• Img

  Archiepiscopal Encyclical for the feast of Saint Basil and the New Year

  Beloved brothers and sisters in Christ, On this first day of the year of our Lord 2020, I greet you in His love with a heart filled with joy and peace. Our Incarnate Savior is with us, guiding us in His divine will, granting us wisdom, filling our hearts with hope in His eternal promises, and leading us in our sacred ministry to share the Gospel of salvation. Read More

 • Img

  Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την Εορτή του Αγίου Νικολάου

  Τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νικολάου φέρνει χαρά στούς ἀνθρώπους ἀνά τόν κόσμο, καί εἶναι σχεδόν συνώνυμο τῆς ἀγάπης καί τῆς γενναιοδωρίας. Ἀκόμη περισσότερο, τό ὄνομά του ἐμπνέει σεβασμό καί προκαλεῖ ἀγαλλίαση ἀνάμεσα σέ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τά θαυματουργά ἔργα τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ἔγιναν διά τοῦ δούλου Του Νικολάου. Μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος Νικόλαος πολέμησε τήν ἀδικία, ἀνέστησε νεκρούς, θεράπευσε ἀρρώστους, καί κάλυψε τίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου του. Γι’αὐτά τά θαυμαστά ἔργα του νιώθουμε ὅλοι μας ἀγαλλίαση στίς ψυχές μας. Read More

 • Img

  Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την Ημέρα των Ευχαριστιών

  Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡ ἀπόδοση εὐχαριστιῶν ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς πίστεώς μας, ἡ ὁποία εἶναι βαθειά ριζωμένη στήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό. Συγκεντρωνόμεθα ἐν προσευχῇ ὡς τέκνα Του γιά νά ἀπευθύνουμε τίς εὐχαριστίες μας πρός Ἐκεῖνον, ὡς Δημιουργό καί Σωτήρα μας. Τελοῦμε τή Θεία Εὐχαριστία, τό ἱερό μυστήριο τῆς εὐχαριστίας, κατά τό ὁποῖο λαμβάνουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα ὅσα ἔχει κάνει ὁ Θεός γιά μᾶς, γιά τή σωτηρία μας, καί εὐχαριστοῦμε γιά τή δύναμη τῆς χάριτός Του μέσα ἀπό τό μυστήριο. Read More

 • Img

  Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος της Εορτής Συνάξεως των Αγίων Αρχαγγέλων

  Αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τιμοῦμε τούς ὑπηρέτες καί ἀγγελιοφόρους τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν στήν θεία παρουσία Του, γνωρίζουν καί πράττουν τό θεῖο θέλημά Του, καί Τόν προσκυνοῦν γύρω ἀπό τόν ἔνδοξο θρόνο Του. Read More

 • Img

  Archiepiscopal Encyclical for the feast of the Holy Unmercenaries Saints Cosmas and Damian

  n our sacred calling to ministry, these words of our Lord speak to us in many ways. On this day when we commemorate the Holy Unmercenaries, Saints Cosmas and Damian, we reflect on the needs around us and how these two holy men offered their lives and their skills so that God might be glorified. Read More

 • Img

  Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την 28η Οκτωβρίου 1940

  Beloved brothers and sisters in Christ, On this day as we celebrate the valiant stand against the Axis forces who demanded the surrender of Τήν ἡμέρα αὐτή, ὅπως ἑορτάζουμε τή θαρραλέα στάση τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τοῦ Ἄξωνος, οἱ δυνάμεις τοῦ ὁποίου ἀπαιτοῦσαν τήν παράδοση τῆς Ἑλλάδος, ψάλλουμε ἕναν ὑπέροχο ὕμνο στή Θεοτόκο καί Ἀειπάρθενο Μαρία ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἱερή προστασία, τήν ὁποία ἐκείνη προσφέρει στούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Read More

 • Img

  Archiepiscopal Encyclical for National Leadership 100 Sunday

  Since its founding by Archbishop Iakovos of Blessed Memory, Leadership 100 members have been motivated by the abundance of God’s grace though Jesus Christ that has transformed their own lives. This has led to a steadfast faith, generosity and perseverance in supporting the National Ministries and the institutions of our Church so that others might know the abundant life in Jesus Christ. Read More

 • Img

  Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

  Καθὼς τιμοῦμε τὴν τρισευλογημένη ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, διατρανώνουμε ἐν ὕμνοις τὴν πίστη μας καὶ μαρτυροῦμε τὸν εὐαγγελικὸ λόγο πρὸς ὅλον τὸν κόσμο, ὅτι «Σταυρὸς ἀνυψούµενος, τοῦ ἐν αὐτῷ ὑψωθέντος, τὸ πάθος τὸ ἄχραντον, ἀνυµνεῖν προτρέπεται κτίσιν ἅπασαν» (Στιχηρὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ). Σήμερα, ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, ὑψώνουμε τὸν Σταυρὸ ὡς σημεῖο τῆς νίκης καὶ ὡς ἀκαταμάχητη ἀσπίδα. Ὑψώνουμε τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διακηρύσσοντας τὴν σωτηρία ἡ ὁποία ἦλθε μέσῳ Αὐτοῦ. Ὑψώνουμε τὸν Σταυρό, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ ἐμᾶς ὑπερβαίνει τὴν ἰσχὺ τοῦ θανάτου. Ὑψώνοντας τὸν Σταυρό, ὑψώνουμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, γιὰ νὰ δεῖ ὁ κόσμος ὅλος τὸν Ἀναστάντα Κύριο καὶ νὰ πιστέψει. Read More

 • Img

  Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την Αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους και την Ημέρα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος

  Πρὸ τριάντα ἐτῶν, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, προτρέποντὰς τους νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ μεριμνήσουν γιὰ τὰ ὅσα ἐποίησε ὁ Θεὸς Δημιουργός. Ἀπὸ τὸ 1989, μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, κάθε 1η Σεπτεμβρίου τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἑορτάζει τὴν ἔναρξη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, μὲ εἰδικὴ προσευχὴ γιὰ τὴν προστασία τῆς δημιουργηθείσης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσεως. Ἀπὸ τὸ 1992, μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀποδέχθηκαν καὶ ἀκολουθοῦν τὴν ἴδια παράδοση. Read More

 • Img

  Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την 45η Επέτειο της Εισβολής στην Κύπρο

  Ὅπως πολλοὶ ἀπὸ σᾶς γνωρίζετε, τὴν σημερινὴ ἡμέρα σηματοδοτεῖ ἕνα πολὺ σημαντικὸ γεγονὸς στὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Ὁμογενείας. Ἡ εἰσβολὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὴν Κύπρο σαράντα-πέντε χρόνια πρίν, ἡ ἐκτόπιση τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν πρόσφυγες στὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα, καὶ ὁ βίαιος διαχωρισμὸς τῆς νήσου παραμένουν ἕως καὶ σήμερα μία θλιβερὴ ἀδικία. Read More