriarch Bartholomew, spiritual leader of Eastern Orthodox Christians throughout the world. Read More

July 21, 2021

Photo Spotlight: EP Visit 2021

His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew made his official visit to the United States from October 23-November 3, 2021. Learn more about his visit in the following pages