• Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

    March 17, 2018

    Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 15ην καί 16ην Μαρτίου 2018 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τήν συμμετοχήν τῶν Μελῶν αὐτῆς. Read More